Kritiky.cz > Recenze knih > Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě

Velmi osobní kniha o zdraví aneb kniha, která vám pomůže konečně změnit svůj život směrem ke zdraví a pohodě

2KqBEy6
2KqBEy6
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nová kni­ha potě­ší všech­ny zájem­ce o zdra­vé stra­vo­vá­ní, ale i o cel­ko­vě zdra­vý život v har­mo­nii. Autorem je Margit Slimáková, zná­má die­to­lož­ka, pro­pa­gá­tor­ka zdra­vé stra­vy, pub­li­cist­ka i blo­gger­ka.

Kniha se zabý­vá základ­ní­mi téma­ty kaž­do­den­ní­ho živo­ta – jíd­lem, pre­ven­cí, tera­pií, pra­cí. Informace v kni­ze vychá­zí z vědec­kých bádá­ní a také z osob­ní zku­še­nos­ti autor­ky, kte­rá se téma­tu nejen výži­vy věnu­je již pěk­ně dlou­ho. V kni­ze jsou dopo­ru­če­ní, kte­rá autor­ka sesbí­ra­la za 30 let, co se věnu­je péči o zdra­ví. Doporučení vyja­dřu­jí její názor a záro­veň vychá­zí ze sou­hrn­ných poznat­ků.

Na úvod kni­hy se vlast­ně dozví­te, jak se autor­ka k téma­tu péče o zdra­ví dosta­la a ve struč­nos­ti se dozví­te její život­ní ces­tu. Následuje asi nej­ob­sáh­lej­ší kapi­to­la zva­ná Jídlo, kde zís­ká­te infor­ma­ce, co jíst či nejíst, infor­ma­ce o super­po­tra­vi­nách, dět­ské výži­vě, o nej­vět­ších výži­vo­vých omy­lech, o cuk­ru a jeho škod­li­vos­ti, o alter­na­tiv­ních výži­vo­vých smě­rech a také růz­ných die­tách, o tom, zda potře­bu­je­me mlé­ko apod.

Další kapi­to­la se věnu­je nápo­jům – vodě, alko­ho­lu, šťá­vám apod. A jeli­kož zdra­vý život není jen o správ­ném jíd­le a pití, násle­du­jí i dopl­ňu­jí­cí kapi­to­ly, kte­ré se zdra­vím sou­vi­sí – pohyb, pro­stře­dí, prá­ce, pre­ven­ce, tera­pie, krá­sa. Závěrem jsou dopl­ně­ny ješ­tě nej­lep­ší otáz­ky, kte­ré autor­ka kdy dosta­la na téma výži­va.

Autorka dává důraz na kva­lit­ní potra­vi­ny, co nejmé­ně upra­vo­va­né, nej­lep­ší jsou potra­vi­ny lokál­ní, sezon­ní a bio. V dal­ších kapi­to­lách najde­te také infor­ma­ce o tom, jak mít eko­lo­gic­kou domác­nost, kde se vám bude dob­ře žít, jaká jsou rizi­ka běž­né kos­me­ti­ky, proč je pohyb důle­ži­tý a proč je tře­ba mít prá­ci, kte­rá nás bude napl­ňo­vat.

Po let­mém pro­lis­to­vá­ní kni­ha zaujme již vizu­ál­ně, je oprav­du krás­ná, má tvr­dé des­ky a gra­fic­ké zpra­co­vá­ní mi při­jde oprav­du vel­mi pove­de­né, celou kni­hu pro­vá­zí mno­ho pěk­ných men­ších kre­seb. Jednotlivé kapi­to­ly jsou roz­dě­le­ny ješ­tě na dal­ší pod­ka­pi­tol­ky, čímž je text struk­tu­ro­va­něj­ší a hned půso­bí při­taž­li­vě­ji, než kdy­by šlo o sou­vis­lý text, kte­rý by mohl v tom­to roz­sa­hu lec­ko­ho odra­dit.

Oceňuji leh­kost, s jakou je kni­ha napsá­na. I když jsou mnoh­dy podá­vá­ny čte­ná­ři fak­ta, nenu­di­la jsem se a kni­ha se vel­mi hez­ky čet­la. Líbí se mi i úvod kni­hy, kde se čte­nář dozví i něco o živo­tě autor­ky a jakou ces­tou si pro­šla až do dneška, kni­ha je hned osob­něj­ší. Také se mi líbí, že v kni­ze jsou dopo­ru­če­ní, ke kte­rým autor­ka dospě­la dlou­hým stu­di­em a sbí­rá­ním růz­ných infor­ma­cí, ale také vlast­ní zku­še­nos­tí. Vše je na bázi dopo­ru­če­ní, nedě­la z infor­ma­cí něja­ký zaru­če­ný návod, ale respek­tu­je roz­hod­nu­tí kaž­dé­ho, spíš se kaž­dé­mu sna­ží uká­zat ces­tu. Po pře­čte­ní zjis­tí­te, že vlast­ně může­te zapo­me­nout na všech­ny ty die­ty, kte­ré všich­ni oko­lo drží, že ces­ta ke zdra­vé­mu stra­vo­vá­ní je mno­hem jed­no­duš­ší.

Knihu dopo­ru­ču­ji kaž­dé­mu, kdo má zájem zlep­šit svůj život smě­rem ke zdra­věj­ší­mu živo­tu. Jistě si kaž­dý v kni­ze najde něco zají­ma­vé­ho, co bude chtít pře­vzít do své­ho živo­ta a už i malé změ­ny při­spě­jí k lep­ší­mu a spo­ko­je­něj­ší­mu živo­tu.


Autor: Margit Slimáková

Počet stran: 336

Nakladatelství: Bizbooks

Žánr:  zdra­vá výži­va, zdra­vý život­ní styl

Moje hod­no­ce­ní: 95 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Fermentace. Kvašené potraviny pro zdravý život. Průvodce prastarým světem kultivování potravin9. března 2022 Fermentace. Kvašené potraviny pro zdravý život. Průvodce prastarým světem kultivování potravin Kniha "FERMENTACE. Kvašené potraviny pro zdravý život. Průvodce prastarým světem kultivování potravin" od autorky Holly Davisové a s předmluvou od Sandory Ellix Katzové vás dokonale […] Posted in Recenze knih
  • Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy16. června 2019 Bylinky jako první volba na běžné zdravotní neduhy Dnešní svět na nás nakládá vysoké nároky. Musíme být výkonní, neúnavní, rychlí a zvládnout tolik věcí, jak v práci, tak v běžném životě, že občas už toho máme dost a chytneme nějaký bacil […] Posted in Recenze knih
  • Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku18. prosince 2018 Hrajte si a vytvořte si vlastní kosmetiku Přírodní kosmetika – kdo by o ní již neslyšel, zvlášť když v poslední době se o ní mluví čím dál častěji? Chcete dát sbohem chemii a vyrobit si vlastní, čistě přírodní kosmetiku a […] Posted in Recenze knih
  • Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe11. září 2018 Poznejte, jak probíhá spánek a spěte lépe V nové knize Spánek: Proč je dobré spát a co dělat, když to nejde, vás autor seznámí s různými informace o spánku. Ano, bude to hlavně teorie, ale je důležité pochopit, jak spánek funguje […] Posted in Recenze knih
  • Medové perly- proč je náš život sladší, než si myslíme5. srpna 2023 Medové perly- proč je náš život sladší, než si myslíme Hledáte zajímavou knihu pro sebe i své blízké? Chcete prožít zajímavý myšlenkový proces týkající se vašeho života? Máte rádi knihy, které vás nutí přemýšlet nad vlastním životem? Tak právě […] Posted in Recenze knih
  • BYLINKY KOLEM NÁS3. srpna 2023 BYLINKY KOLEM NÁS Bylinková sezóna je v plném proudu, ta proč si k ruce nevzít tak trochu nevšedního pomocníka v podobě praktické publikace "Bylinky kolem nás" od autorky Markéty Růženky Vopičkové, jež […] Posted in Recenze knih
  • DoJÍT k sobě25. dubna 2023 DoJÍT k sobě DoJÍT k sobě je další motivující kniha od Jarmily Mandžukové, která jak už název vypovídá, se tentokrát zaměřuje na pěší chůzi a její přínos pro zdraví a spokojený život. Sama autorka o […] Posted in Recenze knih
  • DoJÍT k sobě21. dubna 2023 DoJÍT k sobě V poslední době se velmi rozmáhá kromě běhu i trend "chůze, chození, procházení se". Pokud hledáte vhodného rádce, jež by vás blíže zasvětil do této aktivity, a zároveň se podělil i o své […] Posted in Recenze knih
  • Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu25. března 2023 Metoda TRE: Cvičení na uvolňování napětí a traumatu Stres, napětí a trauma jsou součástí našeho života. Někdy se s nimi dokážeme vyrovnat, jindy nám způsobují problémy v oblasti fyzického i psychického zdraví. Existuje však jednoduchá a […] Posted in Ze života
  • Otrava alkoholem: Komplexní průvodce zotavením31. prosince 2022 Otrava alkoholem: Komplexní průvodce zotavením Pro mnoho lidí je lékařský termín pro otravu alkoholem znepokojivým pojmem. Když člověk pije příliš mnoho, jeho tělo se otráví alkoholem. To může vést ke zranění, nemoci nebo smrti. […] Posted in Ze života
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60064 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71616 KB. | 19.06.2024 - 00:02:24