Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Robin Wright bude oceněna na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary 2023

Robin Wright bude oceněna na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary 2023

Photo © Focus Features
Photo © Focus Features
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Herečka Robin Wright je nej­no­věj­ším potvr­ze­ným hos­tem Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary 2023 a při­po­ji­la se tak k impo­zant­ní sesta­vě hvězd, kte­ré na letoš­ní roč­ník fes­ti­va­lu při­je­dou, jako jsou Russell Crowe, Ewan McGregor, Alicia Vikander a Patricia Clarkson, kte­rá bude půso­bit jako porot­ky­ně fes­ti­va­lu.

Wright bude 8. čer­ven­ce během slav­nost­ní­ho zakon­če­ní letoš­ní­ho roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Karlovy Vary pře­dá­na Cena pre­zi­den­ta KVIFF. Na fes­ti­va­lu bude také pro­mít­nu­ta její kla­si­ka Princezna nevěs­ta z roku 1987, v níž si zahrá­la po boku Caryho Elwese.

Většině divá­ků je hereč­ka asi nej­zná­měj­ší díky roli Jenny ve fil­mu Forrest Gump z roku 1994 a také díky roli prv­ní dámy Claire Underwoodové v seri­á­lu House of Cards od Netflixu. Během své­ho půso­be­ní v tom­to seri­á­lu pře­šla i za kame­ru, kde reží­ro­va­la 10 epi­zod House of Cards a poz­dě­ji epi­zo­dy seri­á­lu Ozark na Netflixu a celo­ve­čer­ní debut Land z roku 2021.

Za roli v House of Cards zís­ka­la Wrightová tři nomi­na­ce na Zlatý gló­bus (jed­nou vyhrá­la) a pět nomi­na­cí na cenu Emmy v řadě.

Ak se hereč­ka nedáv­no obje­vi­la ve fil­mo­vých trhá­cích Wonder Woman 1984 a Blade Runner 2049. Letos na pod­zim ji uvi­dí­me ve fan­ta­sy fil­mu Damsel od Netflixu po boku hvězdy seri­á­lu Stranger Things Millie Bobby Brown a také ve fil­mu Here reži­sé­ra Roberta Zemeckise po boku Toma Hankse a Kelly Reilly.

Wright má na svém kon­tě také prá­ci v kome­di­ál­ním dra­ma­tu Nicka Cassavetese She’s So Lovely z roku 1998, v sou­bo­ru Nine Lives Rodriga Garcii z roku 2009, v adap­ta­ci Dívky s dra­čím teto­vá­ním Davida Finchera z roku 2011, ve fil­mu Benneta Millera Moneyball po boku Brada Pitta, v thrille­ru Nejhledanější muž z roku 2014 po boku Philipa Seymoura Hoffmana v jeho posled­ní roli.

Jednu z nej­pa­mát­něj­ších rolí Wrightová ztvár­ni­la v nedo­ce­ně­ném sci-fi fil­mu Ariho Folmana Kongres z roku 2013, v němž hra­je ver­zi sebe sama, kte­rá pro­dá svou podo­bu fil­mo­vé­mu stu­diu, jež z její­ho obra­zu udě­lá počí­ta­čem vytvo­ře­nou hvězdu.

Kromě prá­ce ve fil­mu Robin Wrightová dlou­ho­do­bě půso­bí jako mluv­čí orga­ni­za­ce Enough Project, kte­rá se zasa­zu­je o nasto­le­ní míru v Kongu. V rám­ci nada­ce Pour Les Femmes pomá­há posky­to­vat pří­le­ži­tos­ti k posí­le­ní posta­ve­ní žen a pro­sa­zo­vat rov­nost pohla­ví v roz­vo­jo­vých zemích a oblas­tech kon­flik­tů.

Mezinárodní fil­mo­vý fes­ti­val Karlovy Vary v úte­rý ozná­mil ved­le Wrightové i něko­lik dal­ších hos­tů letoš­ní­ho 57. roč­ní­ku. Scenáristka a reži­sér­ka Celine Song před­sta­ví svůj uzná­va­ný film Minulé živo­ty spo­lu s pro­du­cent­kou a iko­nou nezá­vis­lé kine­ma­to­gra­fie Christine Vachon.

Francouzský herec Vincent Perez (Cyrano de Bergerac z roku 1990 a Vrána: Město andě­lů z roku 1996) také navští­ví letoš­ní fes­ti­val, aby před­sta­vil svůj nej­no­věj­ší film Ostří nože.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,21644 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71970 KB. | 21.02.2024 - 15:16:08