Kritiky.cz > Horory > Brain Damage (1988)

Brain Damage (1988)

rp 220px BraindamageDVDscan.jpg
rp 220px BraindamageDVDscan.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Aylmer má rád lid­ské mozeč­ky, za to vám nabíd­ne solid­ní halu­ci­no­gen­ní jízdu. No neber­te to!

Brian je cel­kem poho­do­vý týpek, nekon­flikt­ní, přá­tel­ský a zami­lo­va­ný do své pří­tel­ky­ně. Jednoho dne se mu však udě­lá špat­ně a násled­ně zjis­tí, že se k němu při­sál podiv­ný a navíc mlu­ví­cí „parazit-monstrum“, kte­rý se mu před­sta­ví jako Aylmer. Ten si jej vyhlé­dl jako své­ho nové­ho hos­ti­te­le a nabíd­ne mu „výhod­ný obchod“, tedy hlav­ně pro něj. Tvor vylu­ču­je podiv­nou halu­ci­no­gen­ní lát­ku, kte­rá udě­lá člo­vě­ku dob­ře, zba­ví jej boles­ti či trá­pe­ní a na oplát­ku chce jen jed­nu malič­kost – tou je lid­ský mozek. Brian a Aylmer tak začnou po nocích vyrá­žet na lov nedob­ro­vol­ných obě­tí…

Český název: Mozková pří­ho­da
Režie: Frank Henenlotter
Rok výro­by: 1988
Délka: 84. min
Země: USA
Hrají:
Rick Hearst …………………….(Brian)
Gordon MacDonald …………….(Mike)
Jennifer Lowry …………………(Barbara)
Theo Barnes …………………….(Morris)
Lucille Saint-Peter ………………(Martha)
…a dal­ší

Režisér Henenlotter byl pro mne dodneš­ka vel­kou nezná­mou a to i přes­to, že mám ve své sbír­ce hned něko­lik jeho fil­mů. Dnes se mi do rukou dostal prv­ní z nich a oprav­du jsem nesta­čil zírat. Jen tak zběž­ně jsem si pře­če­tl něko­lik infor­ma­cí a komen­tá­řů a byl zvě­da­vý na onu „šíle­nou“ podí­va­nou, kte­rou někte­ří divá­ci sli­bo­va­li. Tahle dosti kon­tro­verz­ní (nevím, jest­li je tohle je ten správ­ný výraz, spí­še bych řekl absurd­ní) osm­de­sát­ko­vá zále­ži­tost byla váž­ně uje­tá od prv­ní minu­ty a já nesta­čil zírat, co si to tvůr­ci vymys­le­li ten­to­krát. Nebudu sice tenhle film vyzdvi­ho­vat do nebes, ale lhal bych, kdy­bych tvr­dil, že jsem se u něho mís­ty oprav­du nepo­ba­vil.
O mor­bid­ní situ­a­ce tu není nou­ze, ona „kuř­ba“ pat­ří sku­teč­ně ke zla­té­mu hře­bu veče­ra a mlu­ví­cí Aylmer nemá pros­tě chy­bu. Ujetá reži­sé­ro­va před­sta­vi­vost váž­ně nemá obdo­by a i přes slab­ší tri­ky, jsem si to doce­la užil. Je potře­ba si však na rovi­nu říct, že tady se na krá­su roz­hod­ně nehrá­lo. Ono mlu­ví­cí „hov­no“ jak jej mno­zí ozna­ču­jí, strach niko­mu urči­tě nena­že­ne, nicmé­ně se film točí hlav­ně oko­lo něj a jeho nena­syt­ném apeti­tu. Že se s ničím a hlav­ně s nikým nese­re, nám doká­že hned něko­li­krát a milov­ní­ci cáka­jí­cí krve a syro­vých „mozeč­ků“ si urči­tě při­jdou na své. 
Místy skvě­le vybu­do­va­nou atmo­sfé­ru může­me při­číst k dob­ru vyni­ka­jí­cí hud­bě a kdy­by neby­lo směš­ně vypa­da­jí­cích (tan­čí­cích rocke­rů), ozna­čil bych i návště­vu jejich baru za neza­po­me­nu­tel­ný záži­tek. Bohužel sní­mek sku­teč­ně není pro kaž­dé­ho a dle mého názo­ru má hod­ně nevy­rov­na­né pasá­že. V urči­tých chví­lích jsem doslo­va chroch­tal bla­hem, pro­to­že já podob­né „pra­se­čin­ky mám hod­ně rád“, ale jin­dy jsem málem usnul nudou. I pro­to dám jen lehce prů­měr­né hod­no­ce­ní. 

Hodnocení:
60%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 9,38698 s | počet dotazů: 8180 | paměť: 75322 KB. | 14.06.2024 - 01:05:55