Kritiky.cz > Horory > It Came from Beneath the Sea (1955)

It Came from Beneath the Sea (1955)

rp MPW 13113.jpg
rp MPW 13113.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dokáže ame­ric­ké námoř­nic­tvo a dvo­ji­ce věd­ců zasta­vit obří cho­bot­ni­ci dřív, než dora­zí k San Franciscu?

Americká armá­da pro­ved­la sérii tes­to­va­cích výbuchu vodí­ko­vých bomb v Pacifiku, aniž by jen tuši­la, co tím může způ­so­bit. Vysoká radi­o­ak­ti­vi­ta  mělo totiž nebla­hý vliv nejen na pod­moř­ský život. Nová jader­ná ponor­ka pod vede­ním veli­te­le Mathewse pro­vá­dí vojen­ské cvi­če­ní, když se náh­le na sona­ru obje­ví podiv­ný objekt, kte­rý na pla­vi­dlo zaú­to­čí. Díky šikov­nos­ti posád­ky se jim poda­ří poško­ze­nou ponor­ku dopra­vit do Pearl Harboru a při pro­hlíd­ce škod obje­ví podiv­nou nei­den­ti­fi­ko­va­tel­nou tkáň, kte­rá na ní zůsta­la zachy­ce­na. Proto jsou povo­lá­ni dva vědeč­tí pra­cov­ní­ci (Carter, Joyceová), kte­ří zjis­tí, že tkáň pat­ří obří cho­bot­ni­ci, kte­rá se z hlu­bin vyda­la hle­dat nový zdroj potra­vy. Nejvyšší před­sta­vi­te­lé námoř­nic­tva se jejich teo­rii zpr­vu vysmí­va­jí, ale když gigan­tic­ký tvor zaú­to­čí zno­vu, muse­jí urych­le­ně pře­jít do pro­ti­ú­to­ku. Obří cho­bot­ni­ce se totiž nebez­peč­ně blí­ží k samot­né­mu San Franciscu.

Režie: Robert Gordon
Rok výro­by: 1955
Délka: 79. min
Země: USA
Alternativní název: Monster from Beneath the Sea
Hrají:
Kenneth Tobey ………………….(Pete Mathews)
Faith Domergue …………………(Prof. Lesley Joyce)
Donald Curtis ……………………(Dr. John Carter)
Ian Keith ………………………….(Admirál Burns)
Dean Maddox Jr. ………………….(Admirál Norman)
…a dal­ší

Milerád vám před­sta­vu­ji dal­ší mon­ster kou­sek z pade­sá­tých let, kte­rý by si milov­ní­ci podob­ných fil­mů nemě­li nechat ujít. Samozřejmě i on se opí­rá o „kla­sic­kou dějo­vou šab­lo­nu“, kte­rou teh­dy jako přes kopí­rák pou­ží­va­la vět­ši­na reži­sé­rů a scé­náris­tů, kte­ří se chtě­li v tom­to sub­žán­ru pro­sa­dit. Přesto všech­no mně však tyto díla neu­vě­ři­tel­ně při­ta­hu­jí a ve vět­ši­ně pří­pa­dů na ně nedám dopus­tit. I ten­to­krát za vším sto­jí armád­ní poku­sy, kte­ré „pro­bu­dí“ k čin­nos­ti dal­ší obří mon­strum. Již jas­ným sig­ná­lem k dob­ré podí­va­né je jmé­no člo­vě­ka, kte­rý měl na sta­ros­ti spe­ci­ál­ní efek­ty.

 Ray Harryhausen je záru­kou kva­li­ty a i ten­to­krát odve­dl pořád­ný kus prá­ce. A to i přes­to, že obří cho­bot­ni­ce nedo­sta­la ve fil­mu zas až tolik pro­sto­ru, tedy hlav­ně ze začát­ku. Nejúžasnější scé­nou byl útok na zná­mý Golden Gate Bridge. Možná si řek­ne­te, co může být skvě­lé­ho na klub­ku sví­je­jí­cích se cha­pa­del? Dokud to neu­vi­dí­te, tak neu­vě­ří­te. Většina z vás má jis­tě zku­še­nos­ti z céč­ko­vých fil­mů typu Octopus atd., ale tohle je jiná liga. Samozřejmě se musí brát ohled na dobu vzni­ku, ale i tak se tvůr­cům poda­ři­la sluš­ná prá­ce. Pohyby cha­pa­del vypa­da­jí v rám­ci mož­nos­tí věro­hod­ně, tedy žád­ná gumo­vi­tost na prv­ní pohled. Rovněž její niče­ní San Francisca nabí­zí pěk­nou podí­va­nou. 

 Samotná atmo­sfé­ra mi v urči­tých chví­lích ovšem při­pra­vi­la něko­lik „hor­kých“ chvi­lek. Nelze si nevšim­nout její nevy­vá­že­nos­ti a pře­de­vším v prv­ní polo­vi­ně fil­mu nebyl děj zrov­na moc záživ­ný. Tedy až do chví­le, kdy se cho­bot­ni­ce koneč­ně před­sta­vi­la popr­vé v akci. Do té doby musí divák zkous­nout nejen roman­tic­kou vlož­ku mezi hlav­ní tro­ji­cí, ale i poně­kud vlaž­ný děj. Víc se totiž mlu­vi­lo, než aby se obje­vi­la něja­ká pořád­ná akce. Poté už však nasta­ne výraz­né zlep­še­ní a napě­tí se začne pěk­ně stup­ňo­vat. Samozřejmě i zde se musí brát vše s leh­kým nad­hle­dem, pře­ce jenom sle­du­je­me dal­ší pokus armá­dy zni­čit „téměř nezra­ni­tel­né­ho“ tvo­ra. Místy tak vznik­li (mož­ná nedo­pat­ře­ním, mož­ná cíle­ně) poně­kud humor­něj­ší momen­ty.

 V jed­né z hlav­ních rolí se obje­vil v té době veli­ce popu­lár­ní herec Kenneth Tobey, kte­rý i ten­to­krát před­ve­dl hod­ně sluš­ný výkon. Ani se nedá moc divit, že mu jeho fil­mo­vá kole­gy­ně „pod­leh­la“. Tento šar­mant­ní chla­pík si zahrál v pěk­né řád­ce veli­ce zají­ma­vých fil­mů a i zde pat­řil k hlav­ním tahou­nům. Tento film můžu jen dopo­ru­čit, ale musí­te pře­čkat poně­kud slab­ší úvod. Pokud to zvlád­ne­te, nebu­de­te lito­vat. Já si ten­to film zařa­dím mezi ty oblí­be­něj­ší, v nichž figu­ru­je obří cho­bot­ni­ce. 

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45823 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71850 KB. | 22.07.2024 - 06:42:49