Kritiky.cz > Recenze knih > Myší díra

Myší díra

Mys
Mys
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chcete si pře­číst zají­ma­vý pří­běh jed­no­ho domu, kde žije mno­ho lidí, jejíž život na prv­ní pohled vypa­dá, že spo­lu vůbec nesou­vi­sí, ale jejich živo­ty se v jed­nu chví­li pro­tnou a nevě­ři­li bys­te, jak jsou pro­ple­te­né? Nakladatelství Bourdon vyda­lo novin­ku s názvem Myší díra. 

9788076110441

Malý osmi­le­tý Axel má mamin­ku, kte­rá se o něj pří­liš nesta­rá, jeli­kož trpí depre­se­mi, dědek je jeho sou­sed a pros­tě ho nikdo nemá rád, je osa­mě­lý a hod­ně pople­te­ný, Jolana je čer­stvá pade­sát­ni­ce, bez dětí. Dále je tu Cyril, kte­rý je posed­lý čis­to­tou. Jak se tito lidé mohou spo­leč­ně setkat, i když vlast­ně spo­lu neži­jí? Možná více, než si mys­lí­te jsou si blíz­ko. Skrytá tajem­ství, lás­ka, tou­ha, přá­tel­ství a mno­ho tíži­vých myš­le­nek najde­te v tom­to mož­ná tro­chu „zvlášt­ním“ svým způ­so­bem smut­ném pří­bě­hu. Pojďte se do něj začíst. Rozhodně bude­te mít nad čím pře­mýš­let.

Knihu jsem pře­čet­la oprav­du jed­ním dechem. K recen­zi jsem si ji nevy­bra­la náho­dou. Byla mně dopo­ru­če­na a musím říct, že jsem si ji uži­la. Chvílemi jsem nad ní hod­ně pře­mýš­le­la, pře­mí­ta­la jsem, co jsem se v kni­ze vlast­ně dočet­la, jaké mám štěs­tí, kde vlast­ně žiji a co vše mám. Bylo mně líto malé­ho Alexe, jaký život vlast­ně má, co pro­ží­vá a co se mu honí v hla­vě. Taktéž i „staré­ho děd­ka“, kte­rý se ve svých myš­len­kách vra­cí tam, kde mu bylo nej­spí­še dob­ře.

Kniha má cel­kem 20 kapi­tol, 184 stran. Na titul­ní strán­ce kni­hy je myš, kte­rá kou­ká z díry. Má pří­jem­ný, mož­ná i tro­chu usta­ra­ný výraz. Působí na mě dob­ře, myši mně neva­dí a nebo­jím se jich, tak mož­ná pro­to.

Ukázka z kni­hy:

Dan se obje­vil u Jolaniných dve­ří hned dva dny nato, co obdr­žel od Axela tu div­nou zprá­vu. Zazvonil a buši­lo mu srd­ce. Když ote­vře­la, jeho pohled sklou­zl na rýsu­jí­cí se bříško a pocho­pil, že si kluk nevy­mýš­lel.

„Jaká je šan­ce, že otcem jsem já? „Neovládl se a vyhr­kl bez pozdra­vu. Věděla, že k tomu­to roz­ho­vo­ru nej­spíš jed­nou dojde, ale před­sta­vo­va­la si ho zce­la jinak.

V kli­du nad hrn­kem kávy nebo čaje někde v restau­ra­ci, kde si spo­lu pro­mlu­ví jako dva dospě­lí rozum­ní lidé bez emo­cí.

„Vysoká, ale ne sto­pro­cent­ní,“ odpo­vě­dě­la zasko­če­ně, „pojď dál.“

„Co bude­me dělat?“ zeptal se vzpur­ně jako malé děc­ko a posa­dil se ke sto­lu. Následovalo tíži­vé ticho, kte­ré naru­šo­va­ly zvuk z uli­ce. Jolana měla stá­le okna doko­řán, pro­to­že jí bylo věč­ně vedro. Natočila si skle­ni­ci stu­de­né vody, opře­la se o kuchyň­skou lin­ku a po očku ho pozo­ro­va­la. Co bude­me dělat? Zněla jí v hla­vě jeho otáz­ka. Ty nemu­síš dělat vůbec nic! Chtělo se jí kři­čet, ale ovlád­la se.

„Všechny smě­rov­ky, co se mi v živo­tě uka­zo­va­ly, ved­ly někam, kam se mi vlast­ně nechtě­lo. Tohle je popr­vé ces­ta, kte­rou jsem se tou­ži­la vydat vždyc­ky,“ její hlas zůstal klid­ný, slo­va z ní vychá­ze­la poma­lu, ale ve tvá­ři se jí zna­či­ly sto­py vzte­ku. Neměl prá­vo sem takhle vpad­nout a spus­tit na ni. Cítila se zahna­ná do kou­ta, ale chá­pa­la, že mu vysvět­le­ní dlu­ží.

 

Několik slov o autor­ce:

Simona Votyová je autor­kou romá­nů Provařená (2017) a Chci tě mít ve skří­ni (2019). Dále napsa­la pět kní­žek pro děti (Dalmatin Barvička, Deník psa Piráta, Čiperkové, Divnozvířátka, Čiperkové na cestách). Dalmatin Barvička se stal před­lo­hou muzi­ká­lu Bílý dal­ma­tin, jenž hrá­lo něko­lik let Divadlo Kalich. Je také spo­lu­au­tor­kou kni­hy Nedávejte do hro­bu motý­la živé­ho, kte­rá dosta­la oce­ně­ní Vládního výbo­ru. Jedná se o pří­běhy lidí s autis­mem.

Působila jako repor­tér­ka zpra­vo­daj­ství v TV Prima a v České tele­vi­zi natá­če­la repor­tá­že a doku­men­ty. Přispívala do něko­li­ka časo­pi­sů. V sou­čas­né době se věnu­je psa­ní a dět­ským hudeb­ním pro­jek­tům, pře­de­vším pak popu­lár­ní kape­le Čiperkové, kte­rou vymys­le­la.

 

  • Autor: Simona Votyová
  • Žánr: čes­ká belet­rie
  • Návrh obál­ky a ilu­stra­ce Jiří Dvorský
  • Vydáno: 2021, Nakladatelství Bourdon, Praha
  • Počet stran: 184
  • Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN 978-80-7611-004-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54136 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71929 KB. | 18.07.2024 - 13:06:32