Kritiky.cz > Horory > Chernobyl Diaries (2012)

Chernobyl Diaries (2012)

rp Chernobyl Diaries 28201229.jpg
rp Chernobyl Diaries 28201229.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dobrodružný výlet do Pripjatě, se pro sku­pi­nu odváž­liv­ců změ­ní v děsi­vou radi­o­ak­tiv­ní noč­ní můru…


Chris se svou pří­tel­ky­ní Natalií a jejich spo­leč­nou kama­rád­kou Amandou usku­teč­ni­li vysně­nou ces­tu po Evropě. Projeli něko­lik met­ro­po­lí a jejich dal­ší zastáv­kou je Kyjev, kde žije Chrisův bra­tr Paul. Ten mla­dým Američanům navrh­ne dob­ro­druž­ný leč mír­ně nebez­peč­ný výlet do nechval­ně pro­slu­lé Pripjati – měs­teč­ka neda­le­ko Černobylu, ze kte­ré­ho byli po výbuchu jader­né­ho reak­to­ru eva­ku­o­vá­ní všich­ni oby­va­te­lé, pro­to­že oblast byla zamo­ře­na radi­o­ak­ti­vi­tou. Omladina je nad­še­ná a spo­leč­ně s dvě­ma dal­ší­mi turis­ty (Zoe,Michael) a prů­vod­cem Urim vyrá­ží na nebez­peč­nou akci. Do stře­že­né­ho objek­tu se dosta­nou taj­nou ces­tou a zpo­čát­ku vše pro­bí­há v pořád­ku. Ovšem jen do chví­le, kdy zjis­tí, že jim někdo nebo něco poško­di­lo drá­ty v autě. Pomoc je dale­ko a spo­leč­ně s tmou při­chá­zí i něco mno­hem děsi­věj­ší­ho. Něco, co mělo a má zůstat skry­to před širo­kou veřej­nos­tí…


Český název: Černobylské dení­ky

Režie: Bradley Parker
Rok výro­by: 2012
Délka: 86 min
Země: USA
Hrají:
Devin Kelley...(Amanda)
Jonathan Sadowski...(Paul)
Olivia Taylor Dudley...(Natalie)
Jesse McCartney...(Chris)
Dimitri Diatchenko...(Uri)
...a dal­ší


Oren Peli své­ho času se svou prvo­ti­nou Paranormal Activity doce­la zabo­do­val u někte­rých fanouš­ků a milov­ní­ků found foo­tage, tak­že bylo cel­kem jas­né, že mu dost narost­li kří­d­la. Já však vůči němu zůstal zce­la chlad­ným, film se mi moc nelí­bil a dal­ší jeho kous­ky, jsem dost dlou­ho míjel bez povšim­nu­tí. Tentokrát sice do reži­sér­ské­ho křes­la use­dl Bradley Parker a Oren si pone­chal „jen“ scé­nář a pro­duk­ci, ale kre­dit si v mých očích roz­hod­ně nevy­lep­šil. Zvláště když Černobyl a Pripjať jsou dodnes dosti ože­ha­vým téma­tem (kte­ré mě dost zají­má) a sám se do těch­to kon­čin chys­tám podí­vat během příští­ho roku v rám­ci plá­no­va­ných tou­lek po Ukrajině.
I pro­to bylo mé zkla­má­ní o to vět­ší, že se tvůr­ci vyda­li natá­čet úpl­ně jinam. Jasně chá­pu, že natá­čet v zamo­ře­né oblas­ti by jim tam­ní vlá­da zřej­mě nedo­vo­li­la, ale výběr loka­ce coby vojen­ské­ho objek­tu kou­sek od srb­ské­ho Bělehradu a sta­ré rus­ké letiš­tě v Maďarsku neby­li roz­hod­ně tím pra­vým oře­cho­vým a auten­tič­nost tak byla v tahu. Což byl taky jeden z hlav­ních fak­to­rů, proč se mi nelí­bí ani ten­to film. Tím dal­ším byl i samot­ný pří­běh. Postavy mi nějak závrat­ně k srd­ci nepři­rost­ly, sluš­ná atmo­sfé­ra se tu obje­vi­la jen v něko­li­ka momen­tech a po vět­ši­nu času jsem se dost nudil.
Pracovalo se tu jen s názna­ky – což by mi zas až tolik neva­di­lo, ale­spoň moh­la zapra­co­vat divá­ko­va před­sta­vi­vost, kame­ra taky neby­la nej­hor­ší (tako­vá scé­na s med­vě­dem v bará­ku sebou při­nes­la i jis­tou atmo­sfé­ric­kou vlož­ku), ovšem vzhle­dem k tomu, že spous­ta důle­ži­tých momen­tů se ode­hrá­vá ve tmě, jen při svi­tu svět­la z bater­ky, bylo mnoh­dy vidět „sta­rou belu“. A samot­ný závěr doslo­va vycu­ca­ný z prs­tu se mi nelí­bil už vůbec. Chtělo to pros­tě mno­hem více scén se psy a zmu­to­va­ný­mi lid­mi, i když vlast­ně nevím, jest­li by to vůbec pomoh­lo…
Černobylské dení­ky tak v mém pří­pa­dě zůsta­li před bra­na­mi prů­měr­né podí­va­né. Není to sice vylo­že­ná ztrá­ta času, není to ani found foo­tage, ale ani nic co bych musel vidět ješ­tě někdy zno­vu.

Hodnocení:
40% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70670 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71604 KB. | 19.06.2024 - 00:04:50