Kritiky.cz > 101 nejlepších hororů > #65 - Kanibalové (1980)

#65 - Kanibalové (1980)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

„Kanibalové“, to je jeden z vel­mi kon­tro­verz­ních fil­mů, kte­ré kdy byly nato­če­ny. Dnes už šoku­jí jen tím, že zde umí­ra­la sku­teč­ná zví­řa­ta.

Kanibalové

Cannibal holo­caust

Itálie, 1980, 95 minut

Režie: Ruggero Deodato

Scénář: Gianfranco Clerici

Hrají:

Robert Kerman (Harold Monroe)

Francesca Ciardi (Faye Daniels)

Perry Pirkanen (Jack Anders)

Luca Barbareschi (Mark Tomaso)

Jeden z nej­kon­tro­verz­něj­ších fil­mů his­to­rie, nejhnus­něj­ší film, odpor­nost, úchyl­nost, bla bla bla. Kanibalové Ruggera Deodata jsou jed­no­znač­ně kul­tem. Někteří na něj neda­jí dopus­tit, pro ostat­ní je to pros­tě jen odpad, kte­rý sice zhléd­nou, ale aby to v nich něco zane­cha­lo... To těž­ko. Ale ano, film má svo­je posel­ství a přes to pře­se všech­no, co vidí­me, je doce­la zřej­mé, na dru­hou stra­nu je nato­če­né s nevku­sem a pou­ze se sna­hou šoko­vat.

Nejprve tedy k pří­bě­hu, kte­rý není nikterak kom­pli­ko­va­ný. Vlastně není sko­ro žád­ný. Skupina pěti lidí („doku­men­ta­ris­tů“) se vydá­vá do pra­le­sa, aby toči­la kani­ba­ly. Nevrátili se a dal­ší výpra­va zjiš­ťu­je, co se s nimi sta­lo. Najdou zde fil­mo­vý mate­ri­ál, kte­rý byl nato­čen, a s ním se vra­ce­jí do civi­li­za­ce. Je jas­né, že doku­men­ta­ris­té nepře­ži­li. Ale co se vlast­ně sta­lo? To se nám postup­ně odkrý­vá v nahráv­kách, kte­ré sle­du­je­me. Cesta džun­glí a ukáz­ka toho, jaký je civi­li­zo­va­ný člo­věk pri­mi­tiv, kte­rý si vlast­ně neza­slou­ží nic jiné­ho než smrt.

Tak nej­pr­ve asi k těm pozi­ti­vům... Rozhodně je pozi­tiv­ní styl, jakým je film natá­čen. Dokumentaristické poje­tí, kte­ré při­dá­vá na auten­ti­ci­tě je roz­hod­ně výteč­ným nápa­dem, hlav­ně pro­to, že Deodata napa­dl dáv­no před „Záhadou Blair Witch“, kte­ré můžu při­jít na jmé­no asi stej­ně jako tomuhle fil­mu. Rozhodně je pozi­tiv­ní i gore, kte­ré je pre­zen­to­vá­no sku­teč­ně uvě­ři­tel­ně a jen těž­ko se dá určit, zda se to sku­teč­ně sta­lo, ane­bo zda se jed­ná o hra­ný film. Ale film samo­zřej­mě hra­ný je, až na něja­ké oka­mži­ky.

To je tak všech­no, co můžu k pozi­ti­vům říct. Jo, prav­da, ješ­tě je zde ono posel­ství, kte­ré se nám film sna­ží sdě­lit a kte­ré asi ani někte­ří divá­ci přes hnus nebu­dou vní­mat. Hnusu je zde hod­ně. První část o tom sice nepře­svěd­ču­je, pro­to­že střel­ba do domo­rod­ců vypa­dá uvě­ři­tel­ně asi jako poly­sty­re­no­vé kame­ní. Ale dej­me tomu, že to je záměr a že tohle má být část, kte­rá je nahra­ná, ale zby­tek, že je auten­tic­ký záznam. Fajn, to ješ­tě beru. Ale ve chví­li, kdy na auten­tic­ký záznam sku­teč­ně dojde... Je to jen o efek­tu a o ničem jiném. Divák měl být zhnusen, a tak se tam pros­tě narva­lo všech­no, co jen šlo, ostat­ní se vystří­ha­lo, aby tam toho hnus­né­ho bylo co nej­víc.

Přiznám se, že nechá­pu logi­ku počí­ná­ní jed­not­li­vých „hrdi­nů“. Ve chví­li, kdy jed­no­ho z nich kous­ne had, tak mu usek­nou infi­ko­va­nou nohu a ten stej­ně umře. Ale co, ostat­ní ho zasy­pa­jí lis­tím a jde se dál. A jeli­kož je tu nuda, tak tro­chu domo­rod­ce pro­be­re­me. Vypálíme jim ves­ni­ci, zná­sil­ní­me jed­nu hol­ku, tře­ba tro­chu oži­jí. A když máme hlad, tak zabi­je­me žel­vu a pěk­ně nato­čí­me, jak jí roz­se­ká­vá­me a roz­ře­zá­vá­me na kusy. Vždyť je to jen žel­va. Vida, tady máme malé pra­sát­ko. Ale nedá­me mu ránu z milos­ti, stře­lí­me ho tak, aby to ješ­tě cíti­lo. No a malá opič­ka! Odsekneme jí vršek leb­ky, sle­du­je­me, jak to s ní cuká a pak jí mozek vycuc­ne­me. Všechno musí­me nato­čit, i to jak štáb prz­ní domo­rod­ky­ni. Kameraman se dívá, všech­no natá­čí a jeho sto­ic­ký klid svěd­čí o tom, že je stej­ný magor, jako všich­ni ostat­ní. Snad jedi­ná nor­mál­něj­ší se jeví žena. Ale ona nechce, aby domo­rod­ky­ni pře­sta­li zná­sil­ňo­vat, ona chce, aby na to pře­sta­li plýtvat fil­mem. Má tohle být žalo­ba zvrá­ce­né spo­leč­nos­ti moder­ní doby? Anebo jenom sna­ha šoko­vat, při­lá­kat do kin divá­ky a vydě­lat si pořád­ný balík peněz? Rozhodněte si sami.

Já se klo­ním k dru­hé mož­nos­ti. Film je pro mě napros­tým bra­kem, kte­rý je prvo­plá­no­vý a v pod­sta­tě nemá žád­ný vět­ší smy­sl. Myslím, že exis­tu­jí fil­my, kte­ré doká­ží natu­ra­lis­tic­ky zob­ra­zit nási­lí a při­tom je lze pova­žo­vat za hod­not­né. Tenhle film hod­not­ný není. Osobně se mi nehnu­sí scé­ny, asi už jsem horo­rem defor­mo­va­ný, ale je mi pros­tě cizí nesmy­sl­nost jed­no­du­chost za sebe kla­de­ných scén. Jediné, co jsem oprav­du oce­nil, byl sem tam zábě­ry na pří­ro­du a fau­nu v oblas­ti. Měly doce­la doku­men­tár­ní cha­rak­ter, ale bylo jich pomá­lu.

Proč film zařa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Jediný důvod je kon­tro­ver­ze fil­mu a expli­ci­ta nási­lí. Jinak důvod žád­ný nevi­dím.

Proč film neza­řa­dit mezi 101 nej­lep­ších horo­rů všech dob:

Kdybych si dělal osob­ní žeb­ří­ček 101 nej­lep­ších horo­rů, nebo podob­nou stup­ni­ci, tenhle film by se tam pros­tě neob­je­vil. Nezhnusil mě, nepo­ba­vil, neza­u­jal... A při­znám se, doce­la mě nudil. Nápad dob­rý, ale jen pro­to, že je film tak odváž­ný a expli­cit­ní, ješ­tě nezna­me­ná, že z něj budu nad­še­ný.

Další film pat­ří­cí mezi „101 nej­lep­ších horo­rů“ vyjde 8.6.2020


Článek je sou­čás­tí seri­á­lu 101 nej­lep­ších horo­rů na inter­ne­to­vém maga­zí­nu Horor-Web.cz.


Podívejte se na hodnocení Kanibalové na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,78363 s | počet dotazů: 273 | paměť: 72290 KB. | 25.05.2024 - 01:29:32