Kritiky.cz > Horory > Don’t Breathe 2 (2021)

Don’t Breathe 2 (2021)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hříchy minu­los­ti jej dostih­li a ten­to­krát je to ON, kdo má zapla­tit cenu nej­vyš­ší. Jenomže tenhle sle­pec je troš­ku z jiné­ho těs­ta a jen tak se nevzdá­vá…

Uběhlo osm let, kdy do domu sle­pé­ho váleč­né­ho vete­rá­na Normana vtrh­la tro­ji­ce mla­dých zlo­dě­jů, z nichž dva za svou opo­váž­li­vost zapla­ti­li živo­tem. Slepec násled­ně našel úto­čiš­tě na před­měs­tí Detroitu, kde mu spo­leč­nost děla­jí jeho rotvaj­ler Shadow a dcer­ka Phoenix. Ta jen těž­ko sná­ší izo­la­ci, tvr­dou výcho­vu a všech­ny záka­zy. Norman to obha­ju­je tím, že svět tam ven­ku je nebez­peč­ný a svou dce­ru neu­stá­le cvi­čí v pře­ži­tí. To se jí bude brzy hodit. Po jed­nom z mála výle­tů do měs­ta, totiž upou­tá pozor­nost vůd­ce gan­gu a výrob­ce drog Raylana. Ten ve Phoenix pozná svou ztra­ce­nou dce­ru a roz­hod­ne se jí dostat zpět. Má s ní totiž vlast­ní zvrá­ce­né plá­ny. Společně se svý­mi kum­pá­ny večer vpad­nou do domu, ale brzy pocho­pí, jakou udě­la­li chy­bu. Z na prv­ní pohled bez­bran­né­ho slep­ce se totiž vyklu­be nelí­tost­ný zabi­ják, kte­ré­ho se jim jen s vypě­tím všech sil poda­ří zne­škod­nit a mla­dou dív­ku unést. Poražený leč ne mrt­vý sle­pec je nucen opus­tit své úto­čiš­tě a vydá­vá se na krva­vou záchra­nou misi.Český název: Smrt ve tmě 2

Režie: Rodo Sayagues

Rok výro­by: 2021

Délka: 98 min

Země: USA

 

Hrají:

Stephen Lang...(Slepec, Norman Nordstrom)

Madelyn Grace...(Phoenix)

Brendan Sexton III...(Raylan)

Fiona O’Shaughnessy...(matka)

Adam Young...(Jim-Bob)

Christian Zagia...(Raul)

...a dal­ší


První díl mě doce­la zau­jal svým námě­tem. Měl jsem k němu sice jis­té výhra­dy, ale nako­nec si ode mě vyslou­žil lehce nad­prů­měr­né ohod­no­ce­ní. Takže jsem se na toto pokra­čo­vá­ní i doce­la těšil. Zvláště když se v posled­ní době stal Stephen Lang mým oblí­ben­cem. Jediné z čeho jsem měl oba­vy, byla výmě­na na reži­sér­ském postu. Do křes­la ten­to­krát use­dl reži­sér­ský panic leč scé­náris­ta obou dvou fil­mů. A v porov­ná­ní těch­to dvou kous­ků si nako­nec vedl pře­ce jenom hůře. Zatímco jed­nič­ka mě zpo­čát­ku moc neba­vi­la, ale postu­pem času se z toho sta­la pěk­ně suro­vá podí­va­ná s dobrou atmo­sfé­rou, tak u dvoj­ky jsem zažil přes­ný opak.

 

Tady mě zase nej­víc bavil začá­tek. Do chví­le, kdy byl sle­pec pře­mo­žen a jeho dům lehl v pla­me­nech, to byla rov­něž pěk­ně drs­ná podí­va­ná. Členové gan­gu byli pěk­ně uje­tí, zvláš­tě pak ta bra­tr­ská dvo­ji­ce blonďá­ků – vraž­da ženy v autě i tope­ní Phoenix v kovo­vé bed­ně + sou­boj a výbuch ve skle­pě – parád­ní pasáž. Opět z toho byla cítit solid­ní atmo­sfé­ra a pach krve ve vzdu­chu. Jenomže tvůr­ce se ten­to­krát roz­ho­dl, že nechce celý děj nechat zas jenom v bará­ku (potaž­mo skle­ní­ku) a tak se násled­ně pře­su­ne­me do úkry­tu gan­gu. A tady zača­la kva­li­ta fil­mu upa­dat.

 

Seznámení s mat­kou bylo tvr­dé a svým způ­so­bem až nechut­né. Mladé děv­če koneč­ně pocho­pí, proč její sku­teč­ní rodi­če po ní tolik tou­ží a i zby­tek divá­ků v tu chví­li začne nej­spíš fan­dit slep­ci, kte­rý taky roz­hod­ně není žád­ný sva­tou­šek. Ponurá atmo­sfé­ra se poma­lu ale jis­tě zača­la vytrá­cet a na scé­nu při­šla ne moc pove­de­ná akč­ní pasáž (střel­ba ve vodě dosti nere­ál­ná). Pak to vza­lo rych­lý spád a při­šlo krva­vé finá­le. Nevím, ale pros­tě mi ta dru­há polo­vi­na při­šla straš­ně moc uspě­cha­ná. Stephen Lang ovšem opět doká­zal pro­dat své kva­li­ty a já začí­nám mít toho­to her­ce stá­le více rád. Tady měl však zdat­nou kon­ku­ren­tu v podo­bě mla­dé Madelyn Grace, kte­rá si neved­la vůbec špat­ně.

 

Don’t Breathe 2 tak sice urči­tě nezkla­mal, nicmé­ně prv­ní díl se mi líbil víc. Měl roz­hod­ně lep­ší atmo­sfé­ru. Dvojka taky v prv­ní polo­vi­ně neby­la špat­ná, bohu­žel ta dru­há si to poka­zi­la. Tedy ale­spoň v mých očích. I z toho důvo­du dám o tro­chu niž­ší hod­no­ce­ní než minu­le. I tak je to ale lep­ší prů­měr.


Hodnocení:

60% 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78205 s | počet dotazů: 269 | paměť: 71971 KB. | 13.04.2024 - 08:24:42