Kritiky.cz > Horory > (03) Pep Rally (Smrtící povzbuzení, Nicholas Adams)

(03) Pep Rally (Smrtící povzbuzení, Nicholas Adams)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přísahat na svou smrt se nevy­plá­cí! Opravdu, věř­te mi!Údaje o kni­ze

Nakladatelství Harper Paperbacks, New York, 1991
Studio dob­ré nála­dy - nakla­da­tel­ství Kredit, mís­to Praha, rok 1992; 140 strá­nek
Český pře­klad: Daniela Richterová
Typ kníž­ky: horror
Knížka pochá­zí z edi­ce Buldok, titu­lu Stopy hrů­zy
Číslo titu­lu: 003

Úvod

Asi kaž­dý z nás chtěl ve svém dospí­vá­ní zapad­nout do něja­ké sku­pi­ny. Ať už se jed­na­lo o navště­vo­vá­ní něja­ké­ho hudeb­ní­ho, spor­tov­ní­ho nebo jiné­ho krouž­ku. Protože kaž­dý má jiné zájmy a koníč­ky, kte­ré ho baví, je to téměř nut­nos­tí. Samozřejmě jsou i výjim­ky, kte­ré se stra­ní ostat­ních a tím se při­pra­vu­jí o nové poznatky a zážit­ky. Věřte mi ale, že v tako­vém spol­ku, jako je v této kni­ze, bys­te být urči­tě nechtě­li.

Hlavní posta­vy

Cathy Atmoreová, Bill Madsen, detek­tiv Rogers, Erik, Don, Todd, Stacy, Pamela, Matt, Stu Martin, Henry O’Toole

Děj

Cathy cho­dí na Cresswellskou střed­ní ško­lu. Během vyu­čo­va­cí hodi­ny je zavo­lá­na do ředi­tel­ny k poli­cej­ní­mu výsle­chu. Zjistí, že její kama­rád­ka Jennie byla nale­ze­na mrt­vá a zoha­ve­ná. Policistům nemá však co říct, pro­to­že kama­rád­ku už něko­lik dní nevi­dě­la. Byla ve ško­le vel­mi oblí­be­ná a nemě­la žád­né nepřá­te­le. Brzy je však mrt­vý i Jenniin kluk Don a poli­cie začí­ná pode­zí­rat prá­vě Cathy. Ta se roz­hod­ne zjis­tit prav­du na vlast­ní pěst a očis­tit své jmé­no. Brzy ji kon­tak­tu­je tajem­ný Klub pod­půr­ců, ve kte­rém jsou boha­tí stu­den­ti. K nim pat­ři­la i Jennie a Don. Chtějí Cathy vzít mezi sebe a pomoc jí s poli­cií. Netrvá to dlou­ho a Cathy začne mít podiv­ný pocit, že jí někdo usi­lu­je o život. Nachází pod­vr­že­né věci, kte­ré mohou být od vra­ha. Má s tím snad něco spo­leč­né­ho Klub pod­půr­ců? Nebo je v jejich měs­tě něja­ký maso­vý vrah? Kdo mohou být Šéf a kámoš, o kte­rých se kdo­si zmi­ňo­val? Pomůže jí její kama­rád Billy Madsen? A pře­sta­ne s těmi trap­ný­mi vtíp­ky o smr­ti Henry O’Toole? To se dozví­te, pokud si tuhle horo­ro­vou detek­tiv­ku pře­čte­te!

Hodnocení

Spisovatel Adams pat­ří mezi ty nej­ví­ce při­spí­va­jí­cí auto­ry do edi­ce Stopy hrů­zy. Jeho díla pat­ří k těm nej­lep­ším, kte­rá nám byla nabíd­nu­ta. Tento díl se tro­chu liší od jeho ostat­ních knih, pro­to­že se zde spí­še jed­ná o detek­tiv­ní záplet­ku než čis­to­krev­ný horor. Skoro celá kni­ha je popi­sem vyšet­řo­vá­ním Cathy, kte­rá je v očích poli­cis­tů i oko­lí hlav­ní pode­zře­lou a sna­ží se pát­rat na vlast­ní pěst. Zažije mno­ho pře­kva­pi­vých zvra­tů a nových infor­ma­cí, kte­ré se postup­ně změ­ní v boj o holý život. Navíc zde najde­me i sto­py ducha­ři­ny, pro­to­že k nebo­hé dív­ce pro­mlou­vá ve snech duch zavraž­dě­né dív­ky, kte­rá nemů­že najít klid své duši. Nicméně nám je už od začát­ku cel­kem jas­né, kdo za tím vším sto­jí a žád­né vel­ké pře­kva­pe­ní se neko­ná. Tedy až na kon­ci pří­bě­hu se dočká­me men­ší­ho zvra­tu.

Verdikt

Jde o cel­kem zda­ři­lý pří­běh, kte­rý má hla­vu i patu. Děj ply­ne cel­kem sviž­ně a jen občas jsem se tro­chu nudil. Příběhem se pro­plé­tá něko­lik ved­lej­ších fak­to­rů, kte­ré se vysvět­lí až na kon­ci a uvi­dí­te, že vám to dá smy­sl. Sice já osob­ně bych tro­chu více roz­ve­dl cha­rak­te­ris­ti­ku jed­not­li­vých postav, pro­to­že na můj vkus se tady vysky­to­val cel­kem dost vel­ký počet postav a o vět­ši­ně z nich jsem se toho moc nedo­zvě­děl. Navíc mi při­pa­da­lo, že autor už na začát­ku toho dost pro­zra­dil a tím vlast­ně pou­ká­zal na to, kdo za tím vším sto­jí. Každopádně ten­to díl sto­jí za pře­čte­ní, pro­to­že je to cel­kem solid­ní detek­tiv­ka s horo­ro­vou pří­chu­tí.

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,72426 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71474 KB. | 24.06.2024 - 02:21:11