Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Nový seriál Kameňák již tento pátek na Nově!

Nový seriál Kameňák již tento pátek na Nově!

2018 07 09 Kamenak TMA 0828
2018 07 09 Kamenak TMA 0828
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Stovky vti­pů a hvězd­né herec­ké obsa­ze­ní. To je dnes už všem dob­ře zná­mý Kameňák. Je záru­kou bujaré­ho vese­lí a dob­ré nála­dy. Televize Nova ho pro své divá­ky při­chys­ta­la v nové podo­bě – jako seri­ál, kte­rý jim již od pát­ku 22. úno­ra ve 20.20 hodin začne zpří­jem­ňo­vat páteč­ní veče­ry. Příznivci Kameňáku se tak mohou těšit na své oblí­be­né hrdi­ny v  čele s Václavem Vydrou, Pavlem Kikinčukem, Veronikou Žilkovou, Martinem Dejdarem, Alicí Bendovou, Oldřichem Navrátilem, Michalem Novotným, Zuzanou Slavíkovou a řadou dal­ších.

„Dnešní doba je plná stre­su. Mysl si pro­to chce odpo­či­nout, odre­a­go­vat se a roz­ve­se­lit. A to je důvod, proč jsme pro naše divá­ky při­pra­vi­li ten­to humor­ný seri­ál. Věříme, že se na něj budou kaž­dý týden těšit,“ uvá­dí ke vzni­ku seri­á­lo­vé­ho Kameňáku kre­a­tiv­ní pro­du­cent TV Nova Evžen Gogela„Smutné věci dostá­va­jí člo­vě­ka do skep­se, zatím­co smát se vti­pům a his­tor­kám lze done­ko­neč­na. Veselá nála­da mož­ná rych­le pře­jde, ale nikdy neo­mr­zí,“ dodá­vá.

V seri­á­lu hra­ju uči­tel­ku Vlastičku, sta­rou pan­nu. A musím říct, že jsem se této komic­ké posta­vy zhos­ti­la s nad­še­ním, pro­to­že sama mám vel­kou rodi­nu a žiju napros­to odliš­ným živo­tem,“ vyja­dřu­je se ke své seri­á­lo­vé posta­vě Veronika Žilková. Ztvárnila zde jed­nu z hlav­ních rolí.

Děj seri­á­lu vychá­zí ze stej­né­ho zákla­du jako pře­de­šlé fil­my zalo­že­né na anekdo­tách. Odehrává se v Kameňákově, v němž sedí na rad­ni­ci sta­ros­ta Pepa Novák (Václav Vydra). Se svým zástup­cem Bohoušem Beránkem (Pavel Kikinčuk) poda­jí při­hláš­ku do celo­re­pub­li­ko­vé sou­tě­že Pozitivní měs­to roku. Ministerstvo sli­bu­je vítě­zi sto mili­o­nů korun. Soutěžící však musí spl­nit řadu klad­ných kri­té­rií, jako jsou ros­tou­cí počet oby­va­tel, dob­rá zdra­vot­ní péče, roz­vi­nu­tý kul­tur­ní, spo­le­čen­ský a spor­tov­ní život nebo čis­to­ta, což se Kameňákovu oprav­du nikdy neda­ři­lo. Ovšem sta­ros­ta je scho­pen obě­to­vat pro vítěz­ství v sou­tě­ži napros­to vše…


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43015 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72542 KB. | 18.05.2024 - 06:09:21