Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Predátor - Arnold Schwarzenegger vrs. lovec z vesmíru

Predátor - Arnold Schwarzenegger vrs. lovec z vesmíru

Predator 1
Predator 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Arnold Schwarzenegger má jako major Dutch v Predátorovi vcel­ku rutin­ní úkol- vysvo­bo­dit něko­lik ame­ric­kých vojá­ků ze zaje­tí par­ty­zá­nů upro­střed džun­gle. Nakonec se ale musí utkat s dale­ko tajem­něj­ším a nebez­peč­něj­ším nepří­te­lem. On i jeho muži čelí děsi­vé­mu Predátorovi (Kevin Peter Hall), kte­rý posta­ví ame­ric­ké hrdi­ny popr­vé v živo­tě před oprav­do­vý strach.

Psal se roce 1987 a brat­ři Thomasové se inspi­ro­va­li recen­ze­mi na Rockyho IV, kte­ré zmi­ňo­va­li, že příš­tě bude snad muset ital­ský hře­bec po Ivanu Dragovi sou­pe­řit s mimo­zemš­ťa­nem a vytvo­ři­li mimo­zem­ské­ho zabi­já­ka, kte­ré­ho by nepo­ra­zil ani Rocky Balboa. Na režij­ní ses­li use­dl John McTierman, do hlav­ní role nako­nec mís­to Stalloneho dora­zil Arnold Schwarzenneger, do ved­lej­ších úloh se dosa­di­li výraz­né tvá­ře jako Carl Weathers, Sonny Lendham nebo Jesse Ventura a samot­nou roli Jungle Hunter Predátora obsa­dil bas­ket­ba­lis­ta Kevin Peter Hall, kte­rý půso­bil jako ide­ál­ní pro­tiv­ník pro­ti nepo­ra­zi­tel­né­mu Arniemu. Jak si Predátor sto­jí po letech?

Musí se mu nechat, že nestár­ne.... nebo nestár­ne ale­spoň tak moc. Efekty sice ješ­tě tro­chu drh­nou, na tu dobu se ale jed­ná o per­fekt­ní prá­ci. Zároveň ale furt pla­tí, že to je čis­tý akč­ňák z 80. let se vše­mi povin­ný­mi tra­de­mar­ky a tako­vý ten typ akč­ní­ho fil­mu, kte­rý dnes už nevzni­ká.

Predátor je roz­hod­ně pocti­vé akč­ní řemes­lo: McTierman, kte­rý se na Predátora vrhl ješ­tě před Smrtonosnou pas­tí doká­zal, že mu akč­ní scé­ny nedě­la­jí pro­blém a někte­ré akč­ní scé­ny z Predátora jsou dost mož­ná i jed­ny z nej­lep­ších akč­ních scén všech dob.

Predátora dělí 33 let od pre­mi­é­ry a dodnes je to oprav­du funkč­ní akč­ní řemes­lo, ve kte­rém fun­gu­je prá­ce s posta­va­mi, akce i per­fekt­ní hud­ba Alana Silvestriho.

Hlavní hvězdou sním­ku je samo­se­bou Arnold Schwarzenegger, jehož Alan ´´Dutch´´ Schaefer je jed­na z jeho TOP 5 nej­zná­měj­ších rolí a jest­li se někdo má posta­vit šmejdo­vi z vesmí­ru, měli bys­te zavo­lat prá­vě němu. Arnold nefun­gu­je jen jako sil­ný rváč ale také inte­li­gent, kte­rý pocho­pí Predátorovy sla­bi­ny a důklad­ně je vyu­ží­vá. Schwarzenegger zde tak po Komandu opět hra­je posta­vu, kte­rá má krom sva­lů i mozek a k pře­kva­pe­ní mu to jde. Schwarzenegger je pořád ale pře­de­vším herec co vše táh­ne svým cha­rizma­tem a sym­pa­tic­kým rakous­kým pří­zvu­kem. Jím řeče­né kul­tov­ní hláš­ky z Predátora vyni­ka­jí prá­vě tře­ba i díky Arnoldově výslov­nos­ti.

Kromě Arnolda je tu samo­se­bou i zby­tek koman­da, o tom si ale pro­mlu­ví­me až poz­dě­ji a pro­mlu­ví­me si o dru­hé hvězdě fil­mu: Jungle Hunter. Právě Jungle Hunter z původ­ní­ho Predátora je prv­ní Predátor v his­to­rii série a naštěs­tí se poda­ři­lo bra­t­rům Thomasovým i McThiermanovy z Jungle Huntera nejen udě­lat sil­né­ho pro­tiv­ní­ka ale záro­veň, reál­ně smr­tel­nou bytost. Dočkáme se totiž pár scén exklu­ziv­ně z pohle­du Predátora kde ho napří­klad může­me vidět krvá­cet a víme tak, že je smr­tel­ný. Divák tak snad­no pocho­pí, že Predátor není nesmr­tel­ný a Arnie ješ­tě neztra­til nadě­ji. A i když je Jungle Hunter pře­de­vším zápo­rák, divák si k němu snad­no najde ces­tu, nejen díky jeho tajem­nos­ti ale pře­de­vším také díky tomu, že je to oči­vid­ně oprav­du parád­ní lovec s bri­lant­ním nača­so­vá­ním. Hall tu sice celý film (krom camea ve vrtu­l­ní­ku na kon­ci) strá­ví pod kos­tý­mem Predátora a reál­ně tak nemá tak moc šan­ci před­vést něco čemu by se dalo říkat cha­rak­ter­ní herec­tví, někdo ale Arnoldovy kon­ku­ro­vat musel a Hall zde ve finá­le i díky svo­jí výš­ce pasu­je líp než původ­ně plá­no­va­ný Jean-Claude Van Damme nebo cvi­če­ná opi­če.

A jde­me ke zbyt­ku koman­da: K Arniemu se do jeho týmu při­dá­vá Carl ´´Apollo Creed´´ Weathers, jehož Al Dillon fun­gu­je jako Schaeferův blíz­ký pří­tel ale záro­veň jako rival. Weathers se na radu po vzo­ru své posta­vy sna­žil od koman­da stra­nit a tím si zís­kat i v reál­ném svě­tě stej­nou nená­vist jakou k němu mají posta­vy ve fil­mu a i díky tomu je počá­teč­ní nevo­le zbyt­ku koman­da vůči němu uvě­ři­tel­ná a tyhle momen­ty tak fun­gu­jí i přes­to, že Je tu Bill Duke , wrest­ler Jesse Ventura nebo Sonny Landham, kte­rý byl znám pře­de­vším jako býva­lý por­no­he­rec a ochran­ka u něj neby­la pro­to aby chrá­ni­la jeho ale všech­ny ostat­ní. Je tu Richard Chaves, kte­ré­mu herec­kou kari­é­ru o pár let poz­dě­ji ukon­či­li neod­byt­ní posed­lí fanouš­ci ale pře­de­vším je tu Shane Black, jenž dal sérii legen­dár­ní vtí­pek o obří vagí­ně, kte­rý je tak ubo­hý až je sku­teč­ně vtip­ný, zvláš­tě když se mu zasmě­je i tak váž­ný cha­rak­ter jako je Billy Sonnyho Landhama.

Predátor je prá­vě plný dodnes kul­tov­ních a legen­dár­ních hlá­šek, kte­ré zná snad kaž­dý fil­mo­vý divák. Především jde ale o sku­teč­ně pocti­vý akč­ní řemes­lo, kte­ré navíc uká­za­lo jak vytvo­řit uvě­ři­tel­né pou­to mezi váleč­ným koman­dem a jak před­vést jeho plnou sílu. S tímhle zabi­jác­kým koman­dem bys­te si totiž vlast­ně úpl­ně v poho­dě chtě­li dát celý film i bez Predátora a byl by tu poten­ci­ál, že by ho spo­leh­li­vě utáh­li.

Predátor 2, oba cros­so­ve­ry Vetřelců a Predátorů a Predátoři, se k původ­ní­mu Predátorovi nepři­blí­ži­li ani z rych­lí­ku. Predátor: Evoluce od Shanea Blacka zpo­čát­ku i díky účas­ti Blacka vzbu­zo­val nadě­je na důstoj­né navá­zá­ní, i Black ale ve finá­le selhal a i díky odkou­pe­ní stu­dia 20th Century Fox stu­di­em Disney má tak Predátor asi na (mini­mál­ně) vel­mi dlou­hou dobu odzvo­ně­no. Pořád ale máme původ­ní­ho Predátora, kte­ré­ho nám nikdy nikdo nevez­me.....

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Foto: Photo © 20th Century Fox


Podívejte se na hodnocení Predátor na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
IDDQD

Karle, nemáš bejt náho­dou zastře­le­nej 🙂

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78488 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71844 KB. | 17.06.2024 - 21:20:29