Kritiky.cz > Recenze knih > Koukám a co nevidím

Koukám a co nevidím

39954173
39954173
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ivanku Devátou jako autor­ku řady poví­dek a feje­to­nů netře­ba dlou­ze před­sta­vo­vat. Aktuálně vychá­zí v nakla­da­tel­ství Motto její sbír­ka kaž­do­den­ních postře­hů ze živo­ta s názvem Koukám a co nevi­dím. Že se jed­ná o titul pro­vě­ře­ný lety a  čte­ná­ři je nabí­led­ni, pro­to­že je jed­ná v pořa­dí o tře­tí vydá­ní.

Autorka si za řadu let, kte­ré věnu­je lite­rár­ní tvor­bě, mezi kni­ho­mo­ly našla řadu pří­z­niv­ců a jen mini­mum odpůr­ců.  Zkrátka Ivanka Devátá je pro­vě­ře­ná znač­ka, pokud si chce­te zved­nout nála­du a zapo­me­nout díky las­ka­vé­mu humo­ru na sta­ros­ti všed­ní­ho dne.

Hlavní pro­ta­go­nis­tou všech pří­bě­hů je autor­ka sama a kaž­do­den­ní pří­ho­dy, kte­ré se můžou stát komu­ko­liv z nás, doká­že popsat s vel­kým nad­hle­dem a sebe­i­ro­nií.  Udivující je roz­sáh­lá slov­ní záso­ba, kdy jeden zjis­tí, že ani nevě­děl kolik syno­nym pro růz­né výra­zy a situ­a­ce exis­tu­je. Mladší gene­ra­ci čte­ná­řů mohou zasko­čit občas­né archaismy a slov­ní spo­je­ní, na kte­rá bychom dnes moh­li nahlí­žet jako na zasta­ra­lá. Ale k Ivance Deváté tohle pros­tě pat­ří a pro její styl je to cha­rak­te­ri­zu­jí­cí.

Koukám a co nevi­dím je pes­trou smě­si­cí drob­ných feje­to­nů na běž­ná téma­ta všed­ní­ho dne, kdy autor­ka doká­že mis­tr­ně podat téma dár­ků a to nejen vánoč­ních, pokra­ču­je přes pří­ho­dy z cest a to i z cest MHD a vše zakon­čí vzpo­mín­kou na své býva­lé man­že­le a jejich při­po­mín­ky ke spo­leč­né­mu sou­ži­tí.  Kromě humo­ru a iro­nie v tex­tech nezříd­ka najde­me i názor autor­ky na aktu­ál­ní téma­ta a dobu.

Knihu lze dopo­ru­čit všem, kte­ří po tuhé zimě potře­bu­jí nabrat síly a ukrá­tit si čeká­ní na jaro. O kvar­tál poz­dě­ji ji lze při­ba­lit jako pří­jem­né­ho spo­leč­ní­ka do kuf­ru na dovo­le­nou. O dal­ší tři měsí­ce ji vyu­ži­je­te k roze­hná­ní pod­zim­ních chmur a na závěr roku poslou­ží jako úto­čiš­tě a chvil­ka kli­du v před­vá­noč­ním sho­nu. Řeč je o kni­ze, niko­liv o autor­ce.

Ukázka z kni­hy:

Každý, kdo má jen špet­ku rozu­mu, tvr­dí, že dár­ky radě­ji dává, než dostá­vá, jeli­kož ví, že tako­vý postoj svěd­čí o šle­chet­nos­ti. Možná, že bych se o dro­bet té ušlech­ti­los­ti sama poku­si­la, kdy­bych nemě­la s pre­zen­ty tak špat­né zku­še­nos­ti. Jistě, člo­věk by rád dával, ale také by rád viděl radost­ný lesk v očích a úsměv plný vděč­nos­ti. Tyto pří­zna­ky potě­še­ní však může­te z obda­ro­va­ných vyždí­mat, jen pokud se tre­fí­te do jejich taj­ných přá­ní. Já tre­fu nemám, ač mířím s roz­mys­lem.

Ivanka Devátá po absol­vo­vá­ní praž­ské DAMU nastou­pi­la do diva­dla, kde setr­va­la něko­lik desí­tek let. Spolupracovala i s roz­hla­sem a tele­vi­zí.  Částečně se věno­va­la i dabin­gu. Posléze svo­ji čin­nost pře­su­nu­la do oblas­ti lite­rár­ní tvor­by. Je autor­kou řady poví­dek a feje­to­nů vyda­ných v něko­li­ka sou­bo­rech, např. Lázeňská kúra, V obla­ku dez­in­fek­ce, Všechny mé domo­vy,…

Knihu lze zakou­pit se sle­vou na Albatros Media.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Je možné najít cestu zpátky?19. června 2019 Je možné najít cestu zpátky? Byli mladí, šťastní a zamilovaní. Finn a Layla tvořili dokonalý pár. Na dovolené ve Francii se ale stalo něco, co jejich štěstí zničilo. Když zastavili u benzínové pumpy, Finn si odskočil, […] Posted in Recenze knih
  • Tři ženy jednoho muže27. března 2019 Tři ženy jednoho muže Zdá se, že Ruby, Imogen a Naomi nic nespájí. Pokud tedy nepočítáme Phillipa Rochestera, který byl nebo je partnerem každé z nich. Když se Phillip rozhodne opustit Imogen kvůli mladší a […] Posted in Recenze knih
  • V oblaku dezinfekce2. dubna 2018 V oblaku dezinfekce Osobitý humor, laskavost a nadhled jsou devizy, které Ivance Deváté rozhodně nechybí. Čeho se jí však občas nedostává, je zdraví, ale i z tohoto nedostatku dokázala udělat přednost a svoje […] Posted in Recenze knih
  • Tři mušketýři5. prosince 2023 Tři mušketýři V roce 1625 sa gaskoňský mladík d'Artagnan vydává na cestu do Paříže, protože se chce stát jedním z královských mušketýrů. Cestu mu však zkomplikují nečekané problémy - a kromě toho se mu […] Posted in Recenze knih
  • Mach a Šebestová na prázdninách27. září 2023 Mach a Šebestová na prázdninách Přátelské duo spolužáků 3.B, které napsal Miloš Macourek a namaloval Adolf Born, není potřeba dlouze představovat, protože na jejich příhodách vyrostlo již několik generací dětí, které […] Posted in Recenze knih
  • Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory23. dubna 2023 Jednoduché a zdravé cvičení mozku a paměti pro seniory To, že je paměť důležitá pro normální fungování v našem životě se shodneme všichni. Ono i občasné zapomínání a tak zvaně děravá paměť v produktivním věku, kterou máme občas všichni není […] Posted in Recenze knih
  • Princezna popela20. června 2019 Princezna popela Před deseti lety dobyli Kalovaxiané Astreu a zabili její královnu před očima její šestileté dcerky Theodosie. Tu nechali naživu a dokonce jí zůstal i titul princezny. Teď nosí jméno Thora […] Posted in Recenze knih
  • Záhada hlavolamu25. května 2019 Záhada hlavolamu Klub Rychlých šípů je zpět! Když se Mirek Dušín, Jarka Metelka, Jindra Hojer, Červenáček a Rychlonožka, členové klubu, kteří neustále zažívají nějaká dobrodružství,dozvědí o tajemném […] Posted in Recenze knih
  • Sympatická androidka je zpět24. května 2019 Sympatická androidka je zpět Po porážce měsíční královny Levany se zdálo, že mezi Zemí a Měsícem zavládne mír. Po Zemi se však pořád potulují zmutovaní měsíční vojáci, kteří se nechtějí vzdát, dokud nebudou splněny […] Posted in Recenze knih
  • Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí?23. května 2019 Kdo zůstane stát, až se dým rozptýlí? Zatímco se brigantská princezna Catherine připravuje na politické manželství, snaží se její osobní strážce Ambrose zjistit, proč musela jeho sestra zemřít. V Calidoru touží sluha March po […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26323 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71478 KB. | 23.06.2024 - 03:45:07