Kritiky.cz > Recenze knih > Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti – Olga Lošťáková, Radka Loja

Jak získat úspěch, klid a vyrovnanost v hektické současnosti – Olga Lošťáková, Radka Loja

758572
758572
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nakladatelství Grada vyda­lo kníž­ku, kte­rá je jako děla­ná pro všech­ny ty, kte­ří hle­da­jí ces­tu ke kli­du a vyrov­na­nos­ti, neboť sou­čas­ný svět člo­vě­ka nemi­lo­srd­ně zasy­pá­vá obrov­ským množ­stvím infor­ma­cí, kte­ré ani člo­věk nemů­že pojmout. Člověk je neu­stá­le hnán dopře­du, svět se neu­stá­le zrych­lu­je. Ze všech stran je člo­vě­ku před­klá­dán život­ní styl, hod­no­ty, dle kte­rých by měl žít. A prá­vě pro­to se mno­zí cítí uštva­ní a hle­da­jí něja­ký pro­ti­klad – ces­tu ke zklid­ně­ní, zasta­ve­ní se a rela­xa­ci, což naší psy­chi­ce při­ne­se vyrov­na­nost.

Kniha vychá­zí pře­de­vším z prak­tic­kých zku­še­nos­tí auto­rek, poznat­ků sou­čas­né psy­cho­lo­gie, ale i z růz­ných dis­ku­zí účast­ní­ků kur­zů, kte­ré autor­ky pořá­da­jí.

Kniha se sna­ží být veskr­ze prak­tic­ká, pro­to při­ná­ší pří­běhy ze živo­ta a mno­ho cvi­če­ní, pří­kla­dů, rad a tipů, kte­ré si člo­věk může vyzkou­šet.

Hlavním bodem, na kte­rý se sou­stře­dí ,  je vší­ma­vost – tedy pro­ži­tí pří­tom­né­ho oka­mži­ku a plné­ho si uvě­do­mě­ní toho, co dělá­me, co nás napa­dá, jak se cítí­me. Dále smě­řu­je k tomu, co člo­věk vlast­ně chce a jak by toho mohl dosáh­nout.

Kniha je roz­dě­le­na do něko­li­ka kapi­tol, kte­ré se věnu­jí růz­ným téma­tům

- vší­ma­vos­ti

-pro­gra­mo­vá­ní mys­li a prá­ce s pod­vě­do­mím, vyu­ži­tí rovi­ny Alfa frek­ven­ce

- kre­a­tiv­ní­mu myš­le­ní, myš­len­ko­vý­mi mapám

- tré­nin­ku pamě­ti a umě­ní rych­ločte­ní

- jak se učit a dosa­ho­vat dob­rých výsled­ků

- prá­ci se stre­sem

- prá­ci s emo­ce­mi

Mnozí si mož­ná polo­ží otáz­ku, proč by měli pra­co­vat se svou mys­lí, i na to má kni­ha odpo­věď. Pokud se cítí­te dob­ře a nic vás netrá­pí, asi vás ani nena­pad­ne, že bys­te moh­li roz­ví­jet svou mysl. Ale snad kaž­dé­ho trá­pí někte­rý z těch­to pro­blé­mů – vyčer­pa­nost, vzta­hy nefun­gu­jí úpl­ně pod­le našich před­stav, máme pocit, že čas utí­ká závrat­nou rych­los­tí, cítí­me se nepro­duk­tiv­ní. Všechny tyto myš­len­ky jsou již důvo­dem, proč by měl člo­věk začít pra­co­vat se svou mys­lí.

Někdo si pře­čte kni­hu celou, jiný se vno­ří jen do někte­ré kapi­to­ly a pře­čte si napří­klad, k čemu mu budou myš­len­ko­vé mapy, jak se dají v osob­ním i pra­cov­ním živo­tě zužit­ko­vat, stu­den­tům a nejen jim může při­jít vhod kapi­to­la Jak na paměť. Trápíte se v prá­ci a neví­te, zda už čas dozrál k tomu, abys­te vystou­pi­li ze zaje­tých kole­jí a vstou­pi­li do nezná­ma tím, že dáte výpo­věď a začne­te si hle­dat novou prá­ci? I v tom vám kni­ha pomů­že. Ukáže vám, jak si utří­dit své myš­len­ky, oddě­le­ní raci­o­nál­ní pod­ně­ty od emo­tiv­ních a zjis­tit, zda se poku­sit vyjed­nat lep­ší pod­mín­ky či zda už je oprav­du čas na to hle­dat jin­de. Ujasníte si, co vás brz­dí, čeho se bojí­te, co vás štve a kom­plex­ně doká­že­te situ­a­ci zhod­no­tit a násled­ně se roz­hod­nout.

Kniha se mi líbí, při­jde mi prak­tic­ká, plná růz­ných cvi­če­ní, návo­dů a tipů, jak danou meto­du vyu­žít ve vlast­ním živo­tě a v čem nám může při­nést pro­spěch.

Domnívám se, že kaž­dý si v kni­ze najde to své, co může ve svém živo­tě vyu­žít a tro­chu jej tak změ­nit k lep­ší­mu, dát mu směr či si ale­spoň uvě­do­mit, jak na tom člo­věk je a že to chce změ­nit. Někdo vyu­ži­je něko­lik kapi­tol, někdo  tře­ba jen jed­nu tech­ni­ku a zjis­tí, že je prak­tic­ká. Z kni­hy si tak kaž­dý může vzít své dle aktu­ál­ních potřeb, přá­ní, zamě­ře­ní či pro­blé­mů.

Kniha ote­ví­rá mož­nost začít pra­co­vat na zlep­še­ní své­ho živo­ta a to v růz­ných oblas­tech. Ale neče­kej­te zázra­ky, že kni­hu pře­čte­te a najed­nou bude­te nový člo­věk. Vždy zále­ží na člo­vě­ku samot­ném a na tom, jak na sobě chce pra­co­vat. Prostě bez prá­ce a sna­hy se nic změ­nit nemů­že. Chce to tedy moti­va­ci a hlav­ně poslé­ze vytr­va­lost, aby se dosta­vi­la něja­ká změ­na.


Autoři: Loja Radka, Lošťáková Olga

Nakladatelství: Grada

Počet stran: 192

Žánr: osob­ní roz­voj, sebe­po­zná­ní, tré­nink mys­li

Hodnocení: 96 %

Knihu k recen­zi poskyt­lo nakla­da­tel­ství Grada, kde ji lze také zakou­pit.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89086 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71681 KB. | 14.07.2024 - 19:55:09