Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Štěstí je krásná věc - celovečerní debut autora Comebacku

Štěstí je krásná věc - celovečerní debut autora Comebacku

Stesti
Stesti
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Čenda (Karel Zima) s Janou (Petra Hřebíčková) nema­jí v živo­tě na růžích ustlá­no. Oba jsou neza­měst­na­ní, Čenda má dlu­hy všu­de, kam se podí­vá, a nej­čas­těj­ší návště­vou u nich je exe­ku­tor. To ale změ­ní fará­řem požeh­na­ný lote­rij­ní tiket. Pohádková výhra 176 mili­o­nů korun ote­ví­rá dvo­ji­ci dve­ře do vel­ké­ho svě­ta neo­me­ze­ných mož­nos­tí. Ale také ke spous­tě nových kama­rá­dů, kte­ří by si z výhry rádi ukro­ji­li pořád­ný kus. A i když se to někte­rým poda­ří a vztah téhle dvo­ji­ce to nabou­rá, pře­ce jen na kon­ci zjis­tí, že nej­vět­ší výhrou v živo­tě je lás­ka....

Rozebírání toho v jakém aktu­ál­ním sta­vu je čes­ká fil­mo­vá tvor­ba by vysta­či­lo na samo­stat­ný text, zku­sím to nicmé­ně shrnout- V Českých vodách se pořád občas obje­ví něja­ký ten tvůr­ce, kte­rý se poku­sí tak tro­chu vyty­čit a aktu­ál­ní čes­kou fil­mo­vou tvor­bu obo­ha­tit něčím svě­žím (v posled­ní době tře­ba Andy Fehu, Dan Svátek nebo již zná­má stá­li­ce Petr Zelenka), přes­to se ale pocho­pi­tel­ně nej­ví­ce pod­po­ru­je to na co čeští divá­ci cho­dí nejvíc- kome­die.

Komedie respek­ti­ve roman­tic­ké kome­die s dra­ma­tic­ký­mi prv­ky tvo­ří zhru­ba 75-80% roč­ně vypro­du­ko­va­ných čes­kých fil­mů a v tomhle ohle­du jsou pořád nej­ú­spěš­něj­ší stá­li­ce jako Zdeněk Troška nebo Jiří Vejdělek. Bohužel to ale vět­ši­nou dopa­dá tak, že může­me být rádi když je ta divác­ky oblí­be­ná kome­die po fil­mař­ské strán­ce kva­lit­ní zále­ži­tos­tí. Naposledy se více­mé­ně za mini­mál­ně ale­spoň prů­měr­né dali ozna­čit tře­ba Ženy v běhu nebo více­mé­ně nedáv­né 3Bobule (pove­de­né Vlastníky čím dál tím více nebe­ru jako kome­dii, ale soci­ál­ní dra­ma), na jed­nu tako­vou prů­měr­nou tas­ka­ři­ci ale násled­ně vychá­ze­jí věci jako tře­ba Babovřesky, Špindl nebo nedáv­ný Bourák. Divácky oblí­be­ná kome­die pros­tě auto­ma­tic­ky nezna­me­ná úspěch a i pro­to je odváž­né si na něja­kou čes­kou kome­dii zajít. A i přes­to se náho­dou může stát, že se dočká­te ale­spoň toho prů­mě­ru a bude­te díky tomu spo­ko­je­ni.

Štěstí je krás­ná věc je prav­dě­po­dob­né sku­teč­ně nej­lep­ší čes­kou kome­dií od Žen v běhu a je to pře­kva­pi­vé vzhle­dem k tomu, že scé­náris­tou je Jaroslav Sauer, zod­po­věd­ný za oba díly Špindlu (jed­nič­ka boha­tě sta­či­la) i Pepu s Michalem Suchánkem v hlav­ní roli. V tomhle ohle­du má Štěstí je krás­ná věc sku­teč­ně něco co se dá nazvat mini­mál­ně oukey scé­ná­řem kde posta­vy nejsou jen pou­hý­mi kari­ka­tu­ra­mi a mají mezi sebou něco co by se dalo nazvat dob­ře vysta­vě­né vzá­jem­né vzta­hy.

Film záro­veň slou­ží jako celo­ve­čer­ní debut Jiří Diarmaida Nováka (ten po začát­ku natá­če­ní nahra­dil reži­sé­ra Tomáše Svobodu, kte­rý musel režii pro­jek­tu opus­tit kvů­li váž­né doprav­ní neho­dě), kte­rý sto­jí za seri­á­ly jako Comeback nebo Kafe a cigár­ko a jeho celo­ve­čer­ní start oprav­du není špat­ný i přes­to, že tu je zce­la zby­teč­né hle­dat něja­ký výraz­ný reži­sér­ský ruko­pis, kte­rý by vlast­ně odli­šil Štěstí je krás­ná věc od vět­ši­ny kon­ku­ren­ce.

Na Štěstí je krás­ná věc ale roz­hod­ně kou­ká lépe než na zby­tek konkurence- Za kame­ru se totiž posta­vil Petr Hojda (více­mé­ně dvor­ní kame­ra­man Filipa Renče), kte­rý více­mé­ně rutin­ní kome­dii dodal něko­lik vylo­že­ně vel­mi krás­ných zábě­rů a pře­de­vším se na roz­díl od vět­ši­ny domá­cí kon­ku­ren­ce s kame­rou nesto­jí na mís­tě a nesá­zí vět­ši­nu času na sta­tic­ké zábě­ry ale hýbe se. Minimálně po téhle strán­ce je tedy Štěstí je krás­ná věc vel­mi fajn.

Film má i štěs­tí ve zvo­le­ní sym­pa­tic­ké part­ner­ské dvo­ji­ce a pře­de­vším se k sobě Karel Zima a Petra Hřebíčková pře­kva­pi­vě hodí. Hřebíčková si u mně tím­to fil­mem utvr­di­la pozi­ci výraz­né­ho čes­ké­ho kome­di­ál­ní­ho talen­tu, Karel Zima zase doká­zal, že je mož­ná tak tro­chu nedo­ce­ně­ný a nená­pad­ný čes­ký talent. Jsou tu jinak i jmé­na jako Jan Dolanský, Ondřej Pavelka, Marek Taclík, David Novotný, Tomáš Jeřábek nebo Zdeněk Godla, kte­rý potvr­zu­je svůj sta­tus jed­no­ho z nej­lep­ších natur­š­čí­ků (neher­ců) všech dob. Někdo má pro­sto­ru více, někdo méně, přes­to se ale kaž­dý ve své roli doká­že před­vést a jak se zde doka­zu­je tak není malých rolí, jen malých her­ců. A zde malé her­ce roz­hod­ně nena­jde­te.

Co se týče pří­bě­hu film pra­cu­je s humo­ro­vým pří­stu­pem “ hloupý cha­rak­ter se diví a netu­ší, chytřej­ší divák se smě­je“. A v rám­ci toho­hle ten­to pří­stup fun­gu­je, pro­to­že je nezna­lost hlav­ních hrdi­nů ohled­ně vyš­ší spo­leč­nos­ti oprav­du vtip­ná. Opět jde mož­ná o men­ší zau­ja­tost pro­ti ves­ni­ča­nům a divák si u sle­do­vá­ní pocho­pi­tel­ně řek­ne, že “ takhle blbý ty vidlá­ci pře­ce nejsou!“, přes­to ale ten­to film před­sta­vu­je vylo­že­ně vtip­né momen­ty.

Trailer mož­ná tak tro­chu lže: Kdo čeká, že se hlav­ní motiv pone­se v duchu, že se nově šťast­ný pár poku­sí spo­ly­oby­va­te­lé obce ošku­bat a nako­nec je vyštve do měst­ské­ho živo­ta bude mož­ná tak tro­chu pře­kva­pen, pro­to­že tenhle seg­ment trhá zhru­ba jen 5 minut a záplet­ka se vydá zce­la jiným smě­rem. Rozhodně nejde o film, jehož trai­ler by byl pou­há zkrá­ce­ná ver­ze, přes­to je tu ale zabit poten­ci­ál pro poten­ci­o­nál­ně zají­ma­vou sati­ru s pří­pad­ným pou­ži­tím čer­né­ho humo­ru. Něco tako­vé­ho by dost mož­ná byl scho­pen rea­li­zo­vat prá­vě Petr Zelenka, tady se ale pořád pře­ce jen jede na jis­to­tu, což je ve finá­le straš­ná ško­da.

Charaktery ved­lej­ších postav ve finá­le roz­kles­le­né nejsou a ze zají­ma­vé­ho námě­tu (kte­rý je pod­ří­zen roz­počtu, kte­rý urči­tě nehra­ni­čí s část­kou 176 mili­o­nů korun) šlo vystřís­kat roz­hod­ně ješ­tě víc. Také pla­tí, že ten­to film více­mé­ně mís­ty vybí­zí k tomu aby si divák řekl, že se ho snad někdo sna­ží ura­zit a udě­lat z něj hlu­pá­ka, pro­to­že je mu při sle­do­vá­ní jas­né, že přes­ně takhle výhra v lote­rii nebo nepo­vo­le­ný pohřeb nepro­bí­ha­jí, přes­to se to ale dá pře­kous­nout. Zároveň když dojde na zlo­mo­vý oka­mžik se z toho vůbec neda­ří vystřís­kat ty pra­vé emo­ce a celý pro­blém je navíc více­mé­ně vycu­ca­ný z prs­tu a stej­ně tak je poz­dě­ji roz­ře­šen. Přesto všech­no je to ale pořád vel­mi oukey.

Jak zpí­vá Richard Müller tak je štěs­tí sice krás­ná věc, ale pra­chy si za něj nekou­píš. A i přes­to, že film tuto pís­nič­ku na kon­ci vyu­ži­je (už za toto palec naho­ru, pro­to­že to k tomu od samot­né­ho názvu vybí­ze­lo) tak se vlast­ně sna­ží nako­nec říct, že pení­ze vlast­ně nepo­tře­bu­jí. Jeden zásad­ní moment toto posel­ství násled­ně zni­čí, přes­to mě to ale neu­rá­ží a Štěstí je krás­ná věc sku­teč­ně beru jako jed­nu z těch lep­ších čes­kých kome­dií posled­ních let. Pořád to ale u nás potře­bu­je revo­lu­ci! Už za Mumuland nicmé­ně Štěstí je krás­ná věc roz­hod­ně palec naho­ru.....

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Miloš Schmiedberg / Bioscop


Podívejte se na hodnocení Štěstí na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Štěstí je krásná věc


Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Kdo neumí, kritizuje...

Vážený pane kri­ti­ku, pokud vy chce­te hod­no­tit kva­li­tu díla, já zase mohu hod­no­tit kva­li­tu vaší gra­ma­ti­ky. Napsat slo­vo saty­ra s ypsi­lon je ško­lác­ká chy­ba. Pokud jde o kri­ti­ku samot­nou, pak není na svě­tě člo­věk ten, aby se zavdě­čil lidem všem. Mimoto, máme tady svo­bo­du pro­je­vu i pod­ni­ká­ní, tak pokud vy víte, jak by měla čes­ká kome­die vypa­dat, proč ji nena­to­čí­te sám? 🙂

  • Štěstí je krásná věc - ROZHOVOR S HLAVNÍMI HERCI30. září 2020 Štěstí je krásná věc - ROZHOVOR S HLAVNÍMI HERCI VĚŘÍTE NA ŠTĚSTÍ, OSUD? JDETE MU NAPROTI? Petra Hřebíčková: Věřím. Taky věřím, že naše bytí na zemi má vyšší smysl než jen oddýchat tento jeden život. Jinak mi nejde na rozum tolik […] Posted in Rozhovory
  • Štěstí je krásná věc30. září 2020 Štěstí je krásná věc Po divácky úspěšných fi lmech Zoufalé ženy dělají zoufalé věci, Všechno nebo nic nebo Kajínek se producentská dvojice Pavel Pásek a Igor Konyukov rozhodla natočit komedii s názvem Štěstí […] Posted in Speciály
  • Čtvrtá hvězda (TV seriál)15. srpna 2018 Čtvrtá hvězda (TV seriál) Čtvrtá hvězda vypráví příběh mladého Štěpána (Václav Neužil), který získal místo jako druhý noční recepční v tříhvězdičkovém hotelu Meteor na periferii Prahy. Štěpána zajímá Pavlínka […] Posted in Galerie
  • Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 %21. dubna 2022 Po čem muži touží 2 – Recenze – 20 % Česká komedie Po čem muži touží, v níž se postava šovinistického šéfredaktora ocitla působením magického zaklínadla v ženském těle, byla zahájena myšlenkou, že ženy to mají v životě […] Posted in Filmové recenze
  • Krvavý Johann – Recenze – 20 %11. ledna 2024 Krvavý Johann – Recenze – 20 % Český fantasy horor Krvavý Johann je lacinou brakovou podívanou, jehož tvůrci jsou žánrovými fanoušky, kteří mají v oblibě nízkorozpočtové hororové komedie a krvavé splattery z 80. let a […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta24. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm – troška fotbalu, kopyta Nadějné lvíče to dotáhlo do filmu. Seriálový Vyšehrad sice Filmfanatic neviděl celý, ale nepočítal jsem, že by se z Laviho od 6. epizody stal introvertní intelektuál. A počítal jsem […] Posted in Filmové recenze
  • Vyšehrad: Fylm - 60 %13. dubna 2022 Vyšehrad: Fylm - 60 % Julius Lavický (Jakub Štáfek) je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě. S […] Posted in Filmové recenze
  • Matky – Recenze – 30 %22. června 2021 Matky – Recenze – 30 % Česká komedie Matky vypráví o životě čtyř nejlepších kamarádek, které už buď děti mají, nebo je v průběhu filmu porodily, nebo jsou zrovna těhotné. A kromě dětí řeší i problémy související […] Posted in Filmové recenze
  • Muži v naději jsou lacině neoriginální, ale jako televizní film by ušli.4. října 2020 Muži v naději jsou lacině neoriginální, ale jako televizní film by ušli. Jiří Vejdělek působil jako nadějný český filmový tvůrce. Jeho Ženy v pokušení navíc dokázaly do kina přitáhnout rekordní počet diváků a tak se předpokládalo, že jeho další snímek Muži v […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11279 s | počet dotazů: 275 | paměť: 71931 KB. | 14.07.2024 - 21:34:57