Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Maggie Smithová: Cesta od Oxfordu po broadwayský debut až po oscarovou smůlu

Maggie Smithová: Cesta od Oxfordu po broadwayský debut až po oscarovou smůlu

Photo © Eagle Films
Photo © Eagle Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Maggie Smithová vystu­do­va­la střed­ní dív­čí ško­lu v Oxfordu, v diva­dle začí­na­la jako poho­to­vá dív­ka a dublér­ka v Oxford Repertory. Tvrdí, že nikdy nepo­kra­čo­va­la, pro­to­že nikdo nikdy neo­ne­moc­něl. Smithová debu­to­va­la na jeviš­ti s Oxfordskou uni­ver­zit­ní dra­ma­tic­kou spo­leč­nos­tí jako Viola v Shakesparově „Dvanácté noci“. Díky této roli, kte­rou si vyhlé­dl ame­ric­ký diva­del­ní impre­sário, byla obsa­ze­na do své­ho broadwa­yské­ho debu­tu ve hře „Nové tvá­ře roku 1956“.

Smithová byla člen­kou sou­bo­ru Old Vic Company od roku 1959 do roku 1963, kdy byl sou­bor roz­puš­těn. Posloužila jako základ nové­ho Národního diva­dla orga­ni­zo­va­né­ho Laurencem Olivierem, kte­rý ji pozval, aby se k němu při­po­ji­la. V dočas­ném síd­le Národního diva­dla v diva­del­ní budo­vě Old Vic v roce 1964 poda­la neza­po­me­nu­tel­ný výkon v roli Desdemony pro­ti Olivierovu Othellovi. Když ten­to výkon zopa­ko­va­la ve fil­mu nato­če­ném pod­le této insce­na­ce v roce 1965, zís­ka­la nomi­na­ci na Oscara za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon ve ved­lej­ší roli, což byla její prv­ní ze šes­ti osca­ro­vých nomi­na­cí.

Scény Smithové a Michaela Cainea při pří­cho­du do pavi­lo­nu Dorothy Chandlerové na pře­dá­vá­ní Oscarů ve fil­mu Kalifornské apart­má (1978) byly nato­če­ny před 50. roč­ní­kem udí­le­ní cen Akademie. Herbert Ross, kte­rý scé­ny natá­čel ven­ku, byl v tom roce nomi­no­ván na nej­lep­ší­ho reži­sé­ra za film „Bod zlo­mu“ (1977), ale pro­hrál. Caine a Smith byli toho veče­ra mode­rá­to­ry. Pokud se totiž člo­věk během jejich scé­ny před barem zadí­vá na tele­vi­zi, na obra­zov­ce se obje­ví obraz Richarda Burtona (nomi­no­va­né­ho v tom roce).

Smithova posta­va je nomi­no­vá­na na Oscara za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon, ale Oscara pro­hrá­vá, ale Smith za její ztvár­ně­ní Oscara zís­kal, tedy pro­hrál. Smithová a Renée Zelweggerová („Judy“, 2019) jsou jedi­ný­mi hereč­ka­mi, kte­ré kdy zís­ka­ly Oscara za roli osca­ro­vé­ho smo­la­ře. Cate Blanchettová zís­ka­la Oscara za roli čtyř­ná­sob­né drži­tel­ky Oscara Katharine Hepburnové ve fil­mu Letec (2004).

Diana Barrie (posta­va Smithové ve fil­mu; ve hře se jme­nu­je Diana Nichols) říká, že by si přá­la, aby za ni cenu pře­vzal David Niven, pro­to­že by byl vtip­ný a okouz­lu­jí­cí. Ve hře, pod­le níž je film nato­čen, řek­la: „Michael Caine,“ ale to bylo změ­ně­no, když byl Caine obsa­zen do role její­ho man­že­la.

Zdroj: IMDb

Všechno nej­lep­ší, Maggie Smithová!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,27184 s | počet dotazů: 249 | paměť: 72161 KB. | 23.04.2024 - 13:05:07