Kritiky.cz > Recenze knih > Nauč se učit! 75 aktivit s klíčem k řešení

Nauč se učit! 75 aktivit s klíčem k řešení

9788026220015
9788026220015
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dítě je celý den vysta­vo­vá­no nej­růz­něj­ším pod­ně­tům. Zažívá mno­ho situ­a­cí, učí se novým věcem, for­mu­je své názo­ry a myš­len­ky. Rodina, škol­ka i ško­la je plná pří­le­ži­tos­tí se něco nové­ho nau­čit. 

Ángeles Navarro je špa­něl­ská psy­cho­lož­ka, kte­rá je autor­ka pra­cov­ní­ho seši­tu s názvem Nauč se učit!, kte­rá je urče­na před­ško­lá­kům. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat, co vše může­te u svých před­škol­ních dětí roz­ví­jet.

Cílem této kni­hy je pro­cvi­čo­vat doved­nos­ti a roz­ví­jet schop­nos­ti, kte­ré tvo­ří inte­li­gen­ci a jsou zákla­dem veš­ke­ré­ho uče­ní, nabí­zet akti­vi­ty, kte­ré mají nebo budou mít dopad na základ­ní kom­pe­ten­ce v rám­ci učeb­ních doved­nos­tí. Úkoly jsou urče­ny pro děti od 5 do 7 let. U kaž­dé­ho úko­lu nalez­ne­te pik­to­gra­my, jakou doved­nost u něj roz­ví­jí­te. Zadání jsou jed­no­du­chá, řeše­ní úko­lu nalez­ne­te na kon­ci kni­hy.

Jaké čin­nos­ti vlast­ně roz­ví­jí­te při těch­to úko­lech? Je to pře­de­vším postřeh, logic­ké myš­le­ní, pro­sto­ro­vou ori­en­ta­ci, mate­ma­tic­ké doved­nos­ti, gra­fo­mo­to­ri­ku, ale také kre­a­ti­vi­tu, kte­rá je u dětí toho­to věku nesmír­ně důle­ži­tá. Pracovní lis­ty jsou barev­né, dětem se budou moc líbit. Pomocí nich se děti učí samo­stat­nos­ti, pozor­nos­ti, schop­nos­ti dokon­čit zada­ný úkol, pro­cvi­čit ruku a při­pra­vo­vat se tak na vstup do 1.třídy. Děti plní růz­né úko­ly. např. hle­da­jí čís­la, zví­řát­ka, spo­ju­jí, pozná­va­jí obráz­ky, pís­men­ka pod­le vzo­ru, dále také bar­vy, geo­me­t­ric­ké tva­ry. Také, co je stej­né, co je roz­díl­né. Děti mohou u čin­nos­tí spo­jo­vat, dokres­lo­vat, pozná­vat, hle­dat, určo­vat. Zábavnou a hra­vou for­mou se budou učit, aniž by si to uvě­do­mo­va­ly.

Publikace se mně moc líbi­la. Je plná zají­ma­vých úko­lů, kte­ré budou děti roz­hod­ně bavit. Některé jsou slo­ži­těj­ší, někte­ré zase snad­něj­ší. Můžete je klid­ně pře­ska­ko­vat, jak se vám bude líbit. Publikaci oce­ní uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré při­pra­vu­jí před­ško­lá­ky do 1.třídy. Také rodi­čům i pra­ro­di­čům před­ško­lá­ků.

Kniha je urče­na dětem od 5 do 7 let, obsa­hu­je vel­ké množ­ství akti­vit, kte­ré jsou dopro­vá­ze­ny jed­no­du­chý­mi pik­to­gra­my. Ty pomá­ha­jí roz­po­znat, na jaké kom­pe­ten­ce je daný úkol zamě­ře­ný. V zad­ní čás­ti je pak kni­ha opat­ře­na klí­čem ke kon­t­ro­le k řeše­ní.

Dejme dětem důvě­ru, dopro­vá­zej­te je a povzbu­zuj­me je, aby vynik­ly!

Ukázka z kni­hy:

Klíčové je vytvo­řit správ­né pod­mín­ky okol­ní­ho pro­stře­dí. Pracovní pro­stor by měl být ukli­ze­ný, bez hra­ček a jiných věcí. Chaos vyvá­dí z rov­no­váhy, nao­pak řád uklid­ňu­je.

Důležité je, aby děti měly zajiš­tě­ny vhod­né časo­vé pod­mín­ky. Je nut­né si akti­vi­tu v prů­bě­hu dne dob­ře naplá­no­vat, mít na spl­ně­ní úko­lů dosta­tek času a nepo­spí­chat. Dospělý by měl být při čin­nos­tech dětí vždy pří­to­men. Každé má vlast­ní tem­po, kte­ré je tře­ba respek­to­vat. Dejme dětem čas na roz­myš­le­nou. Důležité není vypl­nit úkol rych­le, ale udě­lat jej dob­ře.

Děti musí být po dušev­ní strán­ce na prá­ci nala­dě­né. Je důle­ži­té, aby plni­ly akti­vi­ty uvol­ně­né  a s nad­še­ním.

Několik slov o autor­ce:

Ángeles Navarro vystu­do­va­la psy­cho­lo­gii a spe­ci­a­li­zu­je se na tera­pii hrou. Její prv­ní kni­ha vyšla v roce 2003 a dnes je autor­kou přes 60 titu­lů, kte­ré vyšly ve Španělsku, Řecku, Švédsku, Portugalsku, Bulharsku, Chorvatsku, Itálii, Argentině a Uruguayi. Vzhledem ke své tvor­bě je pova­žo­vá­na za jed­nu z nej­vše­stran­něj­ších odbor­nic na hry pro roz­voj moz­ku a men­tál­ní tré­nink.

Autorka: Ángeles Navarro

Ilustrace: Maria Reyes Grijarro

Přeložil: Dan Liška

Žánr: nauč­ná lite­ra­tu­ra pro děti a mlá­dež

Vydáno: 2023, Vydalo nakla­da­tel­ství Portál, Praha

Počet stran: 81

Vazba kni­hy: měk­ká, bro­žo­va­ná

ISBN 978-80-262-2001-5

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64867 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72023 KB. | 23.02.2024 - 18:15:26