Kritiky.cz > Horory > Dracula Untold (2014)

Dracula Untold (2014)

rp Dracula Untold 28201429.jpg
rp Dracula Untold 28201429.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Vlad Tepes neu­po­slech­ne pří­ka­zy osman­ské­ho sul­tá­na a musí urych­le­ně při­jít na způ­sob, jak zasta­vit jeho armá­du dří­ve, než zni­čí jeho vlast i milo­va­nou rodi­nu…

Dříve než se Vlad Tepes stal vlád­cem své říše, musel stej­ně jako spous­ta mla­dých chlap­ců ze své země bojo­vat v řadách armá­dy moc­né osman­ské říše. Stal se z něj obá­va­ný bojov­ník, kte­rý pro­lil mno­ho krve. Po svém návra­tu s obli­bou nará­žel své nepřá­te­lé na kůly, ale jeho lid ho milo­val. Přesto všech­no však i nadá­le musel pla­tit sul­tá­no­vi za „svo­bo­du a ochra­nu“. Dobře si uvě­do­mo­val, že silou by Turky nepo­ra­zil. Jednoho dne se však na hra­du obje­ví sul­tá­nův posel s pří­ka­zem, že si jeho pán žádá kro­mě peněz i tisíc chlap­ců, jako nové rekru­ty pro svou armá­du. Jedním z nich má být i Vladův syn. Vlad však nehod­lá upo­slech­nout toho­to roz­ka­zu a tak se roz­hod­ne k zou­fa­lé­mu činu. Aby ochrá­nil svou rodi­nu i vlast, vydá­vá se do míst­ních hor, ve kte­rých se ukrý­vá pra­dáv­né Zlo. Zaprodá svou duši a sta­ne se z něj téměř nezni­či­tel­ný démon noci. Jenže kaž­dá min­ce má dvě stra­ny a ani moc­ný sul­tán se neští­tí pou­žít prak­ti­ky, kte­ré mají Vláda zasáh­nout na tom nej­cit­li­věj­ším mís­tě…


Český název: Drákula: Neznámá legen­da
Režie: Gary Shore
Rok výro­by: 2014
Délka: 92 min
Země: USA / Japonsko
Alternativní název: Dracula Zero
Hrají:
Luke Evans...(Vlad)
Charles Dance...(Vampire)
Sarah Gadon...(Mirena)
Dominic Cooper...(Mehmed)
Art Parkinson...(Ingeras)
...a dal­ší


Předem bych chtěl upo­zor­nit, že milov­ní­ci his­to­ric­kých fak­tů zřej­mě dosta­nou během sle­do­vá­ní toho­to fil­mu pořád­ný záhul a slab­ší kusy by si dokon­ce moh­li při­vo­dit i infarkt. Tvůrci toho­to fil­mu si totiž pří­běh o tran­syl­ván­ském kní­že­ti vylo­ži­li pěk­ně po svém a udě­la­li z toho jen dal­ší pop­cor­nov­ku pro nác­ti­le­té. První polo­vi­na fil­mu se nám uká­zat kní­že­te jako milu­jí­cí­ho otce, obá­va­né­ho bojov­ní­ka a moud­ré­ho vla­da­ře. Kupodivu se mi to líbi­lo mno­hem více, než ta dru­há a to zvláš­tě díky pove­de­ným bojo­vým scé­nám. Sice mi slza neu­káp­la a občas jsem se musel zasmát tvůr­čí nai­vi­tě, ale urči­té kouz­lo někte­rých oka­mži­ků pros­tě nešlo pře­hléd­nout. Jenže potom nastal zlom.
Návštěvu v jes­ky­ni a Vladovu pro­mě­nu osob­ně pova­žu­ji za vůbec nej­lep­ší minu­ty celé­ho fil­mu. Démonický Charles Dance nejen že před­ve­dl veli­ce solid­ní výkon, ale i jeho mas­ka byla doslo­va skvost­ná. Coby horo­ro­vé­mu fan­do­vi mi srd­ce pleska­lo rados­tí a já se těšil na solid­ní krva­vou jízdu. Vlad nyní již coby tvor noci však má oče­ká­vá­ní nena­pl­nil ani z polo­vi­ny. Již při jeho masa­kro­vá­ní osman­ské armá­dy jsem si neu­stá­le musel ťukat na čelo, ale to jsem ješ­tě neměl ani tuše­ní, že to nej­hor­ší tepr­ve při­jde. Tisíce digi­tál­ních neto­pý­rů byli vizu­ál­ním utr­pe­ním pro mé oči a jed­na nelo­gic­ká scé­na zača­la stří­dat dru­hou. To oprav­du doká­že někdo „pře­žít“ pád z tako­vé výš­ky bez toho, aby z něj byla plac­ka a ješ­tě mohl vést srd­ce­ryv­ný mono­log? To měli sul­tá­no­vi vojá­ci tele­port, že se tak rych­le dosta­li až dolů pod pan­ství, aby si ten pád vychut­na­li, když byli na věži při jeho počát­ku?
Podobných nesmys­lů tu byla celá řada a dost mi to zne­chu­ti­lo film jako celek. Co se týká herec­kých výko­nů, tak kro­mě již zmí­ně­né­ho Charlese Dance na mě zapů­so­bil už jen před­sta­vi­tel hlav­ní­ho hrdi­ny Luke Evans. Ten v rám­ci svých mož­nos­tí před­ve­dl sluš­ný výkon a tato dvo­ji­ce citel­ně pře­vy­šo­va­la zby­tek osa­zen­stva. To Dominic Cooper má k turec­ké­mu sul­tá­no­vi asi tak blíz­ko jako já k číňa­no­vi. Ona cel­ko­vě ta slav­ná osman­ská armá­da vypa­da­la dost zvlášt­ně, ale nebu­du tu více spo­i­le­ro­vat. To pros­tě musí­te vidět sami.
Dracula Untold je tak svým způ­so­bem oprav­do­vým uni­ká­tem mezi svý­mi kole­gy. Ovšem nevím, zda toto poje­tí bylo tou nej­šťast­něj­ší vol­bou. Na ten­to film se urči­tě podí­vat dá, ale radě­ji od toho moc neo­če­ká­vej­te. Jinak ode­jde­te spí­še zkla­má­ni stej­ně jako já.

Hodnocení:
50%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu)17. srpna 2018 Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu) První DLC, které pro novou hru Far Cry 5 bylo, je  DLC Hodiny temnoty. Příběh z Vietnamu, ve kterém zachraňujete spolubojovníky. Je to povedený balíček, přišel ve správnou dobu, hráči už […] Posted in Recenze her
  • Torment (2013)5. ledna 2015 Torment (2013) Katharine Isabelle a její rodina budou muset v tomto kanadském „Home invasion“ bojovat o holé přežití… Novomanželé Morganovi chtějí začít nový krásný […] Posted in Horory
  • Home Sweet Home (2013)24. ledna 2014 Home Sweet Home (2013) Další psychopat dostal chuť si trošku zalaškovat s nebohým manželským párem… Mladý manželský pár se vrací domů. Chtějí si užít romantický večer, syna dali k […] Posted in Horory
  • Wolf Creek 2 (2013)6. října 2014 Wolf Creek 2 (2013) ,,VÍTEJ V AUSTRÁLII, HULIBRKU!“ Každý rok dojde v Austrálii k ohlášení zmizení více jak 30 000 lidí. 90% z nich se podaří najít během jediného měsíce. Zbylých 10 % už nikdy […] Posted in Horory
  • Jednou skautem - navždy skautem3. října 2019 Jednou skautem - navždy skautem V úterý 1.října měl v Praze v kině Lucerna slavnostní premiéru dokumentární film Olgy Malířové Špátové Jednou skautem, navždy skautem. Slavnostní premiéry filmu se zúčastnili tvůrci filmu […] Posted in Filmové premiéry
  • Zombik – 342. prosince 2018 Zombik – 34 Posted in Komiks
  • Zátah 2 (2014)22. června 2014 Zátah 2 (2014) Uff.. Moderní klenot Asijské kinematografie. Raid 2 je bezkonkurenčně nejlepší, největší a nejbrutálnější martial/akční flick pod sluncem, Iko Uwais připomínajícího mladého Jet Li se […] Posted in Krátké recenze
  • #1986: Skalpy 10: Konec cesty - 90 %27. května 2019 #1986: Skalpy 10: Konec cesty - 90 % Skalpy 10: Konec cesty (Scalped: Trail's End)Vydalo nakladatelství Crew v brožované vazbě v roce 2019. Původně vyšlo jako čísla 56 až 60 v sérii "Scalped" u Vertiga. Souborně vyšel komiks […] Posted in Recenze komiksů
  • Tennis - Pollen (2023)19. prosince 2023 Tennis - Pollen (2023) Občas se stane, že v zimě vyjde album, které svou vnitřní hřejivostí dokáže rozpustit všeobjímající chlad a nádherně prozáří den. Takovým příkladem je deska Pollen od dua z Colorada - […] Posted in Hudba
  • B.T.K (2008)30. listopadu 2011 B.T.K (2008) SVÁZAT. MUČIT. ZABÍT. Dennis Rader se snaží být vzorným manželem, otcem i předsedou chrámového zboru. Mimoto také pracuje u městské bezpečností služby a svou práci svým způsobem opravdu […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43320 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71619 KB. | 13.07.2024 - 14:31:06