Kritiky.cz > Horory > Silent Hill (2006)

Silent Hill (2006)

rp Silent Hill 28200629.jpg
rp Silent Hill 28200629.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nechtěl bych strá­vit byť jen jed­nu noc na tom­to mís­tě…!!!

Manželé Rose a Christopher spo­leč­ně vycho­vá­va­jí svou ado­p­to­va­nou dcer­ku Sharon. Dívka je hod­ná, přá­tel­ská a ráda si kres­lí – ovšem má i svou stin­nou strán­ku. Občas totiž upa­dá do podiv­né­ho tran­su (dalo by se říci, že jde o námě­síč­nost) a svým rodi­čům při­dě­lá­vá sta­ros­ti. Navíc v tom­to sta­vu neu­stá­le vyvo­lá­vá jmé­no / název Silent Hill. Rose se poda­ří vypá­t­rat, že sku­teč­ně exis­tu­je měs­teč­ko se stej­ným názvem, ale nyní je ozna­čo­vá­no jako „měs­to duchů“. Před mno­ha lety tam vypu­kl požár a dodnes v pod­ze­mí hoří uhlí. I přes­to se tam roz­hod­ne s dce­rou odjet. Jenomže během ces­ty upou­ta­jí pozor­nost míst­ní poli­cist­ky Cybil, kte­rá je pro­ná­sle­du­je až k bra­nám Silent Hillu. Dojde však k neho­dě a vše obklo­pí hus­tá mlha a pada­jí­cí popel. Když se Rose pro­be­re, zjis­tí, že Sharon zmi­ze­la a tak se jí vydá hle­dat do lidu­prázd­né­ho měs­teč­ka. Velmi záhy však pocho­pí, že s tím­to mís­tem není vůbec nic v pořád­ku. Čím hlou­bě­ji postu­pu­je ve svém pát­rá­ní, tím začí­ná poci­ťo­vat na vlast­ní kůži tem­nou strán­ku toho­to měs­ta. Temnota sebou totiž při­ná­ší podiv­ná zje­ve­ní i tvo­ry, jenž jí jdou doslo­va po krku. Podaří se jí v tom­to „pekle na Zemi“ najít svou dcer­ku, nebo pod­leh­ne nástra­hám, kte­ré zde na ní číha­jí snad na kaž­dém kro­ku?


Režie: Christophe Gans
Rok výro­by: 2006
Délka: 125 min
Země: Kanada / Japonsko / Francie
Hrají:
Radha Mitchell...(Rose Da Silva)
Sean Bean...(Christopher Da Silva)
Jodelle Ferland...(Sharon / Alessa)
Laurie Holden...(Cybil Bennett)
Deborah Kara Unger...(Dahlia Gillespie)
...a dal­ší


Přiznám se, že stej­no­jmen­nou hru jsem hrál už oprav­du dáv­no a moc si jí nepa­ma­tu­ji. Doma mám sice (tuším) pět dílů, ale hrál jsem jen jed­nič­ku. I pro­to se mi dost čas­to stá­va­lo, že jsem se v někte­rých chví­lích v ději pěk­ně ztrá­cel. Něco jsem po prv­ním zhléd­nu­tí vůbec nepo­cho­pil a trva­lo dlou­ho, než mi zača­lo dávat smy­sl. To ovšem nezna­me­ná, že bych nad Silent Hillem chtěl hned lámat hůl. Nejde sice o vylo­že­ný zázrak či snad bom­bas­tic­ký fil­mo­vý počin pod­le hod­ně dob­ré hry, ale našel jsem tu i celou řadu prv­ků, kte­ré se mi oprav­du líbi­li.
 Film je po tri­ko­vé strán­ce zvlád­nu­tý doce­la dob­ře a to je asi jeho hlav­ní domé­nou. Zpočátku jsem se sice nudil, ale čím hlou­bě­ji se hlav­ní hrdin­ka dostá­va­la v ději, tím byla lep­ší i samot­ná atmo­sfé­ra. Nemůžu ale pře­hléd­nout spous­tu hlu­chých míst, kte­ré se tvůr­ci sice sna­ži­li zapl­nit růz­ný­mi scé­na­mi, jenž ovšem neby­ly vůbec důle­ži­té a jen zby­teč­ně brz­di­ly roz­je­tý hlav­ní děj. Přesně tohle u fil­mů nesná­ším (zby­teč­né nata­ho­vá­ní, nelo­gic­ké scé­ny či prv­ky, nudu) - a tohle všech­no ten­to film v sobě bohu­žel má. Na dru­hou stra­nu mi to však vyna­hra­di­li bizar­ní tvo­ro­vé, kte­rých tu bylo oprav­du hod­ně. Škoda jen, že Pyramidhead nedo­stal vět­ší pro­stor, pro­to­že byl to prá­vě ON, kdo zde byl jas­ným krá­lem Silent Hillu.
Herecké obsa­ze­ní bych nikterak neha­nil, pro­to­že vět­ši­na zúčast­ně­ných odved­la cel­kem sluš­né výko­ny. Radha Mitchell – pro tuhle hereč­ku mám vel­kou sla­bost a ani tady si neved­la vůbec špat­ně. Dokonce mi jí (posta­vy, kte­rou ztvár­ni­la) bylo i líto. To Sean Bean nedo­stal zas až tolik pro­sto­ru, ale i on byl vel­kým pří­no­sem. No a Deborah Kara Unger? Tahle démo­nic­ká (zde rádo­by pobož­ná) mrš­ka odved­la rov­něž dobrou prá­ci. Takže je jen vel­ká ško­da, že film mě mís­ty nesku­teč­ně štval a vytvá­řel zby­teč­ně moc otaz­ní­ků. Ale zas je tu k vidě­ní něko­lik oprav­du mor­bid­ních lasko­min, tak­že ve finá­le jsem i doce­la spo­ko­je­ný.

Hodnocení:
60% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Křest nové knihy Ivy Pekárkové - Třísky - 0210. května 2023 Křest nové knihy Ivy Pekárkové - Třísky - 02 Posted in Videa
  • Druhý život pana Roose11. února 2023 Druhý život pana Roose Jedna malá otázka: Co byste udělali, kdybyste vyhráli dva miliony korun? Že nevíte? Tak zkuste nahlédnout do knihy Druhý život pana Roose od Hakana Nessera, jež vydala Moravská Bastei […] Posted in Recenze knih
  • 13B: Fear Has a New Address (2009)25. listopadu 2011 13B: Fear Has a New Address (2009) Nikdy si nekupujte byt s číslem 13! Stavební inženýr Manohar si společně se svým bratrem vezmou půjčku, aby své rodině zajistili pohodlné bývaní. Nastěhují se do velkého domu a jejich […] Posted in Horory
  • Star Wars: Vzestup Skywalkera23. února 2023 Star Wars: Vzestup Skywalkera I po letech si vybavuji ten pocit znechucení a promrhání několika hodin nedělního odpoledne v kině u tohoto spektáklu. Děsivé tempo, užvaněnost postav, nedotažené scény, bezcílné […] Posted in Krátké recenze
  • Festival Fantasie 2010 (9.-11.7)16. listopadu 2011 Festival Fantasie 2010 (9.-11.7) Tři dny hororové zábavy, přednášek, filmové projekce, piva a kofoly. Akce na kterou budu ještě dlouho vzpomínat a díky které jsem potkal spoustu skvělých lidí. Den první (9.7) […] Posted in Horory
  • Top Gun: Maverick (2022)27. května 2022 Top Gun: Maverick (2022) Jeden z filmů roku a jeden z nejlepších Sequelů vůbec. Joseph Kosinski nepatří pro mne mezi až tak výrazné režiséry, byť Hrdinové Ohně jsou velká emocionální pecka, Tron byl zajímavý a […] Posted in Krátké recenze
  • Recenze: Do posledního dechu24. června 2018 Recenze: Do posledního dechu V kontejneru na odpad je nalezena mrtvá dívka a postupem času se ukáže, že bohužel nebyla první. Úkolem celého vyšetřovacího týmu je zajistit, aby byla tou poslední. Robert Bryndza […] Posted in Recenze knih
  • Komiks 685. ledna 2019 Komiks 68 Posted in Komiks
  • Akta X - Zakladatelova mutace (Founder's Mutation) - S01E02 - Na druhý pokus to vyšlo.7. prosince 2018 Akta X - Zakladatelova mutace (Founder's Mutation) - S01E02 - Na druhý pokus to vyšlo. Diváci u televizí jásají. Ano, dočkali se, jejich oblíbený seriál je zpátky. Úvodní díl by se dal ve srovnání s druhým nazvat jen pokusem o Akta X. Tohle je oproti tomu úplně jiné kafe. […] Posted in TV Recenze
  • Nakládat, odjíždíme!8. ledna 2019 Nakládat, odjíždíme! Pro každé malé dítě je průjezd popelářského auta nebo práce bagru událostí, která ovlivní celý den.  A pro dny, kdy se dětem takového zážitku v realitě nedostává, je určena kniha Nakládat, […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43575 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71602 KB. | 14.06.2024 - 02:24:58