Kritiky.cz > Články > Ztracený symbol

Ztracený symbol

Zemanta Related Posts Thumbnail
Zemanta Related Posts Thumbnail
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ztracený symbolJe dob­rým zvy­kem utrou­sit cosi neli­cho­ti­vé­ho na adre­su knih Dana Browna. Třeba to, že v jeho dílech je mno­ho nepřes­nos­tí, jež pra­me­ní z nedo­sta­teč­né­ho pro­stu­do­vá­ní téma­tu, že tako­vé dia­lo­gy by umě­lo napsat i dítě, že auto­rův styl je nevý­raz­ný atd., apod.

 

 

 

To je nezpo­chyb­ni­tel­ný fakt.

Stejně nezpo­chyb­ni­tel­né je i to, že Dan Brown, tře­ba­že prů­měr­ný spi­so­va­tel, je dob­rým vyprá­vě­čem. Umí psát způ­so­bem, kte­rý pocho­pí kaž­dý, kdo má za sebou prv­ní stu­peň základ­ní ško­ly.

Tentokrát se, pod­le vše­ho, řídí hes­lem „Co fun­go­va­lo jed­nou, bude fun­go­vat zno­vu!“ a před­klá­dá čte­ná­řům duchov­ní dvoj­če Šifry mis­tra Leonarda.

Děj se ode­hrá­vá ve Washingtonu, D. C., kam Robert Langdon (hrdi­na knih Andělé a démo­ni, Šifra mis­tra Leonarda) při­jíž­dí na pozvá­ní staré­ho pří­te­le, záro­veň vliv­né­ho čle­na zed­nář­ské lóže, Petera Solomona. Profesor sym­bo­lo­gie se chys­tá k před­náš­ce v Kapitolu, avšak vel­mi brzy jemu i čte­ná­řům začí­ná být jas­né, že i ten­to­krát musí hlav­ní důvod návštěvy ustou­pit mís­to sna­ze během krát­ké doby (12 hodin) uči­nit takřka nemož­né. Langdon je auto­rem opět před­ur­čen k záchra­ně svě­ta a jemu blíz­kých osob.

Hlavní hrdi­na je pořád stej­ně inte­li­gent­ní a duchov­ní otec, D. Brown, pořád stej­ně vyna­lé­za­vý, což ve výsled­ku zna­me­ná, že, i přes pocit již vidě­né­ho (Šifra mis­tra Leonarda), se kni­ha čte „jed­ním dechem“. Krátké kapi­to­ly, obrat­ná mani­pu­la­ce s fak­ty, čas­té dějo­vé zvra­ty a vhod­ně dáv­ko­va­ná auto­ro­va fan­tasie udr­žu­jí čte­ná­řo­vu pozor­nost na všech 500 str. Ztraceného sym­bo­lu.

Vhodná čet­ba na dovo­le­nou, chví­le vol­na či kaž­do­den­ní ces­tu tram­va­jí.

 

Ztracený sym­bol u nás vychá­zí 10. úno­ra 2010 

Na ofi­ci­ál­ních strán­kách (na Face Book(u)) nakla­da­tel­ství Argo pro­bí­ha­lo hla­so­vá­ní o nej­lep­ší návrh obál­ky pro tuto kni­hu. V člán­ku je pou­žit vítěz­ný návrh. 

Studio Columbia Pictures plá­nu­je v roce 2012 uvést film nato­če­ný pod­le této kni­hy.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,34861 s | počet dotazů: 256 | paměť: 69322 KB. | 05.12.2023 - 06:24:08