Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Anna Geislerová si na karlovarský filmový festival oblékla šaty z českého piva

Anna Geislerová si na karlovarský filmový festival oblékla šaty z českého piva

Photo: Facebook / Karlovy Vary International Film Festival
Photo: Facebook / Karlovy Vary International Film Festival
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Odvážná mód­ní pro­hlá­še­ní na čer­ve­ném kober­ci letos vzbu­di­la vel­ký ohlas: Emily Ratajkowski a dal­ší se na Oscarech pochlu­bi­ly ris­kant­ní­mi prů­svit­ný­mi šaty a Hari Nef se nedáv­no na pre­mi­é­ře fil­mu Barbie pochlu­bi­la virál­ní­mi šaty s nožem.

Česká hereč­ka Anna Geislerová se na zahá­je­ní 57. roč­ní­ku Mezinárodního fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu v Karlových Varech ten­to měsíc posta­ra­la o vlast­ní bub­lin­ko­vou mód­ní kre­a­ci, ale hla­vu jí zamo­tal pří­běh, kte­rý se skrý­val za její­mi šaty.

Snad nej­čes­ká róba, kte­rá kdy ozdo­bi­la čer­ve­ný kobe­rec, Geislerová měla na sobě jedi­neč­né šaty vyro­be­né z piva, kte­ré posky­tl iko­nic­ký čes­ký pivo­var Plzeňský Prazdroj. Šaty, kte­ré navr­hl Jakub Polanka, byly vytvo­ře­ny z uni­kát­ní­ho orga­nic­ké­ho mate­ri­á­lu zís­ka­né­ho z piva během něko­li­ka­mě­síč­ní­ho pro­ce­su.

„Cítím se poctě­na, že jsem to moh­la být já. Celá pří­pra­va pro­jek­tu muse­la trvat straš­ně dlou­ho, byl za tím výji­meč­ný nápad,“ řek­la Geislerová novi­ná­řům na letoš­ním fes­ti­va­lu v Karlových Varech.

„Ze spo­lu­prá­ce s Plzeňským Prazdrojem jsem nad­še­ná. Kdyby to byl někdo jiný, tak bych dotyč­né­mu napros­to závi­dě­la. Moc si toho vážím.“

Tvorba šatů neby­la jed­no­du­chá. Vyrobit 15 met­rů výraz­né orga­nic­ké tka­ni­ny, při­po­mí­na­jí­cí kůži, z čes­ké­ho piva trva­lo tři měsí­ce prá­ce v labo­ra­to­řích aus­tral­ské bio­tech­no­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti Nanollose. Na výro­bu šatů bylo pou­ži­to při­bliž­ně 300 lit­rů piva Pilsner Urquell.

Složitá fer­men­tač­ní tech­ni­ka spo­čí­va­la v pře­mě­ně látek obsa­že­ných v pivu na mik­ro­bi­ál­ní celu­ló­zu, pří­rod­ní poly­mer podob­ný bavl­ně. Jakmile byl mate­ri­ál syn­te­ti­zo­ván a vyčiš­těn, byla lát­ka pře­dá­na před­ní čes­ké návr­hář­ce Polance k vytvo­ře­ní uni­kát­ních šatů.

„Udělali jsme to tak, že jsme vza­li plzeň­ské pivo a zkvasi­li jsme ho pomo­cí našich bak­te­rií,“ řekl Dr. Wayne Best ze spo­leč­nos­ti Nanollose pro Ragtrader. „Takže bak­te­rie zkva­sí pivo a vytvo­ří mate­ri­ál, kte­ré­mu se říká mik­ro­bi­ál­ní celu­ló­za, kte­rou jsme pak skli­di­li a pře­mě­ni­li na mate­ri­ál podob­ný kůži.“

„A oni pak vza­li ten­to mate­ri­ál podob­ný kůži a pou­ži­li ho jako sou­část zákla­du a někte­rých ozdob v šatech.“

Konečným cílem spo­leč­nos­ti Nanollose je vyrá­bět z odpad­ních mate­ri­á­lů udr­ži­tel­né lát­ky pro pou­ži­tí v tex­ti­lu. Šaty z Pilsner Urquell byly sice jedi­neč­ným poči­nem, ale záro­veň poslou­ži­ly spo­leč­nos­ti jako zku­še­nost, kte­rá jim umož­ni­la zdo­ko­na­lit a vylep­šit zpra­co­vá­ní mate­ri­á­lu podob­né­ho vegan­ské kůži.

„Naučili jsme se toho straš­ně moc,“ řekl Dr. Best ohled­ně tvor­by piv­ních šatů. „Zlepšilo to naše chá­pá­ní mate­ri­á­lu, jeho zpra­co­vá­ní a tak dále. Chci říct, že pivo samo­zřej­mě není koneč­ný odpad­ní mate­ri­ál, kte­rý bychom pou­ží­va­li. To bylo samo­zřej­mě pro úče­ly PR. Ale nau­či­li jsme se hod­ně o zpra­co­vá­ní a o tom, jak vytvo­řit správ­nou struk­tu­ru mate­ri­á­lu a tak dále.“

Na roz­díl od mno­ha vegan­ských kůží na trhu, kte­ré obsa­hu­jí plast nebo pod­kla­do­vý mate­ri­ál, se Nanollose sna­ží vytvo­řit bio­lo­gic­ky odbou­ra­tel­nou a udr­ži­tel­nou vegan­skou kůži, kte­rá je uni­ver­zál­ní a šetr­ná k život­ní­mu pro­stře­dí. Jejich piv­ní šaty, kte­ré zdo­bi­ly Geislerovou na letoš­ním kar­lo­var­ském fes­ti­va­lu, slou­ží jako důkaz cíle spo­leč­nos­ti, kte­rým je udr­ži­tel­ná budouc­nost módy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Tento článek původně napsal Jason Pirodsky pro The Prague Reporter a do češtiny jej přeložil Jiří Borový

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95622 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71688 KB. | 14.07.2024 - 21:16:41