Kritiky.cz > Horory > Nightmares (1983)

Nightmares (1983)

rp Nightmares 1983.jpg
rp Nightmares 1983.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Soubor čtyř horo­ro­vých poví­dek, kte­ré vás sice nevy­dě­sí, ale svou kva­li­tu urči­tě mají…


Podobných anto­lo­gií (sou­bo­rů horo­ro­vých poví­dek) mám ve své slož­ce (sbír­ce) oprav­du požeh­na­ně, ale jak­si jsem jim až dosud nevě­no­val tolik pozor­nos­ti, jak bych asi měl. Zvláště když doká­ží doce­la zaujmout svou růz­no­ro­dostí a v někte­rých pří­pa­dech jsou tyto krát­ké pří­běhy mno­hem lep­ší, než lecja­ký celo­ve­čer­ní film. Nightmares jsou sice spí­še prů­měr­nou zále­ži­tos­tí mezi svým „dru­hem“, ale to je dáno hlav­ně tím, že všech­ny čty­ři povíd­ky byly pod tak­tov­kou jed­no­ho reži­sé­ra. Nicméně kaž­dá z nich je svým způ­so­bem ale­spoň tro­chu zají­ma­vá, přes­to­že mají růz­nou kva­li­tu své­ho obsa­hu. Ale to už tak bývá.


Český název: Noční děsy

Režie: Joseph Sargent
Rok výro­by: 1983
Délka: 99 min
Země: USA
Hrají:
Cristina Raines...(Lisa - „Terror in Topanga“)
Joe Lambie...(Phil - „Terror in Topanga“)
Emilio Estevez...(J.J. Cooney - „The Bishop of Battle“)
Louis Giambalvo...(Jerry Cooney - „The Bishop of Battle“)
Lance Henriksen...(MacLeod - „The Benediction“)
Tony Plana...(kněz Luis Del Amo - „The Benediction“)
Veronica Cartwright...(Claire Houston - „Night of the Rat“)
Richard Masur...(Steven Houston - „Night of the Rat“)
...a dal­ší


Terror in Topanga (Noc hrů­zy v Topanze):
První povíd­ka je o mla­dé ženě, kte­rá během veče­ra zjis­tí, že jí došly ciga­re­ty. Rozhodne se tedy i přes pro­tes­ty man­že­la sed­nout do auta a zajet si je kou­pit. Neodradí jí ani to, že zrov­na ute­kl nebez­peč­ný séri­o­vý vrah, kte­rý na své útě­ku zabil toho dne již něko­lik lidí a údaj­ně se má zrov­na pohy­bo­vat někde v oko­lí. Jak už to tak bývá – její jíz­da se změ­ní v hoto­vé peklo…
Tato úvod­ní kapi­to­la (prv­ní povíd­ka) nemá zrov­na dva­krát ori­gi­nál­ní záplet­ku, přes­to se v ní reži­sé­ro­vi poda­ři­lo vytvo­řit zají­ma­vou atmo­sfé­ru, kte­rá ve své pod­sta­tě nemě­la sko­ro žád­nou sla­bi­nu. Celé to trva­lo nece­lých dva­cet minut, tak­že divák neměl ani moc pro­sto­ru k tomu, aby se začal nudit, což bylo jen a jen dob­ře. V závě­ru sice lehce zaha­pro­va­la logi­ka, ale žád­ná tragé­die se neko­na­la. Každý své­ho štěs­tí strůjce…50%
The Bishop of Battle (Mistr boje):
Ve dru­hé povíd­ce se podí­vá­me na mla­dé­ho J.J. (kte­ré­ho ztvár­nil můj oblí­be­nec Emilio Estevez), závislá­ka na her­ních video­hrách. Mladík ze vše­ho nej­ra­dě­ji cho­dí do hrát her­ny svou oblí­be­nou hru „Mistr boje“, ve kte­ré se sna­ží dostat až do legen­dár­ní tři­nác­té úrov­ně – do kte­ré se zatím údaj­ně dostal jen jeden hráč na svě­tě. Je tou­to hrou tak posed­lý, že se mu výraz­ně zhor­šil škol­ní pro­spěch, neu­stá­le se hádá s rodi­či a pení­ze jim buď kra­de, nebo obí­rá ostat­ní hrá­če při her­ních sou­bo­jích. Jeho posed­lost se mu však ten­to­krát může šered­ně vym­stít…
Druhá povíd­ka se mi líbi­la pře­de­vším díky výbě­ru hlav­ní­ho hrdi­ny, pro­to­že Emilio Estevez pat­ří mezi moje oblí­ben­ce. Její náplň mě zas vrá­ti­la do dět­ských let, kdy jsme s kámo­ši byli rov­něž závis­lí na her­ních auto­ma­tech s video­hra­mi – na kte­ré padla vět­ši­na kapes­né­ho. Příběh samot­ný sice není zrov­na okouz­lu­jí­cí, ale i zde jsem se dočkal doce­la zají­ma­vé atmo­sfé­ry, kte­rá byla pod­trh­nu­ta cel­kem pove­de­ným závě­rem a pře­de­vším vel­mi sluš­ným hudeb­ním dopro­vo­dem v poza­dí (nebo lépe řeče­no ve slu­chát­kách). 60%
The Benediction (Požehnání):
Tentokrát se podí­vá­me na star­ší­ho kně­ze, kte­rý ztra­tí víru v boha. Nedokáže pocho­pit, proč bůh tres­tá nevin­né lidi a pře­de­vším děti. Odhodlá se tedy opus­tit svou far­nost a vydat se vstříc nástra­hám svě­ta. Jenomže neče­ká, že bude podro­ben tvr­dé zkouš­ce hned vzá­pě­tí. Na sil­ni­ci je doslo­va pro­ná­sle­do­ván čer­ným autem, kte­ré se jej nej­pr­ve sna­ží „jen“ vytla­čit ze sil­ni­ce, ale násled­ně při­dá na tvr­dos­ti…
Třetí povíd­ka bohu­žel rov­něž neo­plý­vá zrov­na ori­gi­nál­ní záplet­kou a já musím sou­hla­sit s tvr­ze­ním, že inspi­ra­cí pro ten­to pří­běh se jis­tě stal Spielbergův film Duel či Silversteinův The Car. Ono by na tom neby­lo nic tra­gic­ké­ho, jen kdy­by se to celé neby­lo tak cha­bé. Atmosféra nemá pořád­né grá­dy a mís­to aby gra­do­va­lo napě­tí v podo­bě sil­nič­ní honič­ky, tak se nám reži­sér sna­ží děj „obo­ha­tit“ o vzpo­mín­ko­vé pasá­že, proč vlast­ně hlav­ní hrdi­na ztra­til svou víru. To mě však v dané situ­a­ci zají­ma­lo asi nejmíň. Lance Henriksen se sna­žil, tomu upřít nemůžu, ale vzhle­dem k tomu, že jsem již dří­ve viděl jak Duel, tak i The Car – tohle byl jen sla­bý odvar. 40%
Night of the Rat (Noc kry­sy):
No a závě­rem zaví­tá­me do domu tříčlen­né rodin­ky Houstonových, kte­ří mají zřej­mě pro­blémy s kry­sa­mi. Což samo­zřej­mě nepři­dá­vá Claire na kli­du, pro­to­že sama z nich má strach a co kdy­by ublí­ži­ly její dce­ři Brooke. Jen man­žel Steven je v napros­tém kli­du. Nechá kou­pit pár pas­tí na myši a mys­lí si, že se vše brzy vyře­ší. Jenomže jejich dům tero­ri­zu­je něco mno­hem vět­ší­ho, než je jen oby­čej­ná kry­sa, něco co snad exis­tu­je jen v legen­dách…
Poslední povíd­ka o obří (nesmr­tel­né) kry­se, tak ta už byla spí­še pro zasmá­ní. Samozřejmě dalo se z toho­to téma­tu vytě­žit mno­hem více a prv­ní polo­vi­na fil­mu vůbec nevy­pa­da­la špat­ně – názna­ky horo­ro­vé atmo­sfé­ry tu jed­no­znač­ně byli, ale celé se to podě­la­lo oním obřím plyšá­kem + zábě­rem přes lupu a nelo­gic­kým cho­vá­ním pře­de­vším pána domu. Ten mi po prav­dě moc sym­pa­tic­ký nebyl. Našel bych tu pár kla­dů, ale ty nesta­čí ani na prů­měr. O kry­sách jsem už viděl mno­hem lep­ší fil­my a nemu­se­li být ani nesmr­tel­né. 40%
V koneč­ném souč­tu mi tak vychá­zí čis­tý prů­měr. Nic svě­to­bor­né­ho, ale tak snad kaž­dý divák si zde najde tu svou oblí­be­nou povíd­ku. Jejich kva­li­ta i úro­veň byla oprav­du růz­no­ro­dá, nicmé­ně žád­ná z nich neby­la nato­lik úžas­ná, abych si jí navždy vryl do pamě­ti. Jak už jsem řekl, jde o prů­měr­nou zále­ži­tost. Nic víc, nic míň.

Hodnocení:
50% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,95857 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71841 KB. | 18.07.2024 - 13:37:03