Kritiky.cz > Horory > Furnace (2007)

Furnace (2007)

rp E2808FFurnace 28200729.jpeg
rp E2808FFurnace 28200729.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Zvýšený počet sebe­vražd věz­ňů v nej­stře­že­něj­ší věz­ni­ci, při­ve­de detek­ti­va Turnera k nejdě­si­věj­ší­mu pří­pa­du své kari­é­ry.
Detektiv Turner je povo­lán k pří­pa­du podiv­né sebe­vraž­dy dozor­ce z nechval­ně pro­slu­lé věz­ni­ce. Historie toho­to mís­ta je obe­stře­na mno­ha záhad­ný­mi udá­lost­mi z minu­los­ti, ale i vyso­kým počtem sebe­vražd věz­ňů v posled­ní době. Povídá se, že vše zača­lo od doby, kdy byl zavraž­děn jeden z býva­lých ředi­te­lů, jeho dce­ra zmi­ze­la beze stop a úpl­ně vyho­ře­lo jed­no z kří­del věz­ni­ce. To bylo násled­ně zazdě­no, ale nové vede­ní při­ká­za­lo zbou­rat zeď a všich­ni kdo vstou­pi­li do těch­to pro­stor, poté umí­ra­jí. Stojí snad za vším někdo z věz­ňů, kte­rý nechce aby hrů­zy minu­los­ti opět vypla­va­ly na povrch, nebo je za vším něco nad­při­ro­ze­né­ho? Něco, nebo někdo, kdo tou­ží po pomstě? 

Český název: Výheň
Režie: William Butler
Rok výro­by: 2007
Délka: 90 min
Země: USA
Hrají:
Michael Paré...(Detektiv Michael Turner)
Jenny McShane...(Dr. Ashley Carter)
Tom Sizemore...(Frank Miller)
Ja Rule...(Terrence Dufresne)
Danny Trejo...(Fury)
Kelly Stables...(Karen Bolding)
...a dal­ší
V posled­ní době jsem se vrhl na fil­my v nichž hra­je Michael Paré a tak jsem si samo­zřej­mě nesměl nechat ujít ani Výheň. Herecké obsa­ze­ní nevy­pa­da­lo vůbec zle, přes­to­že Trejo i Sizemore v posled­ní době hra­jí pře­váž­ně v odpad­ních kous­cích. Přece jenom jsem se však nechal zlá­kat zají­ma­vým dis­tri­buč­ním obsa­hem toho­to fil­mu, což jak se násled­ně uká­za­lo neby­lo nic jiné­ho, než­li maza­ný reklam­ní tah. Na fil­my „pod­le sku­teč­ných udá­los­tí“ už začí­nám mít v posled­ní době aver­zi, ale úvod­ní titul­ky a obráz­ko­vá pasáž, mě doká­za­ly oprav­du navna­dit. Očekával jsem sluš­nou duchař­skou jízdu z vězeň­ské­ho pro­stře­dí, ale dosta­lo se mi jaké­ho­si pato­su s mys­te­ri­óz­ní pří­chu­tí, po kte­ré vám nako­nec zůsta­ne jen trp­kost v ústech.
William Butler nikdy nebyl moc dob­rý herec, ale coby scé­náris­to­vi a reži­sé­ro­vi se už pár­krát poda­ři­lo stvo­řit ale­spoň prů­měr­nou podí­va­nou, kte­rá roz­hod­ně nepat­ří do odpa­du. I tady se mu mís­ty poda­ři­lo navo­dit pří­jem­nou atmo­sfé­ru – bohu­žel pro­stře­dí věz­ni­ce, potaž­mo oho­ře­lé kří­d­lo nabí­ze­lo mno­hem více mož­nos­tí, než­li bylo nako­nec vyu­ži­to. Přitom sta­či­lo vykaš­lat se na to otrav­né oran­žo­vé svět­lo, trhá­ní kame­ry ze stra­ny na stra­nu a radě­ji naser­ví­ro­vat divá­ko­vi pořád­nou dáv­ku leka­cích scén a bru­ta­li­ty. Jenže to by musel mít reži­sér pořád­né kou­le a zřej­mě i vět­ší roz­po­čet.
Místo toho se spo­ko­jil s laci­ný­mi digi­tál­ní­mi efek­ty (při­tom mas­ka oho­ře­lé díven­ky nevy­pa­da­la vůbec špat­ně), tro­chou krve a něko­li­ka lekač­ka­mi. K dob­ru mu při­po­čí­tám sluš­ný hudeb­ní dopro­vod, kte­rý výraz­ně dopo­mohl k vytvo­ře­ní ale­spoň prů­měr­né dáv­ky napě­tí a výběr pěk­ných here­ček. Což je ovšem na dru­hou stra­nu žalost­ně málo. Nejvíc si to v mých očích pohno­jil tím finál­ním rozuz­le­ním záplet­ky, kte­ré jen doko­na­lo toto dílo zma­ru a mar­ných nadě­jí v dobrou podí­va­nou. Takže ve finá­le tomu nemůžu dát ani prů­měr­né ohod­no­ce­ní, pro­to­že zápo­ry tu pře­va­žu­jí na plné čáře. No a poprav­dě jsem se u toho mís­ty i nesku­teč­ně nudil. 

Hodnocení:
40%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Nejlepší role Kevina Spaceyho3. října 2016 Nejlepší role Kevina Spaceyho Kevin Spacey patří bezesporu již teď mezi nejlepší herce všech dob. Pojďme si společně připomenout jaké role ho vynesly mezi herecké legendy.10. Lloyd Chasseur - Nezvaný host / The Ref […] Posted in Kritický Klub
  • Kritiky.cz už také mají sociální síť Threads14. prosince 2023 Kritiky.cz už také mají sociální síť Threads Sociální síť Threads je novinkou od společnosti Meta, která chce konkurovat populární síti X, dříve známé jako Twitter. Threads je propojená s Instagramem a umožňuje uživatelům […] Posted in Články
  • P. K. Dick - Vykolejený čas21. dubna 2020 P. K. Dick - Vykolejený čas Co naplat, P. K. Dick je jedním z mých oblíbených autorů a jako takovému mu občas prominu i nějakou tu slabou chvilku. Vždyť těch chvilek krásných (ve společnosti jeho knih) bylo tolik. Je […] Posted in Recenze knih
  • Medicejové - vládcové Florencie, 2.část - Dóm a domov11. června 2017 Medicejové - vládcové Florencie, 2.část - Dóm a domov Florencie, rok 1429. Válka s Milánem stojí Florencii víc, než se předpokládalo. Albizzi požaduje další finanční prostředky na vedení války a taky je získá, i díky podpoře Cosima de […] Posted in Spoilery
  • Děkujeme, že kouříte20. září 2006 Děkujeme, že kouříte Hrdina téhle vskutku netradiční a originálně cynické americké komedie pracuje jako mluvčí firmy Big Tobacco a jeho rolí je bránit kuřáky a jejich práva, aby nedošlo k jejich diskriminaci a […] Posted in Filmové recenze
  • Posel budoucnosti9. března 2024 Posel budoucnosti Kevin Costner je prostě můj oblíbený herec, atmosféra filmu s ústředním hudebním motivem je povedená a i když je scénář plytký a předvídatelný, tak vše ostatní to vyvažuje na příjemný […] Posted in Krátké recenze
  • Tall Man, The (2012)23. prosince 2013 Tall Man, The (2012) Kdo a proč unáší malé děti z městečka Cold Rock? Je to snad nějaký nebezpečný pedofil, či snad „legendární“ Tajemný muž, nebo je za vším někdo jiný… […] Posted in Horory
  • Jednej správně1. července 2021 Jednej správně Roznašeč pizzy Mookie (Spike Lee) si v převážně černošské čtvrti našel práci u Itala Sala (Danny Aiello). Průběh všedních letních dní začne stále více narušovat jeden ze Salových synků - […] Posted in Retro filmové recenze
  • Taxi12. května 2006 Taxi Taxi není prvním remakem francouzského filmu, ale je jedním z mála, který patří k lepším. Můj zcela subjektivní názor je, že v určitých ohledech svou předlohu překonává. Je to zčásti […] Posted in Filmové recenze
  • Ženy pro měny24. června 2005 Ženy pro měny Film sleduje příběhy čtyř žen, čtyřech odlišných cest za krásou. Všechny hlavní protagonistky jsou sympatické, občas se jim smějeme, občas žasneme nad jejich výpověďmi, ale zároveň jsou […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46334 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71596 KB. | 19.06.2024 - 00:06:09