Kritiky.cz > Horory > Pact, The (2012)

Pact, The (2012)

rp MV5BMTU1NDI4ODA4N15BMl5BanBnXkFtZTcwNDMyMzk4Nw@@. V1 SY317 CR00214317 .jpg
rp MV5BMTU1NDI4ODA4N15BMl5BanBnXkFtZTcwNDMyMzk4Nw@@. V1 SY317 CR00214317 .jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zúčastnit se pohřbu své mat­ky, by měla být povin­nost a to i přes­to­že byla celý život pěk­ná svi­ně. Jenže co když tam na nás bude čekat děsi­vé tajem­ství, před kte­rým se nás sna­ži­la ochrá­nit…

Servírka Annie poslech­ne svou sest­ru a po letech se vra­cí zpět do rod­né­ho domu. Jejich mat­ka zemře­la a i přes veš­ke­rý svůj odpor k ní, dora­zí na její pohřeb. Jenže když pře­kro­čí práh nená­vi­dě­né­ho domu, po její sestře Nichole, není ani památ­ky. Když však násle­du­jí­cí­ho veče­ra zmi­zí i její sestře­ni­ce Liz a ona je napa­de­na něja­kou nevi­di­tel­nou silou, roz­hod­ne se kon­tak­to­vat poli­cii. Ta jí moc nevě­ří a tak jí nezby­de nic jiné­ho, než se pus­tit do pát­rá­ní na vlast­ní pěst. Pomalu začne odkrý­vat děsi­vé tajem­ství její rodi­ny i samot­né­ho domu…

Režie: Nicholas McCarthy
Rok výro­by: 2012
Délka: 89. min
Země: USA
Hrají:
Caity Lotz ………………….(Annie)
Casper Van Dien ……………(Creek)
Mark Steger …………………(Charles Barlow)
Haley Hudson ………………..(Stevie)
Agnes Bruckner ………………(Nichole)
…a dal­ší

Na fil­mo­vý a záro­veň i reži­sér­ský McCarthyho debut jsem byl váž­ně zvě­da­vý a nějak mne neod­ra­di­lo ani roz­po­ru­pl­né hod­no­ce­ní těch, kte­ří ten­to kou­sek již vidě­li. Není na ško­du si tu a tam pus­tit něja­kou tu ducha­ři­nu. Když se navíc nejed­ná o čis­to­krev­nou zále­ži­tost a tvůr­ci do ní při­mí­cha­jí i něco z jiných odvět­ví, tím je to pro mě jen lep­ší. Již od úvod­ních minut se mi doce­la zalí­bi­la i navo­ze­ná atmo­sfé­ra a já se jen v duchu mod­lil, aby zas nešlo o dal­ší blbost, kdy budou vzdu­chem jen pro­le­to­vat kusy nábyt­ku a hlav­ní hrdin­ka nedo­sta­ne infarkt díky bli­ka­jí­cím zářiv­kám. Naštěstí je pří­běh obo­ha­cen o finál­ní rozuz­le­ní, kte­ré bych tu nechtěl pro­zra­zo­vat a díky kte­ré­mu nemůžu dát ani hor­ší, než prů­měr­né hod­no­ce­ní.
Mám rád, když se do scé­ná­ře při­mí­chá tro­chu toho detek­tiv­ní­ho náde­chu a jeli­kož zde má svá tajem­ství snad kaž­dá posta­va, bylo potře­ba je postup­ně poroz­ba­lo­vat. Divák se tak ani moc nenu­dí, atmo­sfé­ra vrní jako spo­ko­je­ná kočka, napě­tí se čas od času pří­jem­ně stup­ňu­je, aby se ve správ­ný čas zase tro­chu stáh­lo zpát­ky a dalo pro­stor i jiným prv­kům. Jako kupří­kla­du cha­rak­te­ris­ti­ce hlav­ní hrdin­ky, kte­rou vlast­ně bude­me pozná­vat po celou dobu trvá­ní sním­ku. Nejde o nic kom­pli­ko­va­né­ho (no tedy Annie je sice dost kom­pli­ko­va­ná oso­ba a občas její cho­vá­ní nepo­cho­pí ani našpr­ta­ný horo­ro­vý fan­da – tak i tady se to samo­zřej­mě neo­be­jde bez klišé), ale výběr hereč­ky jsem jim urči­tě schva­lo­val. 
Angažování Caspera Van Diena sice pro mne bylo prav­da vel­kým pře­kva­pe­ním, pro­to­že on se v moc kva­lit­ních sním­cích čas­to neob­je­vu­je (sice se najdou i něja­ké výjim­ky), ale zde mi zas až tolik neva­dil. Zřejmě i pro­to, že nedo­stal moc vel­ký pro­stor. The Pact tak v koneč­ném zúčto­vá­ní dopa­dl přes­ně upro­střed mého pro­cen­to­vé­ho měřít­ka. Nepřišel sice s ničím tak výji­meč­ným, abych ho dopo­ru­čo­val svým zná­mým, nepo­lé­val mne u něj smr­tí­cí pot a nejí­ma­la hrůza, ale až na pár momen­tů jsem se u něj ani moc nenu­dil. 

Hodnocení:
50%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,67200 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71552 KB. | 13.06.2024 - 19:23:26