Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Robin Hood - kde jsou ty časy před třiceti lety

Robin Hood - kde jsou ty časy před třiceti lety

RobinHood
RobinHood
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

   Robin Hood pat­ří v Hollywoodu k lát­kám, kte­ré se jed­nou za čas obje­ví a někdo se poku­sí nám ji před­sta­vit v novém svět­le. V této nové inkar­na­ci se nám pod vede­ním Otto Bathursta (vyni­ka­jí­cí seri­ál Peaky Blinders) před­sta­vu­je v titul­ní roli Taron Egerton (Kngsman) a jako Malý John osca­ro­vý Jamie Foxx.

 

   Bohatým bral, chudým dával. Verzí Robina Hooda už jsme ve fil­mo­vém nebo seri­á­lo­vé podo­bě moh­li vidět oprav­du hod­ně a i když je na začát­ku této nej­no­věj­ší ver­ze dob­ro­druž­ství řeče­no, že se jed­ná o zce­la novou ver­zi pří­bě­hu o Robinu Hoodovi, opak je prav­dou. Robin Locksley je povo­lán do kři­žác­kých válek a po návra­tu do rod­né­ho Nottinghamu, zjis­tí, že je pova­žo­ván za mrt­vé­ho a navíc že jeho rodin­né síd­lo bylo zkon­fis­ko­vá­no a pro­padlo měs­tu, potaž­mo šeri­fo­vi (Ben Mendelsohn, kte­rý po šede­sá­té­osmé hra­je tu samou roli), aby moh­li finan­co­vat dal­ší váleč­ná taže­ní. Nic z toho se Robinovi samo­zřej­mě nelí­bí a pus­tí se spo­leč­ně s Malým Johnem a ostat­ní­mi do par­ti­zán­ské­ho odbo­je.

   Robin Hood je atrak­tiv­ní lát­ka a nedi­vím se tomu, že čas od času něja­ké­ho fil­ma­ře nalá­ká k tomu, aby svě­tu uká­zal svo­ji vizi. Jako malý jsem měl kni­hu od Disneyho, kte­rou jsem měl moc rád i ani­mo­va­né fil­mo­vé zpra­co­vá­ní jsem jako dítě zbož­ňo­val, Král zboj­ní­ků s Kevinem Costnerem pat­řil pak poz­dě­ji mezi mé oblí­be­né fil­my a Bláznivý pří­běh Robina Hooda mě v mých puber­tál­ních letech taky doká­zal poba­vit i když už ho prav­dě­po­dob­ně v živo­tě neu­vi­dím a s ver­zí od Ridleyho Scotta s Russelem Crowem jsem žád­ný zásad­ní pro­blém také neměl. Na novou ver­zi s Egertonem jsem byl od začát­ku cel­kem zvě­da­vý a Bathurstovi na reži­sér­ské žid­li jsem fan­dil už jen z důvo­du, že reží­ro­val něko­lik dílů mnou oblí­be­ných Peaky Blinders. Někde mezi­tím vším ale nasta­la veli­ká chy­ba a výsle­dek bohu­žel nesto­jí za moc.

YXJ0aWNsZU1haW4vMjIzODg0

   Bathurst se chtěl prav­dě­po­dob­ně svézt na vlně divá­ky oblí­be­né­ho Krále Artuše od Guye Ritchieho, pro­to­že podob­nou sty­li­za­ci (s vyne­chá­ním všech fan­ta­sy prv­ků) nelze nevi­dět a zpo­ma­le­né pocho­dy hrdi­nů uli­ce­mi zase dají vzpo­me­nout na již zmí­ně­né Peaky Blinders. Problém však nastá­vá u postav, akce a vlast­ně i scé­ná­ře. Nic z toho Vám totiž nena­bíd­ne nic ori­gi­nál­ní­ho nebo zapa­ma­to­vá­ní­hod­né­ho. Hned po prv­ním shléd­nu­tí jsem měl pro­blém vyba­vit si ale­spoň něco, co by se mi na fil­mu líbi­lo a v momen­tě kdy píšu tuto recen­zi, tak se mi ztě­ží vyba­vu­je coko­li. A bohu­žel přes­ně na tako­vé mís­to nový Robin Hood pat­ří - do zapo­mně­ní.

Více na Kritiky.cz
Dubnové novinky I v dubnu k nám příjde mnoho filmů, tentokrát necelých 20...
ROZHOVOR: JITKA NĚMCOVÁ ROZHOVOR: JITKA NĚMCOVÁ Kdo přišel s nápadem natočit film o Vláďovi Mišíkovi? Točila ...
Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o je...
Enderova hra | Enders Game [40%] Koncem října loňského roku do kin vlétla knižní adaptace scifi bestelleru Enderova hra od ...
matka! (2017) Darren Aronofsky je režisér, který mi svou tvorbou sedl málokdy, točí hodně kontrovérzní fi...

   Na fil­mu je vidět, že stál doce­la dost peněz, ale vydě­lat si na sebe v žád­ném pří­pa­dě nemů­že a pokra­čo­vá­ní, kte­ré se po samot­ném závě­ru nabí­zí, už nikdy neu­vi­dí­me. Do dese­ti let se prav­dě­po­dob­ně dočká­me dal­ší­ho poku­su o oži­ve­ní legen­dy o Sherwoodském zboj­ní­ko­vi a pokud do si do té doby bude­te chtít ukrá­tit čeká­ní tím, že si pus­tí­te něja­ký jiný film s Robinem Hoodem, sáh­ně­te po kte­rém­ko­li jiném.

Foto: Lionsgate

Hodnocení: 30 %


Podívejte se na hodnocení Robin Hood na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93570 s | počet dotazů: 278 | paměť: 69815 KB. | 01.12.2023 - 13:37:24