Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Dnes neumírej - poslední Bond Pierce Brosnana

Dnes neumírej - poslední Bond Pierce Brosnana

DnesNeumirej
DnesNeumirej
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přiznám bar­vu hned na začá­tek, nejsem skal­ním fan­dou Jamese Bonda, prav­da, viděl jsem všech­ny díly, ale nestrh­ly mne nato­lik jako tře­ba Hvězdné vál­ky. Nicméně  jsem se na Dnes neu­mí­rej veli­ce těšil. Nebudu skrý­vat, že nej­vět­ším láka­dlem pro mě byla čer­stvá drži­tel­ka osca­ra Halle Berry. Volba reži­sé­ra mě ale tro­chu zner­vózně­la, posled­ní film Lee Tamahoriho „Jako pavouk“ mě totiž nikterak neza­u­jal a upřím­ně řeče­no, nebyl jsem si jist, jest­li z nové­ho Bonda neu­dě­lá dal­ší roz­vláč­né nic. Naštěstí se tak nesta­lo.

Začátek pří­bě­hu nás zavá­dí do Korejské lido­vě demo­kra­tic­ké repub­li­ky, kde po nezda­ře­né sabo­tá­ži zajmu­li Jamese Bonda. Korejský gene­rál Moon si dává na jeho „vyslý­chá­ní“ zále­žet, pro­to­že při poku­su o útěk Bond zabil jeho syna. Po 14-ti měsí­cích se ale 007 dostá­vá na svo­bo­du, výmě­nou za korej­ské­ho agen­ta jmé­nem Zao. Britský super­agent se ale dostá­vá do nezá­vi­dě­ní­hod­né situ­a­ce. MI-6 se od něj obra­cí zády, i sama „M“ mu řek­ne do očí, že mu sto­pro­cent­ně nevě­ří že nic nevy­zra­dil. Bond se pro­to vydá­vá na vlast­ní pěst po sto­pách korej­ce Zaoa, kte­rý jedi­ný ví, jak je mož­né že byl 007 v KLDR odha­len. Nachází ho na jed­nom z kubán­ských ost­ro­vů, kde je gene­tic­ká kos­me­tic­ká kli­ni­ka pro svě­to­vou sme­tán­ku. Před vyplu­tím na ost­rov ale dojde k setká­ní, na kte­ré muž­ské osa­zen­stvo kinosá­lu čeká. Z vody vystu­pu­je krás­ná Halle Berry v roli ame­ric­ké agent­ky Jinx a Bond má svou dal­ší Bondgirl. Dále, no dále se nech­te pře­kva­pit.

Jistě vás zají­má co v nové bon­dov­ce uvi­dí­te nové­ho, tak v prv­ní řadě je to nový Aston Martin Vanquish, kte­rý má jed­nu vyso­ce zají­ma­vou schop­nost, umí se totiž udě­lat nevi­di­tel­ným! Pravda, je to při­ta­že­né za vla­sy, ale to jsme si už u Bonda všich­ni zvyk­li ne? Dalším vel­mi zají­ma­vým „vozít­kem“ jsou vzná­šed­la, kte­rá se obje­ví hned na začát­ku fil­mu a sme­kám kšil­tov­ku před kaska­dé­ry, kte­ří ty neo­vla­da­tel­né mrchy kočí­ro­va­li. Vznášedlová honič­ka je totiž jed­ním z nej­lep­ších oka­mži­ků fil­mu. Další vel­mi inte­re­sant­ní „doprav­ní“ pro­stře­dek je rake­ta, kte­rá klou­že po zamrz­lém jeze­ře rych­los­tí pře­sa­hu­jí­cí 500 km/h a aby byl výčet úpl­ný, nesmím zapo­me­nout na bojo­vě upra­ve­né­ho Jaguara XK, kte­rý se může svým arze­ná­lem smě­le měřit s bon­do­vým Vanquishem. Jejich honič­ka po zamrz­lém jeze­ře je výbor­ná a oko akč­ně ladě­né­ho divá­ky si při ní při­jde na své. Když už jsme u těch zvláš­tě vype­če­ných scén, nesmím opo­me­nout zmí­nit šer­míř­ský sou­boj Jamese Bonda a tajem­ným mul­ti­mi­li­ar­dá­řem a nej­vět­ším zlo­du­chem fil­mu Gustavem Gravesem. Je vel­mi pěk­ně nato­če­ná a navíc na jejím začát­ku může­me vidět zpě­vač­ku Madonnu ve vel­mi slu­ši­vém úbo­ru. Ta si v Dnes neu­mí­rej střih­la malou rolič­ku maji­tel­ky šer­míř­ské aka­de­mie.

Oč jsou kaska­dér­ské kous­ky lep­ší, o to hor­ší jsou ale bohu­žel tri­ko­vé zábě­ry. Nemohu si pomo­ci, ale napří­klad scé­na, kdy 007 padá s kusem ledov­ce do moře, aby se vzá­pě­tí vyhou­pl na vlny s impro­vi­zo­va­ným sur­fo­vým prk­nem a brz­dí­cím padá­kem od rake­ty nad hla­vou mi při­šla jako z lev­né video­hry. Myslím, že se snad už dnes může­me obe­jít v tako­vých­to scé­nách bez nepři­ro­ze­ných trha­vých pohy­bů, zvláš­tě u fil­mu s tako­vou tra­di­cí jako je James Bond. Trikové scé­ny na mne půso­bí vel­mi lev­ným dojmem, jako by snad pro­du­cen­ti chtě­li prá­vě na těch­to scé­nách ušet­řit. Vše tedy zachra­ňu­jí her­ci a kaska­dé­ři.

Pierce Brosnan odvá­dí svůj stan­dard­ní bon­dov­ský výkon a suché hláš­ky z něho pří­mo srší. Halle Berry a její Jinx je správ­ně při­drz­lá, nebo­jác­ná a nebez­peč­ný­mi akce­mi pro­tře­lá agent­ka, kte­rá je ješ­tě ke vše­mu vel­mi hezká. Toby Stephens jako Gustav Graves, v tom­to díle nej­vět­ší padouch, je řekl bych tro­chu prken­ný a pou­ží­vá téměř jeden jedi­ný výraz a to aro­gant­ní úsměv, kte­rý se u posta­vy jako je ta jeho vlast­ně vyža­du­je, tak­že je vše OK. Rosamund Pike jako Miranda Frost, osob­ní tajem­ni­ce Gustava Gravese je vel­mi atak­tiv­ní a svou chlad­nos­tí vytvá­ří pro­ti­pól výbuš­né Jinx. A nako­nec ješ­tě zmí­ním Moneypenny Samanthu Bond, jejíž „samo­stat­ný“ výstup na kon­ci fil­mu je vel­mi poda­ře­ný.

Na závěr bych dodal, že kdy­by si tvůr­ci dali více zále­žet na tri­ko­vých zábě­rech, mohl to být Bond, na kte­ré­ho se nikdy neza­po­me­ne, bohu­žel se tak nesta­lo a i když je Dnes neu­mí­rej dva­cá­tým Bondem v pořa­dí, nevy­bo­ču­je výraz­ně z řady. Přesto zůstá­vá ale pove­de­ným sním­kem, kte­rý vás spo­leh­li­vě zaba­ví na dvě hodi­ny a skal­ní pří­z­niv­ce roz­hod­ně nezkla­me.


Photo © 2002 MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) Pictures


Podívejte se na hodnocení Dnes neumírej na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  James Bond


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,82595 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72748 KB. | 14.07.2024 - 21:32:56