Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Známe nového Supermana: ikonické role se zhostí David Corenswet

Známe nového Supermana: ikonické role se zhostí David Corenswet

Photo © Netflix & DALL·E 2
Photo © Netflix & DALL·E 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Téměř před půl rokem ozná­mil nový šéf DC stu­di­os James Gunn část svých plá­nů pro budouc­nost fil­mo­vé­ho a tele­viz­ní­ho uni­ver­za DC. Hned prv­ním fil­mem v této nové fran­ší­ze pak má být prá­vě Superman: Legacy, a po poměr­ně veřej­ných a pro­bí­ra­ných kon­kur­zech koneč­ně zná­me jeho před­sta­vi­te­le. Je jím David Corenswet. Sympatický Americký herec, kte­rý za dva týd­ny osla­ví tři­cá­té naro­ze­ni­ny, tedy nahra­dí své­ho fil­mo­vé­ho před­chůd­ce, Henryho Cavilla, kte­rý Muže z oce­li hrál popr­vé v roce 2013 ve stej­no­jmen­ném fil­mu od Zacha Snydera, a napo­sle­dy se obje­vil v poti­tul­ko­vé scé­ně ve fil­mu Black Adam v roce 2022, a cel­ko­vě si posta­vu zahrál čty­ři­krát (pět­krát, počítáme-li obě ver­ze Ligy Spravedlnosti). Corenswet zatím není pří­liš zná­mý, ale loni jsme jej moh­li vidět napří­klad v rela­tiv­ně úspěš­ném horo­ru Pearl, a v posled­ních letech hrál napří­klad v seri­á­lech Hollywood, Politik či Město pat­ří nám. Mezi dal­ší ucha­ze­če o tuto roli pat­řil napří­klad Nicholas Hoult, zná­mý jako Hank McCoy nebo­li Beast v rebo­o­to­va­ných X-Menech, a kte­rý se napří­klad loni obje­vil v popu­lár­ním sním­ku Menu či letos v jako titul­ní posta­va ve fil­mu Renfield po bodu Nicolase Cage. Hoult se mimo­cho­dem uchá­zel také o roli Batmana v loň­ském zpra­co­vá­ní od Matta Reevese (pora­zil ho Robert Pattinson), a dále o role v Top Gun: MaverickMission: Impossible, bohu­žel vždy neú­spěš­ně. Skloňována byla také jmé­na jako Andrew Richardson, Pierson Fodé a Tom Brittney, při­čemž posled­ní jme­no­va­ný se také s Corenswetem a Houltem účast­nil kame­ro­vých zkou­šek, tedy posled­ní fáze kon­kur­zu, kte­ré pro­běh­ly během víken­du.

A kde je Superman, musí být i Lois, a my naštěs­tí zná­me i její novou hereč­ku. Je jí tři­a­tři­ce­ti­le­tá Rachel Brosnahan, nej­lé­pe zná­má dáky hlav­ní roli v seri­á­lu Úžasná paní Maiselová, kte­rý letos skon­čil pátou sérií, či z něko­li­ka epi­zod Domku z karet (kde se mimo­cho­dem v jed­né epi­zo­dě mihl také David Corenswet). Brosnahan pora­zi­la v kon­kur­zech fina­list­ky Emmu Mackey (Sexuální výcho­va, Smrt na Nilu) a Phoebe Dynevor (Bridgertonovi, Podfu(c)k). V kon­ver­za­ci se také v jed­nu dobu obje­vo­va­la Samara Weaving, ovšem finál­ních kol kon­kur­zů se již neú­čast­ni­la.

A poza­du nesmí zůstat ani Supermanův úhlav­ní nepří­tel, zlý génius Lex Luthor, a zde sice zatím nezná­me před­sta­vi­te­le, ale ale­spoň víme kdo se o něj uchá­zí. Z důvě­ry­hod­ných zdro­jů se k nám dones­lo, že mezi nej­žha­věj­ší kan­di­dá­ty pat­ří brat­ří Bill Skarsgård, kte­rý je nej­lé­pe zná­mý díky roli klau­na Pennywise v duo­lo­gii TO, a kte­rý u nás nedáv­no doto­čil horor Nosferatu pod vede­ním reži­sé­ra Roberta Eggerse, a Alexander Skarsgård, jehož jsme loni moh­li vídět v Eggersově Seveřanovi či před něko­li­ka lety v Tarzanovi po boku Margot Robbie. Jistý zma­tek panu­je oko­lo již pro­bí­ra­né­ho Nicholase Houlta - sto­pro­cent­ně se uchá­zel o roli Supermana, lea­ke­ři a holly­wo­od­ské plát­ky se však nemo­hou shod­nout na tom, zda se náho­dou neu­chá­zel prá­vě i o Lexe Luthora.

Nakonec ješ­tě zmiň­me, co o fil­mu Superman: Legacy vlast­ně víme. Snímek napsal a zre­ží­ru­je James Gunn (Strážci Galaxie, Sebevražedný oddíl (2021)), prv­ní klap­ka by měla pad­nout na začát­ku příští­ho roku, a do kin by měl dora­zit 11. 7. 2025. Příběh se bude točit oko­lo mla­dé­ho Supermana, kte­rý je super­hr­di­nou již něko­lik let, stá­le je ale v začát­cích a učí se balan­co­vat mezi svou lid­skou a kryp­ton­skou strán­kou. Zároveň již zná spous­tu klí­čo­vých postav, a v tom­to jeho vesmí­ru již exis­tu­jí i jiní super­hr­di­no­vé. Za kame­ru se posta­ví Henry Braham, kte­rý s Gunnem spo­lu­pra­co­val na něko­li­ka fil­mech a napo­sle­dy také nato­čil letoš­ní­ho Flashe, o kos­týmy se posta­rá Judianna Makovsky, kte­rá se podí­le­la na celé řadě sérií jako Avengers, Strážci Galaxie, Sebevražedný oddíl, Harry Potter či Hunger Games, a kuli­sy navrh­ne Beth Bickle, rov­něž Gunnova leti­tá spo­lu­pra­cov­ni­ce


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,32752 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71968 KB. | 25.07.2024 - 15:09:52