Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Česká televize představila podzimní novinky

Česká televize představila podzimní novinky

DSC05286
DSC05286
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dnes byly na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci České tele­vi­ze před­sta­ve­ny pod­zim­ní novin­ky, kte­ré budou moci divá­ci shléd­nout buď v tele­vi­zi, nebo v kině. Tiskové kon­fe­ren­ce se zúčast­ni­li: gene­rál­ní ředi­tel Petr Dvořák, ředi­tel pro­gra­mu Milan Fridrich, kuchař­ka Kamu, reži­sér­ka Jana Andert, reži­sér Jaroslav Kratochvíl, prů­vod­ce a zpě­vák Dan Bárta a reži­sér Petr Horký.

Pro nad­chá­ze­jí­cí pod­zim nato­či­la Česká tele­vi­ze sérii výraz­ných doku­men­tár­ních pro­jek­tů, ve kte­rých se vra­cí k zásad­ním momen­tům evrop­ských dějin i k feno­mé­nům, kte­ré hýbou spo­leč­nos­tí prá­vě teď.

Dokumentární tvor­ba bude hod­ně popi­so­vat čes­kou his­to­rii, a to z jed­no­du­ché­ho důvo­du, bude se sla­vit 100 let výro­čí vzni­ku repub­li­ky. Vznikl tak pro­jekt Dovolená v éře páry, kte­rá je dru­hou řadou ori­gi­nál­ní­ho tuzem­ské­ho pořa­du Dovolená ve sta­rých časech. Účinkující dob­ro­vol­ní­ci se opět pře­sou­va­jí v čase do čes­ké minu­los­ti, ten­to­krát do pře­lo­mo­vé doby naší his­to­rie, do obdo­bí prů­mys­lo­vé revo­lu­ce. Dalším doku­men­tem je pro­jekt Železný věk,  kte­rý vzni­kl s ohle­dem na blí­ží­cí se 400 let výro­čí tři­ce­ti­le­té vál­ky. Dále sní­mek Boleslav První, kte­rý nabíd­ne náhled na politicko-mocenskou situ­a­ci v 10. sto­le­tí, a doku­ment Vyjednavači vest­fál­ské­ho míru, kte­rý se zamě­řu­je na posled­ní dny tři­ce­ti­le­té vál­ky.

Kulinářskou novin­kou bude série Kamu v Mexiku, kde bude pozná­vat míst­ní kul­tu­ru a kuchyň. V kaž­dém z dílu pak nej­pr­ve pozná míst­ní tra­di­ce, zvy­ky a cha­rak­ter Mexičanů, aby ve dru­hé čás­ti dílu při­blí­ži­la mexic­kou kul­tu­ru v Čechách. Na závěr pak uva­ří Kamu v čes­kých pod­mín­kách tra­dič­ní mexic­ké pokr­my.

Pokračovat budou i oblí­be­né tele­viz­ní pořa­dy: Herbář VI. s Kateřinou Winterovou a Markétou Pavlaye, Bedekr V. s Michaelou Maurerovou a Martinem Písaříkem, Bydlet jako…. s Janou Strykovou a Romanem Zachem, a pozná­vá­ní Kypru díky pořa­du Vůně kyper­ské kuchy­ně s Miroslavem Donutilem.

Diváci se mohou těšit i na doku­men­ty z pří­ro­dy. Natočily se série Planeta Česko, kte­rá sezná­mí divá­ky s desít­ka­mi zví­ře­cích hrdi­nů a komen­to­vat díly bude Kryštof Hádek, dále Rybí svět Jakuba Vágnera, a doku­ment Češi zachra­ňu­jí…., jehož prů­vod­cem bude Dan Bárta a kte­rý před­sta­ví divá­kům něko­lik zásad­ně ohro­že­ných zví­řat z růz­ných čás­tí pla­ne­ty a jejich zachrán­ce.

Letos uply­ne také 100 let od naro­ze­ní zná­mé­ho her­ce, komi­ka a spi­so­va­te­le Miroslava Horníčka, vzni­kl tedy i sní­mek Miroslav Horníček: Humor není žád­ná sran­da. Snímek se natá­čel v 90. letech s panem Horníčkem a tyto uni­kát­ní mate­ri­á­ly tvo­ří páteř fil­mu. Použity jsou také zná­mé či nezná­mé archi­vy, ve kte­rých např. pan Horníček komen­tu­je sám sebe.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44627 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72108 KB. | 22.04.2024 - 09:49:40