Kritiky.cz > Herní aktuality > Prohlášení DLC Heart of Russia - Euro Truck Simulator 2

Prohlášení DLC Heart of Russia - Euro Truck Simulator 2

Artur Janas z Pixabay
Artur Janas z Pixabay
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dostali jsme od vás spous­tu dota­zů ohled­ně budouc­nos­ti Heart of Russia, naše­ho DLC s mapo­vým roz­ší­ře­ním pro Euro Truck Simulator 2. Proto dnes po dlou­hém zva­žo­vá­ní cítí­me, že je čas na ně rea­go­vat a všem situ­a­ci tro­chu osvět­lit.

Dne 24. úno­ra 2022 zbý­va­lo naše­mu týmu Heart of Russia zhru­ba 6-8 týd­nů do dokon­če­ní pra­cí na oče­ká­va­ném novém DLC. Všichni jsme měli z výsled­ku oprav­du dob­rý pocit; do toho, aby ten­to nový regi­on vypa­dal ve hře oprav­du fan­tas­tic­ky, bylo inves­to­vá­no mno­ho úsi­lí. Byli jsme si napros­to jis­ti, že naše komu­ni­ta, zejmé­na ta v Rusku, to oprav­du oce­ní.

Potom z niče­ho nic celým svě­tem otřás­la zprá­va, že Rusko napadlo Ukrajinu. Byli jsme v šoku.

S hlu­bo­kým zne­po­ko­je­ním jsme sle­do­va­li zprá­vy o vál­ce a rych­le jsme si uvě­do­mi­li, že musí­me něco udě­lat, abychom pomoh­li těm, kte­ří trpí. Okamžitě jsme zača­li při­spí­vat něko­li­ka cha­ri­ta­tiv­ním orga­ni­za­cím posky­tu­jí­cím huma­ni­tár­ní pomoc na úze­mí Ukrajiny a pomoc těm, kte­ří se eva­ku­o­va­li. Později jsme s las­ka­vou účas­tí #BestCommunityEver dary ješ­tě navý­ši­li tím, že jsme při­spě­li veš­ke­rým výtěž­kem z pro­de­je ukra­jin­ské­ho DLC Paint Jobs Pack. Je neu­vě­ři­tel­né, že k dneš­ní­mu dni se jej roz­hod­lo zakou­pit a při­spět na tuto ušlech­ti­lou věc více než 85 000 z vás. Děkujeme vám!

Nyní se však DLC Heart of Russia potý­ka­lo s vel­kou nejis­to­tou. Kladli jsme si mno­ho otá­zek, včet­ně těch zřej­mých. Podaří se nám vůbec DLC Heart of Russia vydat? Měli bychom vůbec dílo dokon­čit? Od té doby jsme si koneč­ně ujas­ni­li naše myš­len­ky.

Při vývo­ji našich her se sna­ží­me být co nej­ví­ce apo­li­tič­tí, čímž svým způ­so­bem chrá­ní­me glo­bál­ní hráč­ské pub­li­kum před kaž­do­den­ní­mi kon­tro­ver­ze­mi. Docela se nám líbí myš­len­ka, že naše spo­leč­ná vášeň, simu­la­ce kami­o­nu, umož­ňu­je lidem spo­jit se, v kli­du vir­tu­ál­ně navští­vit sou­sed­ní zemi a užít si koní­ček, kte­rý spo­leč­ně sdí­lí­me, mís­to toho, abychom se necha­li něčím roz­dě­lit. Protože se však naše DLC Heart of Russia pří­mo týká Ruska a toli­ka trpí­cích lidí, roz­hod­li jsme se od jeho vydá­ní upus­tit, aby neby­lo v žád­ném pří­pa­dě vní­má­no jako pod­po­ra či tole­ran­ce agre­se.

Pevně věří­me, že exis­tu­je nadě­je, že hrdý ukra­jin­ský lid zví­tě­zí a utr­pe­ní všech skon­čí. Nespravedlnost nemů­že a nesmí zví­tě­zit. A až při­jde čas, aby se Ukrajina obno­vi­la a uzdra­vi­la, pak se bude­me sna­žit najít způ­sob, jak by naše DLC Srdce Ruska moh­lo v tom­to pro­ce­su uzdra­vo­vá­ní sehrát jakou­ko­li roli, a to pro všech­ny.

Pracujme spo­leč­ně a žijme v nadě­ji, že dny zou­fal­ství a smut­ku brzy skon­čí.

Děkujeme vám za vaši trpě­li­vost, pocho­pe­ní a pod­po­ru.

SCS Software.


Fotka od Artur JanasPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61679 s | počet dotazů: 281 | paměť: 71700 KB. | 23.06.2024 - 09:36:37