Kritiky.cz > Speciály > RYTMUS sídliskový sen - Obsah/O filmu

RYTMUS sídliskový sen - Obsah/O filmu

Rytmus
Rytmus
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obsah

Prvé reak­cie divá­kov po zhli­a­d­nu­tí fil­mu na kon­t­rol­ných pro­jek­ci­ách sú vzác­ne rov­na­ké. Silné emó­cie, výraz prekva­pe­nia, že videli niečo neočakávané a potom vzá­pätí otáz­ka: “To vám Rytmus dovo­lí zve­rej­niť?” Film teda určite nie je pomníčkom Rytmusovej “slá­vy”, ani retrospek­tí­va jeho tvor­by, ani nič načo je divák zvyk­nu­tý z fil­mov o zasl­ú­ži­lých umel­coch. Filmom odkrý­va­me zlo­ži­té vzťahy rodi­ny, kto­rých je v Čechách a na Slovensku stá­le viac. Rodiny, kde kaž­dý jej člen má iné prie­z­vis­ko, kde musí­te pou­ží­vať prí­vlast­ky nevlast­ný, vlast­ný či bio­lo­gic­ký ale najmä rodi­ny, kto­rá 38 rokov zápa­sí s rasi­zmom oko­lia, ale para­dox­ne aj s lás­kou v jej vnútri.

Napriek tomu sa z róm­ske­ho čašníka vyras­taj­úce­ho v “gádžov­skej” rodi­ne sta­la za 8 rokov nakr­úca­nia fil­mu zná­ma osob­nosť, idol mlá­de­že. Vydáva albumy v desaťtisícových nákla­doch, bol porot­ca Superstar a na inter­ne­te jeho videá zhli­a­dlo viac ako 250 mili­ó­nov užívateľov. Intímne spo­ve­de Rytmusových naj­bliž­ších vykres­lia kom­pli­ko­va­nú skladačku jeho kom­pli­ko­va­nej osob­nos­ti. V Rytmusovom živo­te si mno­hí z vás nájdu aj ten svoj prí­beh. Pochopia, že Sídliskový sen nie je o dra­hých autách, retáz­kach a hod­zi­nách, ale o niečom úpl­ne inom.

O filmu

8 rokov trá­ve­ných po boku Rytmusa a zachy­te­nie jeho pro­fe­si­o­nál­nych ale aj osob­nost­ných zmi­en.

  • Silná hud­ba pod­po­re­ná prav­di­vý­mi Rytmusovými texta­mi zo všet­kých jeho albu- mov.
  • Hľadanie Rytmusových koreňov a pocho­pe­nia lás­ky, nená­vis­ti či rasi­zmu v jeho oko­lí.
  • Nepublikovaný rodin­ný archív videí, foto­gra­fií a smsiek pod­lo­že­ný intím­ny­mi výpoveďami všet­kých Rytmusových naj­bliž­ších, ktorí ovplyvňovali jeho život.
  • Počas prvé­ho vzh­li­a­d­nu­tia fil­mu Rytmusova hlbo­ká a úprim­ná refle­xia svoj­ho živo­ta od naro­de­nia po súčasnosť.

Niekoľko rokov reži­sér Miro Drobný strá­žil natočený a zoz­bie­ra­ný mate­ri­ál pred Ryt- muso­vým pohľadom. Pred kame­ru postup­ne zís­kal mamu, otčima, bra­ta, sest­ru ale aj jeho tri posled­né priateľky. Nakoniec súhla­sil s natáčaním aj Rytmusov bio­lo­gic­ký otec. Rytmus ani netu­šil aké videá, foto­gra­fie či smsky sa pona­chá­d­za­li v Rakúsku, v Taliansku či v Česku, kam sa za jeho naj­bliž­ší­mi vybral štáb. Medzi tým Rytmus vy- dáva albumy a píše sklad­by, v kto­rých popi­su­je svoj život. Niektorým tex­tom tak film pri­rod­ze­ne vytvo­ril nové obra­zo­vé výpo­ve­de a dodal im pod­stat­ne hlb­ší význam.

Myšlienka nakr­útiť film RYTMUS síd­lis­ko­vý sen vznik­la pri stret­nu­tí reži­sé­ra s Rytmusom. „Po prvý­krát som sa stretol s Patrikom oko­lo roku 2007. Požiadal som ho, aby mi naho­vo­ril róm­sku ver­ziu roz­prá­vok pre deti s názvom OVCE.sk. V štúdiu som zis­til, že on vlast­ne róm­sky nevie. Vtedy som sa ho na rovi­nu opý­tal: Si teda Róm ale­bo nie? Tam niekde sa zača­la naša spo­lu­prá­ca a obja­vi­la sa aj jed­na z dejo­vých línií fil­mu. Pôvodne sme chce­li točiť osu­dy ľudí, kto­rých Paťova tvor­ba zásad­nej­šie ovplyv­ni­la. Napríklad sme oslo­vi­li Michala /Dvořáka/, auto­ra prvých video­kli­pov Kontrafaktu. Pri ich nakr­úca­ní sa totiž zozná­mil s Egovou sestrou, svo­jou súčas­nou man­žel­kou. Táto myšli­en­ka fil­mu sa ale nako­niec neroz­vi­nu­la. Film bude o nie­čom úpl­ne inom ale Michal vo fil­me zostal, ako jeho kopro­du­cent a stri­hač“, objas­ňu­je Miro Drobný.
„Paťo po celý čas - takmer 8 rokov - neve­del, čo vlast­ne točí­me. Ustrážili sme pred ním náš mate­ri­ál a mož­no prá­ve pre­to pre­ru­šil nakr­úca­nie. Nechápal súvis­los­ti. Sídliskový sen nie je hudob­ný doku­ment z Paťovych kon­cer­tov. Ideme za hra­nicu doku­men­tov, ide­me do jeho naj­väč­šie­ho súkro­mia. Samozrejme je to celé v kon­tex­te budo­va­nia jeho kari­é­ry a jeho osob­nost­né­ho vývoja“, hovorí Michal „Romeo“ Dvořák, kto­rý sa naj­prv oci­tol vo fil­me pred kame­rou, aby nako­niec skon­čil za ňou.

K fil­mu sa dostal kom­bi­ná­ci­ou via­ce­rých okol­nos­tí. „Kontrafakt mám v osu­de a sta­li sa z nás pri­a­te­lia. Som fil­már, od roku 2000 sa venu­jem kine­ma­to­gra­fii, robil som hudob­né video­kli­py, tele­víz­ne hudob­né relá­cie, hudob­né fil­my a doku­men­ty, posled­ných 5 rokov sa špe­ci­a­li­zu­jem na celo­ve­čer­né for­má­ty.“ Po obno­ve­ní natá­ča­nia vst­úpil Michal Dvořák do fil­mu ako fil­mo­vý part­ner, stri­hač a kopro­du­cent za čes­kú stra­nu. „Mal som dôve­ru Rytmusa za kva­li­tu toho fil­mu, pre­to­že som bol ako jeden z nich, Kontrafakt sa sta­li mojou rodi­nou.“

Samotný Patrik „Rytmus“ Vrbovský vní­ma film ako vyrov­na­nie sa s vlast­nou minu­los­ťou. „Celý život som otvo­re­ný, chcem byť pred ľuď­mi auten­tic­ký. Kariéru som zalo­žil na tom, že hovorím o veci­ach, kto­ré nemá nikto gule pove­dať. Aj keď sa mi nie­čo nepo­darí, mám seba­re­fle­xiu a priznám to. Predtým som mož­no mal na sebe mas­ku, no tým­to fil­mom som ju odlo­žil. Bola to aká­si očis­ta“, prizná­va Rytmus a dodá­va, „tým­to fil­mom som uza­vrel jed­nu eta­pu svo­jich 38 rokov živo­ta.“ Je tiež rád, akým spô­so­bom ucho­pil Miro Drobný celý film. „Nemám rád oslav­né doku­men­ty, kde po celý čas nie­ko­ho chvá­lia. Miro to ucho­pil inak, sna­žil sa ma nato­čiť v situ­á­ci­ách, v kto­rých ma ľudia nepo­znajú, a keď mi film pus­til, bol som spo­koj­ný.“

Rytmus prvý­krát uvi­del celý film až po ôsmich rokoch. Jeho bez­pro­stred­né reak­cie odha­lia jeho naj­cit­li­vej­šie mies­ta, rodin­né tabu, život­né omy­ly ale najmä jeho pra­vú tvár. Toto neni film toto je život.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,14915 s | počet dotazů: 276 | paměť: 71844 KB. | 23.07.2024 - 13:10:33