Kritiky.cz > Horory > Underworld: Blood Wars (2016)

Underworld: Blood Wars (2016)

rp Underworld Blood Wars 2016.jpg
rp Underworld Blood Wars 2016.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Upíři, Lycani, zra­da, sexy upír­ka – to všech­no už popáté a zřej­mě ješ­tě ne napo­sle­dy…

Po tvr­dém boji se spo­leč­nos­tí Antigen se muse­la Selene smí­řit s tím, že pro její dce­ru Eve bude nej­lep­ší, když „zmi­zí“ ze scé­ny a ani ona sama nebu­de vědět kde je. Jak upí­ři, tak hlav­ně lyca­ni totiž stá­le tou­ží po její krvi a zdo­ko­na­le­ní své vlast­ní rasy. Společně s mla­dým upí­rem Davidem se tak potu­lu­jí po svě­tě a sna­ží se skrý­vat před obě­ma pomstych­ti­vý­mi rasa­mi. Nyní jsou však kon­tak­to­vá­ni upí­ry, kte­ří Selene žáda­jí, aby se vrá­ti­la a vycvi­či­la novou gene­ra­ci smr­to­no­šů. Ve vál­ce s lyca­ny a násled­nou čist­kou lidí totiž jejich řady znač­ně proříd­ly a pře­ži­lo jen něko­lik kla­nů. Navíc vlkod­la­ci mají nové­ho vůd­ce Mariuse, kte­rý oplý­vá nejen obrov­skou silou, ale nasto­lil lyca­nům tvr­dý řád a dis­ci­plí­nu, kte­rá jim pomá­há upí­ry porá­žet. Selene sou­hla­sí, ale dřív než si pořád­ně sta­čí pro­mlu­vit s radou upí­rů, je opět zra­ze­na. Semira – člen­ka rady totiž tou­ží po moci a sna­ží se zís­kat krev samot­né Selene. Zrazená Selene a její jedi­ný spo­je­nec David tak musí opět čelit nejen úto­kům lyca­nů, ale i vlast­ní rase. Na seve­ru však stá­le žije klan upí­rů, kte­rý by jim mohl pomo­ci a tak své nadě­je upí­ra­jí tam…


Český název: Underworld: Krvavé vál­ky
Režie: Anna Foerster
Rok výro­by: 2016
Délka: 91 min
Země: USA
Hrají:
Kate Beckinsale...(Selene)
Theo James...(David)
Tobias Menzies...(Marius)
Lara Pulver...(Semira)
Clementine Nicholson...(Lena)
...a dal­ší


S kaž­dým dal­ším dílem této série začí­nám nabý­vat dojmu, že se musel Len Wiseman zbláz­nit, když zne­hod­no­cu­je svou prá­ci tím, že je v kaž­dém díle nějak pode­psán (ať už jako scé­náris­ta či pro­du­cent) a vůbec mu to neva­dí (nebo mi to tak ale­spoň při­jde). Navíc jak vid­no toho ješ­tě nemá dost a chys­tá se pus­tit do šes­té­ho dílu. Na reži­sér­ském postu opět pro­běh­la změ­na a ani ten­to­krát nemůžu říci, že by to bylo smě­rem k lep­ší­mu. Underworld jako série na mě nikdy moc dob­rý dojem neu­dě­la­la, ale něja­kým zázra­kem se jí po celou dobu daří zůstat ale­spoň v prů­měr­ných vodách. Přijde mi, že všech­ny díly mají veli­ce podob­nou kva­li­tu a žád­ný z nich vylo­že­ně nevy­ční­vá. Taky jsem je všech­ny ohod­no­til více­mé­ně stej­ně (45-50%) a ani tady tomu nebu­de jinak.
Nemůžu si pomo­ci, ale pět­ka se mi pře­ce jenom líbi­la o pověst­ný fous víc, než čtyř­ka. Možná to bylo i tím, že se tu obje­vil onen sever­ský klan. Líbil se mi jejich odliš­ný styl „živo­ta“ a koneč­ně nevy­pa­da­li jak met­ro­se­xu­á­lo­vé a EMO dohro­ma­dy. Co se však týká samot­né­ho pří­bě­hu, tak tady se už musím jen potu­tel­ně usmí­vat nad scé­náris­tic­kou blbos­tí. Fakt, že se nám neu­stá­le sna­ží pod­str­čit nové infor­ma­ce z his­to­rie je sice pěk­né, ale mnoh­dy to zne­va­žu­je fak­ta, kte­rá jsme se dozvě­dě­li v minu­lých dílech a více­mé­ně si pro­ti­ře­čí. To už tak bývá, když na kaž­dém díle dělá někdo jiný.
Kate Beckinsale je ale pořád sexy a prá­vě ona je hlav­ním důvo­dem, proč jsem se vůbec na kaž­dý díl dodí­val až dokon­ce (samo­zřej­mě v troj­ce nehrá­la). Tentokrát mě však mile pře­kva­pil i Theo James, kte­rý se opro­ti čtvr­té­mu dílu hod­ně zlep­šil. Dokonce jsem tu mís­ty nara­zil i na doce­la pove­de­nou atmo­sfé­ru, kte­rá mě rov­něž nene­cha­la zce­la chlad­ným. Jen ty akč­ní pasáže…No ale na pře­mrš­tě­nou rádo­by akč­ní jízdu jsem si už za těch pět dílů zvy­kl, tak si nebu­du více stě­žo­vat. Každopádně si mys­lím, že Krvavé vál­ky ostu­du této sérii neu­dě­la­ly – zvláš­tě pro­to, že jsou stej­ně prů­měr­né jako zby­tek Underworldu (coby série).


Hodnocení:
50% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25151 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71582 KB. | 14.06.2024 - 00:42:13