Kritiky.cz > Horory > Blades (1989)

Blades (1989)

rp bladesj.jpg
rp bladesj.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čelisti tak tro­chu jinak…

Tall Grass Country Club se chys­tá na nad­chá­ze­jí­cí gol­fo­vý tur­naj a jeho maji­tel Norman už sní o „záři“ tele­viz­ních kamer a peně­zích, kte­ré vydě­lá. Jenže když jsou ráno nale­ze­na u jed­né z jamek roz­se­ka­ná lid­ská těla, je roz­hod­nu­tý všech­no ututlat před veřej­nos­tí. Jak se zdá, viník je brzy nale­zen a poslán do věze­ní. Jenže když se sta­ne dal­ší vraž­da a vra­hem se uká­že být nelí­tost­ná sekač­ka na trá­vu, nastá­vá zdě­še­ní a pani­ka. Jak zasta­vit tohle ďábel­ské mon­strum dřív, než budou dal­ší obě­ti? Správce hřiš­tě Roy a pohled­ná instruk­tor­ka Kelly se o to poku­sí, ale potře­bu­jí pomoc…

Režie: Thomas R. Rondinella
Rok výro­by: 1989
Délka: 101. min
Země: USA
Hrají:
Robert North …………………….(Roy Kent)
Victoria Scott …………………….(Kelly Lange)
Jeremy Whelan ……………………(Deke Slade)
William Towner …………………...(Norman Osgood)
Holly Stevenson ……………………(Bea Osgood)
…a dal­ší

Když jsem viděl, že film pro­du­ku­je spo­leč­nost TROMA, oče­ká­val jsem dal­ší „nářez“ mor­bid­ní zába­vy a tak jsem se na to vylo­že­ně těšil. Jenže jak se uká­za­lo tato sekač­ko­vá paro­die na Čelisti, zas až tako­vé ter­no neby­la. Jde spí­še o dost prů­měr­nou zále­ži­tost, jejíž pře­mrš­tě­ná sto­páž mís­ty dost nudí a snad dva­krát jsem se při­sti­hl, že u toho usí­nám. Začátek sice pří­jem­ně navna­dil a zdá­lo se, že i atmo­sfé­ra by nemu­se­la mít chy­bu (potem­ně­lý zvu­ko­vý dopro­vod uvá­dě­jí­cí na scé­nu ple­cho­vé­ho zabi­já­ka byl sko­ro stej­ně půso­bi­vý jako u jeho zví­ře­cí­ho vzo­ru), jen­že celý pro­stře­dek fil­mu se nese v dosti uko­lé­ba­jí­cím sty­lu a tepr­ve konec mne pro­bu­dil z letar­gie.
Způsob lovu sekač­ky a její „cho­vá­ní“ se oprav­du mís­ty až moc podo­ba­lo JAWS, jen­že tady mi to při­šlo poně­kud trap­něj­ší. Nemám nic pro­ti nad­sáz­ce a tvůr­ci se jis­tě sna­ži­li divá­ky poba­vit, jen­že háze­ní balí­ku sena s balón­ky a jíz­da na dál­ko­vé ovlá­dá­ní na mne moc vel­ký dojem neu­dě­la­lo. O něco lep­ší to už bylo se scé­na­mi, kdy se zača­ly sekat lid­ské údy. Tady jsem se jako horo­ro­vý fan­da i poko­chal, leč těch­to momen­tů bylo žalost­ně málo. V těch­to chví­lích se však k mému úža­su obje­vi­lo i něco, co jsem tu po celou tu dobu postrá­dal – napě­tí. No a prá­vě tyto malič­kos­ti mi dali koneč­ně mož­nost pocho­pit ono prů­měr­né hod­no­ce­ní někte­rých uži­va­te­lů na inter­ne­tu. 
Je tak vel­ká ško­da, že se něco podob­né­ho nepo­da­ři­lo vecpat i do toho nud­né­ho pro­střed­ku. Možná až se na ten­to film za něko­lik podí­vám zno­vu, oce­ním „vtip­nost“ tvůr­ců více, ale ani teď jim nechci upřít sna­hu, zaujmout divá­ka něčím oprav­du nápa­di­tým. Vždyť nato­čit tako­vé sucho­zem­ské (gol­fo­vé) Čelisti, nebyl vůbec špat­ný nápad, jen to chtě­lo troš­ku více pro­pra­co­vat někte­ré detai­ly a zlep­šit herec­ké výko­ny. Ty sice neby­li vylo­že­ně špat­né, ale jed­not­li­ví pro­ta­go­nis­ti jeli tak na „půl ply­nu“. 

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61880 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71572 KB. | 14.06.2024 - 02:40:14