Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Armageddon - Nový York dostává šutrákem

Armageddon - Nový York dostává šutrákem

Armagedoon
Armagedoon
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Taxem si blá­ho­vě mys­lel... ne, lep­ší výraz je dou­fal jsem, že opro­ti Drtivému dopa­du se Bruce Willis vytáh­ne a před­ve­de sice akč­ní, ale v kram­fle­cích fes­tov­ní sci­fár­nu. Teď, když jsem viděl oba, se mi jeví, jako bychom letos zaží­va­li o celé dva niči­vě mete­o­ric­ké fil­my více, než bychom si byli zaslou­ži­li -- Armageddon je pak dokon­ce o pozná­ní slab­ší.

 
...a takhle poletíte kolem Měsíce...
...a takhle pole­tí­te kolem Měsíce...

Neuvědomil jsem si totiž, že pro cel­ko­vou atmo­sfé­ru fil­mu není v Americe roz­ho­du­jí­cí děj, nýbrž datum uve­de­ní. Týden ke Dni nezá­vis­los­ti je tra­dič­ně vyhra­zen sním­kům ři(n)čivě patri­o­tic­kým, pru­ho­va­ný­mi vlaj­ka­mi vla­jí­cím a všech­ny cizá­ky a nebez­pe­čen­ství do pr..le nako­pá­va­jí­cím, ať to sto­jí, co to sto­jí.
Někdy mi to sed­ne; ten­to­krát to nevy­šlo.

 
Sbohem a ... vlaječku
Sbohem a ... vla­ječ­ku

Tak pře­de­vším věz­te, že nako­pá­no i zde již tra­dič­ně dostá­vá opět fyzi­ka. Gravitaci, setr­vač­nost, momen­ty hyb­nos­ti, ener­gii uvol­ně­nou nára­zy i dal­ší jevy před­vá­dí Armsageddon zce­la pod­le momen­tál­ních potřeb dějo­vé­ho sen­ti­men­tu, pone­chá­va­je si bez­po­chy­by náklad­né spe­ci­ál­ní efek­ty na ohňostro­je mete­o­ri­tic­ké­ho bom­bar­do­vá­ní vybra­ných met­ro­po­lí (to jsou, sou­dím, jedi­né tro­chu pove­de­né scé­ny) a na burá­ci­vý svist vzdu­cho­prázd­nem. Pokud se zrov­na nedě­je cosi nepři­mě­ře­ně akč­ní­ho, má nám srd­ci zmí­tat plytká limo­ná­da troj­ú­hel­ní­ku dcera/milenka - otec/šéf par­ty - milenec/pracovní rival. Zbytek metrá­že je napl­něn zpo­ma­le­ný­mi zábě­ry estrá­dy hrdi­nů z lidu v ele­gant­ních „vycház­ko­vých“ ska­fan­drech, kte­ří postu­pu­jí vyko­nat úchvat­nou záchra­nu, kynou­ce roz­já­sa­né­mu davu instat­ních cti­te­lů a cti­te­lek, zatím­co armád­ní super­ma­ni a para­no­id­ní štáb­ní při­při­pr­di ostrou­ha­jí mrkvič­ku.

 
Vláda nás požádala, abychom zachránili lidstvo
Vláda nás požá­da­la, abychom zachrá­ni­li lid­stvo

Jak je letos zvy­kem, k Zemi se hrne aste­ro­id veli­kos­ti Texasu, jenž zna­me­ná jis­tou zká­zu vše­ho živé­ho. NASA osten­ta­tiv­ně kvi­čí, „teď to máte, neda­li jste nám pení­ze.“ Rovněž jejich nej­bys­t­řej­ší chla­pec Dan Truman (Billy Bob Thornton) nej­pr­ve pře­svěd­čí desít­ky komi­sí nadut­ců, že nee­xis­tu­je žád­ný záchran­ný pro­gram, zatím­co lid­stvo čeka­jí „v pod­sta­tě ty nej­hor­ší úse­ky z Bible.“ Vzápětí ver­bu­je par­tu rop­ných vrtá­ků pod vede­ním Harryho Stampera (Bruce Willis). Jeho kama­rá­di jsou nebez­peč­nou sebran­kou fyzic­ky i dušev­ně abnor­mál­ních indi­vi­duí, kte­rým pros­tě zacu­ka­jí kout­ky a spus­tí se sli­ny, když je U.S. vlá­da požá­dá, aby zachrá­ni­li svět. Nevím, zda­li to bylo zámě­rem, ale NASA, jíž je Armageddon zhus­ta reklam­ní hlás­nou trou­bou, se vprav­dě poda­ři­lo zpro­střed­ko­vat dojem, že do vesmí­ru může letět úpl­ně kaž­dý.

 
Raketoplány dosahují oběžné dráhy, tělo na tělo
Raketoplány dosa­hu­jí oběž­né dráhy, tělo na tělo.

Mezi hlou­bi­či jam a skvad­rou rigoróz­ně tré­no­va­ných ast­ro­nau­tů, kte­ří jsou najed­nou na ved­lej­ší kole­ji, nema­jí­ce cit pro vrtá­ní, vyví­jí se řev­ni­vost, kte­rou moh­li auto­ři roz­vést více jako zají­ma­vý úhel pohle­du na povo­lá­ní hrdi­ny. Namísto toho dostá­vá se nám suro­vou naf­tou aro­ma­ti­zo­va­né roman­ce mezi Stamperovou dce­rou Grace (Liv Tyler) a jeho kole­gou a pod­ří­ze­ným (a pro­fes­ním riva­lem) A.J.Frostem (Ben Affleck). Zvláště nechut­ná je scé­na s reklam­ně nastra­bo­če­ným BMW coupé v rudém zapa­da­jí­cím slun­ci, kom­pen­zo­va­ná ruj­nou pija­ti­kou ostat­ních pove­de­ných par­ťá­ků, kte­ří si těs­ně před odle­tem vyha­zu­jí z kopýt­ka, dokud je nese­be­re poli­cie...

 
Zde vrtejme do asteroidu
Zde vrtej­me do aste­ro­i­du

Bohužel se nikdy nedo­zví­me, jak je zase pus­ti­li, neboť vzá­pě­tí letí ke hvězdám, respek­ti­ve ku ply­na­té­mu kame­ní, aby vrta­li a do díry šoup­li nej­prí­mo­věj­ší atom­ku, jakou kože­né xich­ty s širo­ký­mi lam­pa­sy doká­za­ly ože­let. Tvůrci neo­po­me­nou mrhat naším časem při kdo­ví­ko­li­ká­tém rema­ke nej­o­tře­pa­něj­ší akč­ní scé­ny všech dob, a sice kře­či s nesmr­tel­ným TIKAJÍCÍM RUDÝM DISPLEJEM, jenž se neza­sta­ví, dokud údaj na něm není jed­no­míst­ný.

Takovými a desít­ka­mi jiných klišé jest vycpán zby­tek do dvou hodin a dva­nác­ti minut, co Konec Světa trvá. Při sle­do­vá­ní ve mně vprav­dě sílil pocit, že plo­sko­le­bost a zdu­tý sen­ti­ment nabý­vá roz­mě­rů vprav­dě bib­lic­kých. Mohl bych dále vršit výra­zi­vo své­ho zne­chu­ce­ní a poškle­bo­vat se kul­ha­vé fábu­li -- nuž vy zvě­da­ví mezi čte­ná­ři, jdě­te na to sami, však bylo i hor­ších fil­mů než je ten­to. Armageddon pře­ce jenom stál neza­ne­dba­tel­né pení­ze a zába­vu své­ho dru­hu jis­tě posky­tu­je. Zájemcům o patri­o­tic­kou slzu dopo­ru­ču­ji záso­bu papí­ro­vých kapes­ní­ků.

Hodnocení: SLABÉ

 
Truman a Stamper
Truman a Stamper
 
Hrdina.
Hrdina.

HNIDOPICHOVO REJPÁNÍ
POZOR - AKUTNÍ NEBEZPEČÍ ZNECHUCENÍ


Podívejte se na hodnocení Armageddon na Kinoboxu.

  • Meteory, kte­ré roz­bí­je­jí rake­to­plán na oběž­né drá­ze, se tře­ním o vaku­um roz­žha­vi­ly do žlu­ta.
  • Před odle­tem ast­ro­nau­ti jedou jed­ním výta­hem a roz­lé­za­jí se po pat­ře, půl výpra­vy dopra­va, tudy pro­sím, půl výpra­vy dole­va. Vzápětí rake­to­plá­ny star­tu­jí ze dvou nezá­vis­lých, poměr­ně vzdá­le­ných ramp.
  • Protože kos­mo­naut rus­kou kos­mic­kou sta­ni­ci roz­to­čí, ve vět­ši­ně cho­deb (i příč­ných) exis­tu­je tíže k jed­né stě­ně, jež je tím pádem pod­la­hou. Připojí-li se k tako­vé sta­ni­ci rake­to­plán (vchod bokem) tíže se pře­ne­se i na něj, kol­mo k pří­poj­né­mu bodu.
  • Jeden z pásov­ců (obr­ně­ných vozí­tek Armadillo) musí ura­zi­ti stras­tipl­nou ces­tu po aste­ro­i­du. Pomiňme gra­vi­tač­ní nedo­myš­le­nost, neboť kaž­dé naje­tí na hrb by vlast­ně mělo vozík vymrš­tit plav­ným oblou­kem; ješ­tě méně se mi zamlou­va­lo, že v jed­nom zábě­ru jsou na panen­ském aste­ro­i­du před kabi­nou v pís­ku vyje­té kole­je a na jiném se mih­ne trá­va.
  • Ku zdů­raz­ně­ní glo­bál­ní­ho roz­mě­ru hro­zí­cí kata­stro­fy námi film švenk­ne tu do Afriky, tu do Asie. Shromážděné davy sle­du­jí nebes­ké úka­zy a na všech stra­nách země­kou­le je prá­vě den.
  • Muslimští věří­cí shro­máž­dě­ní před chrá­mem (a mno­zí ona­čí domo­rod­ci na jiných mís­tech) naslou­cha­jí nepře­klá­da­né­mu roz­hla­so­vé­mu pro­je­vu ame­ric­ké­ho pre­si­den­ta a živě naň rea­gu­jí.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29238 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71790 KB. | 14.07.2024 - 13:35:17