Kritiky.cz >

Alone at Night (2022)

Ashley Benson ráda natá­čí „živé lech­ti­vé pře­no­sy“ pro své pla­tí­cí zákaz­ní­ky. Jenomže co když je mezi nimi i nebez­peč­ný séri­o­vý vrah, kte­rý se nechce jen kou­kat… Cam-Girl Vicky se po roz­cho­du... Read more »

Shuttle (2008)

Dobře si roz­mys­le­te, jako dopra­vu zvo­lí­te! Ne vždy je totiž pomoc­ná ruka podá­na v dob­rém úmys­lu… Kamarádky Mel a Jules se vra­cí z dovo­le­né v Mexiku zpět do LA. Jedné z nich však nedo­ra­zí... Read more »

Distancia de rescate (2021)

Hodně zvlášt­ní fil­me­ček z pro­stře­dí argen­tin­ské­ho ven­ko­va, kte­rý ve vás zane­chá spous­tu otaz­ní­ků… Amanda se vydá­vá spo­leč­ně se svou dcer­kou Ninou do malé­ho měs­teč­ka na argen­tin­ském ven­ko­vě, kde si pro­na­ja­la... Read more »

Haunting of Whaley House, The (2012)

V noci dům pat­ří duchům! Běda tomu, kdo je při­jde rušit, nebo poško­dí nějak dům či jeho vyba­ve­ní… Penny si během stu­dia medi­cí­ny zača­la nedáv­no při­vy­dě­lá­vat jako prů­vod­ky­ně v jed­nom z nej­stra­ši­del­něj­ších domů... Read more »

Exorcists, The (2023)

  Vymýtání a Ouija nejsou moc dob­rá kom­bi­na­ce. Zvláště když tím ZLO zís­ká­vá pře­va­hu a Bůh zrov­na moc nesto­jí na vaší stra­ně, i když by měl… Doktorka Olivia je kon­tak­to­vá­na sestrou Caroline,... Read more »

Light from the Tower (2020)

  Amatérský paskvil, na kte­rý mrk­ně­te jen s alko­ho­lem v ruce, nebo se mu radě­ji vyhně­te úpl­ně… Mladá dív­ka, kte­rá se sna­ží pro­sa­dit coby návr­hář­ka kos­tý­mů a mas­kér­ka, je pozvá­na svou kmo­trou,... Read more »

Aftermath (2021)

  Manželská kri­ze, nevě­ra, nový dům a nezva­ný nájem­ník – nic ori­gi­nál­ní­ho tu neče­kej­te…! Manželé Kevin a Natalie pro­ží­va­jí man­žel­skou kri­zi, zapří­či­ně­nou její nedáv­nou nevě­rou. Přestože se oba sna­ží, jejich city... Read more »

Pact, The 2 (2014)

Jidášův odkaz roz­ná­ší hrů­zu a utr­pe­ní dál! Jenomže ten­to­krát budou u toho­to pokra­čo­vá­ní dost trpět i samot­ní divá­ci… June ráda kres­lí děsi­vé komiksy a inspi­ra­ci pro svou prá­ci hle­dá kupří­kla­du na fot­kách z már­ni­ce... Read more »

Within (2016)

Pokud si kupu­je­te nový barák, zjis­tě­te si, zda spo­leč­ně s ním neku­pu­je­te i něja­kou nežá­da­nou oso­bu navíc… John Alexander se spo­leč­ně se svou dce­rou Hannah a novou man­žel­kou Melanii stě­hu­je do nové­ho... Read more »

Night Teeth (2021)

Dvě pěk­ná mla­dá děv­ča­ta na zad­ní sedač­ce auta ješ­tě nezna­me­na­jí žád­nou výhru. Zvláště když vám mohou jít po krku a to doslo­va…! Již stov­ky let panu­je mezi upí­ry a lid­mi doho­da o „dob­ro­vol­nos­ti... Read more »

Demonic (2021)

Démonické síly, vir­tu­ál­ní rea­li­ta a špat­ný vztah mat­ky s dce­rou – zázra­ky se ten­to­krát neko­na­li… Krátce poté co se Carly po del­ší době setká­vá se svou kama­rád­kou Sam, je kon­tak­to­vá­na dal­ším býva­lým... Read more »

Nightbooks (2021)

I zlé čaro­děj­ni­ce rády poslou­cha­jí stra­ši­del­né pří­běhy. Běda však, kdy se jí něco zne­lí­bí, nebo se sna­ží­te utéct…! Malý Alex žije se svý­mi rodi­či v Brooklynu a ze vše­ho nej­ra­dě­ji má... Read more »

Killer Among Us (2021)

  Kdo a proč uná­ší mla­dé afro­a­me­ric­ké pro­sti­tut­ky? Mladá poli­cist­ka je v patách nebez­peč­né­mu psy­cho­pa­to­vi a zřej­mě i séri­o­vé­mu vra­ho­vi… Policistka Alisha je u sbo­ru nováč­kem, ale svou prá­ci se sna­ží dělat svě­do­mi­tě. Jednoho... Read more »

If I Can’t Have Love, I Want Power (2021)

  Zpěvačka Halsey a její dopro­vod­ný sní­mek ke stej­no­jmen­né­mu albu. Kromě pís­ni­ček a naho­ty tu divá­ci snad oce­ní, že se natá­če­lo v České repub­li­ce… V žád­ném pří­pa­dě nejde o horo­ro­vý film, nýbrž dopro­vod­ný sní­mek... Read more »

Hypnotic (2021)

Raději se nikdy nene­chej­te zhyp­no­ti­zo­vat! Nikdy neví­te, jaké má kdo s vámi plá­ny… Jenn neza­ží­vá zrov­na nej­šťast­něj­ší obdo­bí. Rozešla se s pří­te­lem, přes­to­že k němu pořád něco cítí, nemá prá­ci a „lep­ší zítř­ky“... Read more »

Row, The (2018)

  Další sester­stvo s ponu­rou minu­los­tí a vra­hem, kte­rý neza­po­mí­ná a tou­ží po krva­vé odpla­tě… Detektiv Cole z oddě­le­ní vražd prá­vě při­ve­zl svou dospí­va­jí­cí dce­ru Riley na kam­pus vyso­ké ško­ly, kde před mno­ha lety... Read more »

Alien Abduction (2014)

  Podivné svě­tel­né úka­zy zachy­ce­né na ruč­ní kame­ru skrý­va­jí něco mno­hem děsi­věj­ší­ho… Peter Morris se spo­leč­ně se svou ženou Katie a tře­mi dět­mi Coreym, Jill a Rileym vydá­vá kem­po­vat k nechval­ně pro­slu­lé... Read more »
Stránka načtena za 2,85533 s | počet dotazů: 200 | paměť: 47544 KB. | 14.07.2024 - 18:36:58