Kritiky.cz > Recenze > Rrrr

Rrrr

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tenhle pří­běh se ode­hrá­vá před něko­li­ka mili­o­ny lety… V doko­na­lé sym­bi­o­ze tu žijí mamu­ti, koňo­mu­ti, sle­pi­co­mu­ti, žíža­lo­mu­ti atd…
Je to rela­tiv­ně dlou­há doba, co svět­lo svě­ta spat­řil veli­ce kon­tro­verz­ní sní­mek s extra­va­gant­ním názvem Rrrr…
Jak už vypo­ví­dá prv­ní odsta­vec, a vlast­ně také název, jed­ná se o kome­dii, kte­rá tu oprav­du ješ­tě neby­la.
Za svůj indi­vi­du­ál­ní a jed­no­du­chý humor, kte­rý občas pře­sa­hu­je až své meze a někdy hra­ni­čí až s trap­nos­tí vdě­čí hlav­ně reži­sé­ru Chabatovi. Film s vel­mi jed­no­du­chou, ba až banál­ní záplet­kou pra­cu­je s doko­na­lý­mi gagy, kte­rý­mi je sko­ro pře­sy­cen, a s ješ­tě doko­na­lej­ší­mi slov­ní­mi hříč­ka­mi. Velmi jem­ně nará­ží na sou­čas­nou men­ta­li­tu a cho­vá­ní lidí. V pří­bě­hu nechy­bí tra­dič­ní boj mezi dob­rem a zlem, kde pocho­pi­tel­ně dob­ro vždy vítě­zí, a dvě zne­přá­te­le­né stra­ny se spo­jí dohro­ma­dy. Škoda jen, že sní­mek je pros­tě až moc „poa­me­rič­tě­lý“.
Záměrem fil­mu bylo paro­do­vat kaž­do­den­ní lid­ské návy­ky a pře­nést je do živo­ta pra­vě­kých lidí. Nápad je to skvě­lý, ale jak se zdá, ame­rič­tí reži­sé­ři jak­si nevi­dí tu správ­nou míru, to se ovšem bohu­žel netý­ká pou­ze toho­to fil­mu. Jinak chvá­lím skvě­lé neza­po­me­nu­tel­né hláš­ky, kte­ré se vry­jí snad kaž­dé­mu do pamě­ti, a doko­na­le utvá­ří atmo­sfé­ru fil­mu, spo­lu s per­fekt­ní­mi herec­ký­mi výko­ny, pro­to­že něco tako­vé­ho nato­čit pod­le mě nebyl žád­ný med.
Verdikt: Film bych vře­le dopo­ru­či­la hlav­ně milov­ní­kům toho méně inte­li­gent­ní­ho humo­ru a fas­ci­nu­jí­cích hlá­šek. Velice chvá­lím mas­kér­ku, kte­rá se na tom­to fil­mu totál­ně „vyřá­di­la“ a výsled­ný efekt je oprav­du feno­me­nál­ní. Ne kaž­dé­mu se ten­to sní­mek bude líbit, ale pře­dem říkám, tohle jin­de neuvidíte:D
Hodnocení: 4/5


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93635 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71899 KB. | 25.04.2024 - 09:24:16