Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Pán času - Do modravých dálav (S14E02)

Pán času - Do modravých dálav (S14E02)

Foto: Disney+
Foto: Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je otáz­kou, zda­li návrat fil­mo­vé hvězdy Davida Tennanta a jeho herec­ké part­ner­ky Catherine Tate má být pří­no­sem do nové kapi­to­ly seri­á­lu Pán času nebo ne. Já osob­ně si mys­lím, že je to doce­la pří­nos, pro­to­že jak jinak nalá­kat na vel­kou změ­nu v seri­á­lu než hvězd­ný­mi her­ci.

Druhá epi­zo­da 14. sezó­ny nás při­nes­la ten­to­krát na konec vesmí­ru. Jde o to, že i na tom­to kon­ci vesmí­ru číhá nebez­pe­čí a je mož­ný zánik vesmí­ru. Jednoduchá pre­mi­sa tajem­né lodi a tajem­né­ho její­ho úko­lu.

Tvůrci nám při­pra­vi­li oprav­du zají­ma­vý „mon­ster“ díl, kdy hlav­ní dvo­ji­ce, jak Doktor, tak jeho pří­tel­ky­ně Dona hra­jí prim. Je to jejich herec­ký kon­cert a jenom díly jejich vzá­jem­né che­mii sto­jí ten­to díl sle­do­vat. Postupně se během epi­zo­dy odha­lu­je, že není vše tím, jak se zdá, a tak se oprav­du musí dvo­ji­ce sna­žit, aby vše skon­či­lo jak má. S tím, že zachrá­ní svět a samo­zřej­mě svo­je živo­ty. Nesmíme zapo­me­nout i na cameo Bernarda Cribbinse, pro kte­ré­ho byl ten­to díl (natá­če­ný v roce 2022) oprav­du posled­ním herec­kým vystou­pe­ním. Čest jeho památ­ce.

Je ale ško­da, že 14. rein­kar­na­ce (tedy David Tennant) bude mít jenom 3 díly. Třetí epi­zo­da bude roz­luč­ko­vá a zdá se i nejhvězd­něj­ší. Neil Patrick Harris by se měl obje­vit jako jeden z nej­vět­ších pro­tiv­ní­ků. Tak dou­fám, že to oprav­du bude správ­ně roz­lou­če­ní s nej­za­jí­ma­věj­ším dok­to­rem.

Moje hod­no­ce­ní epi­zo­dy: 90 %

PS: Povídá se, že se vrá­tí i ostat­ní dok­to­ři Matt Smith i Peter Capaldi, aby nové­mu Doktorovi hra­né­mu Ncuti Gatwou otra­vo­va­li život. Myslíte, že to bude správ­né? A mají je občas vrá­tit sta­ří dok­to­ři? A co Amy Pondová?

Kdo si mys­lí­te, že se ješ­tě vrá­tí do Pána času?

Zobrazit výsled­ky

Nahrávání ... Nahrávání ...

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59793 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72010 KB. | 14.07.2024 - 22:01:41