Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Hon na čarodějnice [35%]

Hon na čarodějnice [35%]

rp season of the witch ver2.jpg
rp season of the witch ver2.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

http://www.csfd.cz/film/248144-hon-na-carodejnice/

V kinech ČR od:13.01.2011 
V kinech SR od:03.02.2011

Dominic Sena nikdy nepa­t­řil do prv­ní ligy, co si bude­me poví­dat. Jeho rema­ke 60 sekund je sice rela­tiv­ně fajn sní­mek, ovšem jeho ostat­ní pro­jek­ty zavá­ní prů­se­rem. Čekat pro­to od jeho vize fan­ta­sy řež­by něco pře­vrat­né­ho, je těž­ký osob­ní risk. Přesto vět­ši­na divá­ků pod­leh­ne kla­má­ní tělem, kte­ré před­vá­dí trai­le­ro­vá kam­paň dopro­vá­ze­jí­cí Hon na čaro­děj­ni­ce. Stejně jako u vět­ši­ny ostat­ních ambi­ci­oz­ních béček, i u Honu je násled­ná celo­me­tráž­ní rea­li­ta poně­kud dia­me­t­rál­ně odliš­ná.

Příběh se zamě­řu­je na hrdin­né­ho kři­žác­ké­ho bij­ce Behmana, kte­rý se se svým nej­lep­ším pří­te­lem Felsonem přes nevo­li církve vra­cí z kři­žác­kých výprav do rod­né domo­vi­ny. Tu nachá­zí zde­vas­to­va­nou a v úpad­ku, za kte­rý je zod­po­věd­ný mor. Ten pod­le církve má na sta­ros­ti mla­dá dív­ka, kte­rá byla obvi­ně­na za čaro­děj­nic­tví. Aby byla očiš­tě­na, jsou dva kři­žá­ci vyslá­ni na výpra­vu do kláš­te­ra, kte­rý jako posled­ní vlast­ní ruko­pis k vymí­tá­ní ďáb­la.

Hlavním pro­blé­mem Honu je fakt, že při­chá­zí více méně nedlou­ho poté, co se do kin dostal podob­ně ladě­ný hrdi­na Solomon Kane. Tomu ovšem nesa­há ani po kole­na. Hon na čaro­děj­ni­ce je totiž digi­tál­ní smě­si­cí nápa­dů z dru­hé ruky, kte­ré jsou neob­rat­ně nale­pe­né na cel­kem sluš­ný atmos­fe­ric­ký základ. Ten se ovšem neo­pí­rá o žád­nou hlub­ší myš­len­ku, tedy ve výsled­ku půso­bí jen jaká­si smě­si­ce hez­kých zábě­rů o ničem.

Hon na čaro­děj­ni­ce je tak typic­kým vyva­ře­ným béč­kem, kte­ré recyklu­je nápa­dy jin­de vidě­né, kom­bi­nu­je je se sluš­nou atmo­sfé­rou a rádo­by pěk­ný­mi zábě­ry s pově­do­mý­mi tvá­ře­mi. Sem tam se mih­ne cha­risma­tic­ká čaro­děj­ni­ce a digi­tál­ní čer­ti. Kdo od toho neče­ká nic jiné­ho, bude rela­tiv­ně spo­ko­jen. Kdo se však nechal oba­la­mu­tit a dou­fá v akcí našla­pa­nou his­to­ric­kou  fan­ta­sy řež­bu, ruce pryč.

Koktejl :
30 % Second-hand
25 % Nicolas Cage
15 % Čarodějnice v digi­tál­ním kabát­ku
30 % Laciná nuda se špet­kou akce


Podívejte se na hodnocení Hon na čarodějnice na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50683 s | počet dotazů: 265 | paměť: 69459 KB. | 06.12.2023 - 08:58:14