Kritiky.cz > Recenze knih > Kampak jedou Pepa s Edou? Prázdninová etiketa pro nejmenší

Kampak jedou Pepa s Edou? Prázdninová etiketa pro nejmenší

9788026221470
9788026221470
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chystáte se na dovo­le­nou a neví­te, jakou kni­hu dětem s sebou při­ba­lit do kuf­ru? Milujete kni­hy Venduly Hegerové? Chodíte s dět­mi na logo­pe­dii a neví­te, jak s nimi o prázd­ni­nách tré­no­vat slov­ní záso­bu? Pokud jste ale­spoň jeden­krát odpo­vě­dě­li ano, tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Kampak jedou Pepa s Edou? Vydal ji Portál v Praze. 

Toto lepo­re­lo je zamě­ře­no na prázd­ni­no­vou eti­ke­tu, na bez­peč­nost na cestách, ale i na naše emo­ce. Knihu oce­ní rodi­če, pra­ro­di­če, uči­tel­ky mateř­ských škol, ale i logo­pe­dic­ké asi­s­tent­ky, jeli­kož zábav­nou for­mou děti pro­cvi­ču­jí slov­ní záso­bu, zra­ko­vé vní­má­ní, postřeh, ale i logic­ké myš­le­ní. Děti mohou samo­stat­ně vyprá­vět, co vidí na obráz­cích, kdo jak se cho­vá, či co pro­ží­vá. Mohou hle­dat sou­vis­los­ti, logic­ky pře­mýš­let. Dále tré­nu­jí svou paměť, pozor­nost, ale i fan­ta­zii. Zároveň se učí sluš­né­mu cho­vá­ní, to, jak se mají děti cho­vat o prázd­ni­nách, i na dovo­le­né, také jak se tře­ba cítí a neví, proč tomu tak je.

Jaké situ­a­ce si děti mohou spo­leč­ně s Edou a Pepou pro­žít? Především, jaké to je u moře, jak se tam mají správ­ně cho­vat, jaké je to byd­let v hote­lu, čekat na letiš­ti a letět leta­dlem, ležet na plá­ži, plout na lodi, byd­let v kem­pu či navští­vit eko­park a měs­to. Všechny tyto situ­a­ce mohou děti zažít během prázd­nin a mož­ná neví, jak se při těch­to situ­a­cích správ­ně cho­vat. Eda s Pepou jim to urči­tě pora­dí, a to roz­hod­ně správ­ně. Všechny posta­vič­ky mají bub­li­ny s tex­tem, kte­ré spo­lu růz­ně sou­vi­sí a nesou­vi­sí. Dozvíte se, co daná posta­vič­ka říká a pro­ží­vá.

Toto lepo­re­lo je napros­to báječ­né a hned od prv­ní stra­ny jsem si ho zami­lo­va­la. Ilustrace Venduly Hegerové jsou mou srd­co­vou zále­ži­tos­tí. Ilustrace se budou líbit nejen dětem, ale i dospě­lým. Leporelo může­te dětem při­ba­lit na dovo­le­nou a spo­leč­né zážit­ky si v této kni­ze pro­žít zno­vu a lépe si je pak zapa­ma­tu­je­te.

Pro svou prá­ci uči­tel­ky mateř­ské ško­ly i logo­pe­dic­ké asi­s­tent­ky tuto kni­hu roz­hod­ně vyu­ži­ji. S dět­mi bude­me spo­leč­ně vzpo­mí­nat, co krás­né­ho, zají­ma­vé­ho i dob­ro­druž­né­ho o prázd­ni­nách zaži­ly. Už se moc těším, až si s dět­mi spo­leč­ně toto lepo­re­lo ote­vře­me a při­po­me­ne­me si tak vzác­né oka­mži­ky uply­nu­lých prázd­nin a léta. Pojďte s spo­leč­ně se mnou sezná­mit s řadou zví­ře­cích rodi­nek a zažít tak nej­lep­ší let­ní dob­ro­druž­ství. Potkáte se opět s rodi­nou Kaňourových, mamin­ku Lamu a Silvinku, rodi­nu Brumlovu, man­že­lé Ulitovi či man­že­lé Dešťovkovi.

Leporelo je urče­no dětem od 2 let.

Několik slov autor­ce:

Vendula Hegerová je výtvar­ni­ce, kte­rá se věnu­je pře­de­vším tvor­bě pro děti a naro­di­la se 23.3.1976 ve Vysokém Mýtě. Vystudovala Vyšší odbor­nou ško­lu gra­fic­kou v Jihlavě, kde také po stu­di­ích něko­lik let půso­bi­la. K ilu­stra­cím pro děti se dosta­la hlav­ně díky zakáz­ce na vyzdo­be­ní dět­ské­ho oddě­le­ní Jihlavské nemoc­ni­ce. Radost, kte­rou svý­mi deko­ra­ce­mi způ­so­bi­la ji pře­svěd­či­lo, že prá­vě děti nej­ví­ce oce­ní její vese­lé obráz­ky.

Je to mno­ho­stran­ná výtvar­ni­ce, kte­rá má na svém kon­tě lepo­re­la, komiksy, ani­mo­va­ný film, desig­ny poko­jíč­ků, přá­níč­ka, ale nej­ví­ce samo­zřej­mě kní­žek. Často jsou to kníž­ky nauč­né, kte­ré pod­ně­cu­jí dět­skou tvo­ři­vost a fan­ta­zii.

Vydala Měsíce, Nauč mě kres­lit, Edo! Ty nepo­se­do! Zvířátka z lesa, Zvířátka ze stat­ku a mno­ho dal­ších úžas­ných kní­žek.

Autorka: Vendula Hegerová

Ilustrace: Vendula Hegerová

Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra

Vydáno: Vydal Portál, Praha, 2024

Počet stran: 18

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-262-2147-0

Knihu může­te kou­pit zde:

Dětská lite­ra­tu­ra | Kampak jedou Pepa s Edou? | Nakladatelství Portál (portal.cz)

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,21366 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71967 KB. | 22.07.2024 - 21:49:54