Kritiky.cz > Horory > 12 Days of Terror (2004)

12 Days of Terror (2004)

rp thumbCoverMain.jpeg
rp thumbCoverMain.jpeg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pobřeží New Jersey se po dva­náct dní sta­ne ter­čem lido­žra­vé­ho žra­lo­ka, kte­rý zde roz­pou­tá oprav­do­vou hrů­zu a utr­pe­ní.

Děj se ode­hrá­vá v roce 1916 u pobře­ží New Jersey. Alex pra­cu­je jako plav­čík na plá­ži, ale taj­ně sní o lépe pla­ce­né prá­ci. Jednoho dne je ve vodě napa­den jeden z plav­ců žra­lo­kem a na násled­ky své­ho zra­ně­ní brzy poté umí­rá. Alex se sna­ží sta­ros­tu pře­svěd­čit, že má uzavřít plá­že, ale ten s ním nesou­hla­sí, pro­to­že prá­vě začí­ná sezó­na a plá­že se plní turis­ty. Je pře­svěd­čen, že žra­lok už neza­ú­to­čí, ale šered­ně se mýlí. Netrvá to dlou­ho a žra­lok má na svě­do­mí něko­lik dal­ších živo­tů. Alex spo­leč­ně s mužem pře­zdí­va­ným Kapitán vyrá­ží na lov žra­lo­ka, ale ten je maza­něj­ší než se na prv­ní pohled zdá. Kolem plá­ží je posta­ve­na obrov­ská síť, kte­rá má žra­lo­ka držet dál od plá­že, ale ten­to nebez­peč­ný pre­dá­tor si doká­že nalézt sku­li­nu a opět začne roz­sé­vat hrů­zu a utr­pe­ní.

Český název: 12 dní hrů­zy
Režie: Jack Sholder
Rok výro­by: 2004
Délka: 86 min
Země: Jižní Afrika

Hrají:
Colin Egglesfield ... (Alex)
Mark Dexter ... (Stanley)
Jenna Harrison ... (Alice)
John Rhys-Davies ... (Kapitán)
Jamie Bartlett ... (Michael Schleisser)
...a dal­ší

Po del­ší době vzni­kl zase ale­spoň tro­chu ori­gi­nál­ní film o žra­lo­cích. Přestože je ten­to kou­sek divá­ky čas­to odsu­zo­ván a při­rov­ná­ván k dal­ší­mu odpa­du, tak mě se doce­la líbil. Především pak nápad umís­tit děj o něko­lik desí­tek let zpát­ky, kdy ješ­tě nee­xis­to­va­la pří­liš vyspě­lá tech­no­lo­gie, jako jsou dneš­ní moder­ní sona­ry a loká­to­ry pohy­bu, kte­ré umož­ní lidem sle­do­vat lido­žra­vé­ho žra­lo­ka. Tentokrát na to ješ­tě muse­li jít rádo­by lov­ci pěk­ně posta­ru a spo­lé­hat se pou­ze na své doved­nos­ti. Bohužel ani zde se tvůr­ci nedo­ká­za­li vyva­ro­vat něko­li­ka do očí bijí­cích chyb, kte­ré nako­nec poško­di­li cel­ko­vou úro­veň fil­mu. Především pak lehce odflák­nu­tým závě­rem a mís­ty oprav­du komic­kým scé­ná­řem.

Žralok zde téměř po celou dobu není moc vidět, což bylo na jed­nu stra­nu dob­ře, pro­to­že tvůr­ci si uvě­do­mo­va­li, že s malým roz­poč­tem si nemo­hou dovo­lit tako­vé zábě­ry, kte­ré se obje­vi­li napří­klad v Jaws a pro­to se divá­ci musí spo­ko­jit pou­ze se žra­lo­čí ploutví, roz­ví­ře­nou vodou a tro­chou té krve. Nicméně divá­ci nezů­sta­nou ochu­ze­ni o něko­lik pove­de­ných gore zábě­rů na uhryz­nu­té kon­če­ti­ny atd. Atmosféra fil­mu se po celou dobu sna­ží udr­žet sviž­né tem­po a přes­to­že je děj míst napros­to zby­teč­ně nata­ho­ván nepří­liš zají­ma­vý­mi dia­lo­gy, moc jsem se nenu­dil.

Asi nej­vět­ším pri­mem je samot­ná prá­ce s kame­rou, kte­rá doká­za­la něko­li­krát doslo­va vyča­ro­vat oprav­du kva­lit­ní zábě­ry, kte­ré byly sku­teč­nou pas­tvou pro oči. Poněkud hor­ší to již bylo s vět­ši­nou herec­kých výko­nů, kte­ré byli mís­ty až pod­prů­měr­né. Asi nej­lé­pe si vedl zná­mý herec John Rhys-Davies, kte­rý ovšem nemohl utáh­nout celý film ani omy­lem. Jeho kole­go­vé mu moc nepo­má­ha­li a i ten­to fakt zapří­či­nil nepří­liš vel­kou obli­bu sním­ku.

Jenže nej­vět­ší tragé­dií bylo nedo­ta­že­ní tvůr­čích myš­le­nek, kte­ré byly mís­ty nesku­teč­ně kre­a­tiv­ní, jen­že potom při­šla pod­pá­sov­ka v podo­bě napros­to trap­né­ho dota­že­ní. U zví­ře­cích fil­mů jsme si již zvyk­li, že žra­lo­ci, kro­ko­dý­li, pira­ně či jiná havěť býva­jí čas­to veli­ce chytří a maza­ní a ani tady tomu neby­lo jinak. Nerad bych se roze­pi­so­va, co se sta­ne zde, ale nápad umož­nit žra­lo­ko­vi obe­jít rybář­ské sítě a dále zabí­jet nevin­né oby­va­te­le malé­ho měs­teč­ka byl oprav­du skvě­lý. Bohužel se zde tvůr­ci dopus­ti­li něko­li­ka nelo­gic­kých prv­ků, kte­ré je stá­ly vět­ší úspěch, než jaké­ho ten­to film nako­nec dosá­hl. No a úpl­ný závěr se jim oprav­du nepo­ve­dl. Rozhodně zde neče­kej­te žád­né vel­ko­le­pé finá­le a neza­po­me­nu­tel­ný sou­boj se žra­lo­kem, pro­to­že tvůr­ci si na to pros­tě netroufli, tak­že to doslo­va odflák­li něko­li­ka stři­hy a násled­ným hap­pyen­dem.

Hodnocení:
40%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • New Alcatraz (2001)14. září 2012 New Alcatraz (2001) Prehistorický had, odsouzení zločinci, ledem pokrytá antarktida. Vypadá to jako zajímavé dílo, ale nenechte se zmást...... Antarktida: Země věčného ledu – Americká vláda […] Posted in Horory
  • Křest knihy "Svatý rváč" - 4. 5. 20175. května 2017 Křest knihy "Svatý rváč" - 4. 5. 2017 https://youtu.be/9UmP7uI1opg Posted in Videa
  • Family Dinner13. dubna 2023 Family Dinner Nové psychologické slowburn drama lehce řízlé hororem z Rakouska. Máme tu dívku trpící nadváhou, která jde strávit velikonoce ke své tetě, která by ji měla pomoct shodit nějakou tu […] Posted in Krátké recenze
  • Titulky k American Housewife S04E05 - The Maze29. října 2019 Titulky k American Housewife S04E05 - The Maze Máme tu opět hezky strašidelnou halloweenskou epizodu. Katie, a vlastně všichni členové rodiny Ottových, si krásně zavřískají. No, já bych taky vřískala, kdyby na mě v nějakém temném […] Posted in Titulky
  • Art-work práce k futuristickému next-gen sci-fi The Invincible16. září 2020 Art-work práce k futuristickému next-gen sci-fi The Invincible Art-work práce k futuristickému next-gen sci-fi The Invincible+5 Posted in Krátké herní aktuality
  • Ice Age 4: Continental Drift (Kinect)30. prosince 2020 Ice Age 4: Continental Drift (Kinect) Po sérii úspěšných animovaných dílů doby ledové, přišli výrobci s novým lákadlem na lidi, teda spíše na ty nejmenší v podobě moderní hry na kinect. Hra bohužel nenabízí mnoho hodin […] Posted in Retro games
  • #31 - Karneval duší (1962)7. října 2019 #31 - Karneval duší (1962) "Karneval duší" je trochu jiným černobílým hororem, což je dáno dokumentárními prvky. Přesto - anebo právě proto - se snímek nesmazatelně zapsal do historie světového hororu. […] Posted in 101 nejlepších hororů
  • Klasický horor (2021)14. července 2021 Klasický horor (2021) You Feel like you have already seen it!Classic Horror Story měl veškeré předpoklady stát se výborným hororem a rozhodně není špatným, avšak já jsem trochu v rozpacích a budu tentokrát s […] Posted in Krátké recenze
  • JENOVÉFA BOKOVÁ8. ledna 2015 JENOVÉFA BOKOVÁ Jenovéfa Boková (nar. 1992) je nejmladší dcerou politického aktivisty Johna Boka a malířky a sochařky Jitky Bokové. Její starší sestrou je herečka Kristýna Boková.  Jenovéfa stduje na […] Posted in Rozhovory
  • Star Trek: Do neznáma - možná poslední film s novou posádkou28. května 2020 Star Trek: Do neznáma - možná poslední film s novou posádkou Tak se nám zase vrátil Star Trek. Jedná se o 13. díl filmové série, která začala před dlouhými 38 lety. Mnoho filmů bylo úspěšných, některé méně.  Ale restart v 11. dílu filmové série […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30714 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71805 KB. | 18.07.2024 - 13:56:17