Kritiky.cz > Horory > Silent Hill: Revelation 3D (2012)

Silent Hill: Revelation 3D (2012)

rp Silent Hill Revelation 3D 28201229.jpg
rp Silent Hill Revelation 3D 28201229.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Silent Hill tě volá, Silent Hill tě chce! Neschováš se, neu­te­češ…

Rose se nako­nec poda­ři­lo dostat svou ado­p­tiv­ní dce­ru Sarah ze spá­rů tem­né­ho Silent Hillu, ale jen za cenu vlast­ní­ho setr­vá­ní v tom­to „pekle na Zemi“. Cristopher se však s tím­to fak­tem nikdy nesmí­řil, přes­to mu nezby­lo nic jiné­ho, než neu­stá­le měnit identi­tu i mís­ta své­ho poby­tu. Kult fana­ti­ků se totiž i nadá­le sna­ží zís­kat Sarah do svých spá­rů stej­ně jako tvo­ro­vé tem­no­ty. Nyní si tedy říka­jí Harry a Heather, ovšem ani ve svém novém domo­vě nejsou v bez­pe­čí, což pozna­jí záhy po svém pří­jez­du. Harry zmi­zí a Heather je kon­tak­to­vá­na sou­kro­mým detek­ti­vem, kte­rý jí poví prav­du o jejím půvo­du i nebez­pe­čí, kte­ré na ní čeká a jenž neu­stá­le vidí ve svých vidi­nách. Dívka totiž trpí ztrá­tou pamě­ti a nepa­ma­tu­je si nic z toho, co se před časem v Silent Hillu ode­hrá­lo. Otec se jí totiž vždy sna­žil chrá­nit a spous­tu věcí ji zaml­čel. Jenomže pro­lí­ná­ní napříč „dimen­ze­mi / sfé­ra­mi“ je stá­le čas­těj­ší a Heather musí neu­stá­le čelit úto­kům tem­no­ty i intri­kám kul­tu. I přes nebez­pe­čí se nako­nec vydá­vá do Silent Hillu se svým spo­lu­žá­kem Vincentem, pro­to­že potře­bu­jí nalézt dru­hou část vzác­né­ho talisma­nu, kte­rý by mohl navždy zru­šit Alessino pro­kle­tí i ponu­rý Silent Hill a navíc by moh­la osvo­bo­dit oba své ado­p­tiv­ní rodi­če. Jenže tem­no­ta i kult si pro dív­ku při­pra­vi­li nejed­no nemi­lé pře­kva­pe­ní a neo­be­jde se to ani bez zra­dy…


Český název: Návrat do Silent Hill 3D
Režie: Michael J. Bassett
Rok výro­by: 2012
Délka: 95 min
Země: USA / Francie / Kanada
Hrají:
Adelaide Clemens...(Heather / Alessa / Sharon)
Sean Bean...(Harry / Christopher)
Kit Harington...(Vincent)
Carrie-Anne Moss...(Claudia Wolf)
Malcolm McDowell...(Leonard)
Radha Mitchell...(Rose Da Silva)
...a dal­ší


Když vzni­kl dru­hý Silent Hill, řekl jsem, že se na ten­to film snad ani nikdy nepo­dí­vám. Nejsem žád­ným zary­tým fan­dou her­ní série ani prv­ní­ho dílu. Přestože mám něko­lik dílů (her) doma, hrál jsem kdy­si dáv­no jen jed­nič­ku a nějak závrat­ně mě to neo­kouz­li­lo. Což mělo samo­zřej­mě i za násle­dek, že jsem se poté doce­la ztrá­cel v samot­ném fil­mu a dost dlou­ho mi trva­lo, než jsem někte­ré věci pocho­pil. Nakonec však zví­tě­zi­la má zvě­da­vost (když už mi vysko­či­la dvoj­ka v mém náhod­ném pořad­ní­ku) a pře­ce jenom jsem se roz­ho­dl, že se na ní podí­vám.
Dost mě však odra­zo­va­lo i samot­né níz­ké hod­no­ce­ní a nepří­liš licho­ti­vé recen­ze či komen­tá­ře. Přesto musím po zhléd­nu­tí toho­to pokra­čo­vá­ní kon­sta­to­vat, že jsem tedy roz­hod­ně čekal mno­hem hor­ší podí­va­nou, než se mi nako­nec dosta­lo. Zas až tako­vá hrůza či snad kata­stro­fa to neby­la a dokon­ce jsem v urči­tých pasá­žích nale­zl i jis­tý druh zalí­be­ní. Je sice oči­vid­né, že se tvůr­ci sna­ži­li co mož­ná nej­víc při­blí­žit jed­nič­ce a mno­hé scé­ny jsou si dost podob­né, ale našlo by se tu i něko­lik veli­ce zají­ma­vých scén a pře­de­vším bizar­ních mon­ster – kte­ré mě doslo­va okouz­li­li. Navíc Michael J. Bassett není vůbec špat­ný reži­sér, což mi už něko­li­krát doká­zal a ani tady mě vylo­že­ně nezkla­mal. Přestože si vzal doce­la vel­ké sous­to a opro­ti jeho minu­lým fil­mům se musel poprat z dosti zapekli­tou „lát­kou / pří­bě­hem“, tak z toho nako­nec doká­zal cel­kem šikov­ně vybrus­lit.
Ponurá atmo­sfé­ra by se tu mís­ty našla, něko­lik nechut­nos­tí jakbys­met a co víc ani jsem se u toho zas až tolik nenu­dil. Je ovšem prav­dou, že i zde jsem nara­zil na něko­lik nelo­gic­kých špe­ků a nud­ných míst, bez kte­rých bych se klid­ně obe­šel. Kupříkladu digi­tál­ní „pavouk“ byl hod­ně směš­ný, ale zas na dru­hou stra­nu tu dostal sluš­ný pro­stor samot­ný Pyramidhead a jeho finál­ní sou­boj s pro­mě­ně­nou Carrie-Anne Moss byl hod­ně vyda­ře­ný. Co mě však zkla­ma­lo asi nej­víc, byl žalost­ně malý pro­stor, kte­rý dosta­la má oblí­ben­ky­ně (a nejen z prv­ní­ho dílu) Radha Mitchell. Na ní jsem se poprav­dě těšil nej­víc. Sean Bean mi to ale­spoň ze začát­ku troš­ku vyna­hra­dil, ale jak se uká­za­lo i on pat­řil jen k ved­lej­ším posta­vám. Což ovšem ved­lo k nemi­lé­mu zjiš­tě­ní, že ten­to­krát byla do hlav­ní role paso­vá­na Adelaide Clemens. Tuhle hereč­ku jsem do této doby moc neznal a bohu­žel si neved­la zrov­na nej­lé­pe. Její výkon nebyl sice vylo­že­ně tra­gic­ký, ale hod­ně prů­měr­ný.
Takže pokud pře­jdu k finál­ní­mu ohod­no­ce­ní, tak vylo­že­ně zkla­mán jsem nebyl a dokon­ce si mys­lím, že si dvoj­ka zaslou­ží prů­měr­né hod­no­ce­ní. Jistě se mnou mno­zí nebu­dou sou­hla­sit, ale já zde sku­teč­ně nara­zil na něko­lik svět­lých oka­mži­ků či mor­bid­ních situ­a­cí, kvů­li kte­rým nako­nec neli­tu­ji, že jsem ten­to díl viděl. Což zna­me­ná, že ten­to­krát půjdu pro­ti prou­du a tu pade­sát­ku pros­tě dám!

Hodnocení:
50% 

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,00239 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71609 KB. | 19.06.2024 - 22:57:23