Kritiky.cz > Recenze knih > Kouzelná kniha babičky Jůlinky - čtení s porozuměním textu

Kouzelná kniha babičky Jůlinky - čtení s porozuměním textu

122097 350 0 fit
122097 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte pro své děti pří­jem­né čte­ní, kte­ré je nala­dí na ty nej­bá­ječ­něj­ší prázd­ni­ny plné dob­ro­druž­ství? Kouzelná kni­ha babič­ky Jůlinky budu tou pra­vou spo­leč­ni­cí pro všech­ny děti, ať už budou trá­vit prázd­ni­ny kde­ko­li. 

Terezka při­je­de k babič­ce a dědeč­ko­vi na let­ní prázd­ni­ny. Pozná kama­rá­da Kubíka. Na půdě najde sta­rou kou­zel­nou kni­hu pohá­dek, ze kte­ré jí babič­ka kaž­dý večer čte a Terezka se oci­tá v pří­bě­hu, kde se sezná­mí se skřít­kem Lodunkou, kte­rý se moc dob­ře sta­rá les a vše kolem. Nakonec se jim kouz­le­ná kni­ha pohá­dek ztra­tí. Podaří se Terezce tuto kni­hu najít?

Co všech­no Terezka o prázd­ni­nách vlast­ně zaži­je? Např. výlet na koních, půjde na pouť, zaži­je kou­pá­ní v ryb­ní­ce, na nákup a tře­ba i na hou­by. Také co nej­ví­ce pat­ří k prázd­ni­nám  a to je opé­ká­ní špe­káč­ků, zpí­vá­ní u tábo­rá­ku, ale i chy­tá­ní ryb. Vždy k tomu má ty nej­lep­ší buch­ty a kolá­če od její babič­ky.

Každá kapi­to­la obsa­hu­je krát­ký pří­běh, otáz­ky pro pozor­né čte­ná­ře a úko­ly pro děti (seřa­dit pod­le veli­kos­ti, co mají rádi zví­řát­ka, kte­rá lodič­ka doplu­la nej­dá­le, hle­dá­ní míčů, spous­ty háda­nek, ale i kří­žov­ky. V těch­to úko­lech si děti pro­cvi­čí určo­vá­ní veli­kos­tí, při­řa­zo­vá­ní, hle­dá­ní roz­dí­lů, roz­ví­jí zra­ko­vé vní­má­ní, pro­cvi­ču­jí bar­vy, mate­ma­tic­ké doved­nos­ti a slov­ní záso­bu, dále zde potré­nu­jí čte­ní s poro­zu­mě­ním tex­tu, slu­cho­vou paměť, logic­ké myš­le­ní a postřeh.

Zažijte ty nej­bá­ječ­něj­ší prázd­ni­ny s Terezkou a její­mi pohád­ko­vý­mi kama­rá­dy. Co začne­te číst tuto kni­hu, budou se tepr­ve dít ty nej­bá­ječ­něj­ší věci.

Kouzlená kni­ha babič­ky Jůlinky je báječ­ná prázd­ni­no­vá novin­ka, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou bam­book, jejíž autor­kou je Marcela Kotová. I když tomu mož­ná nemů­že­te uvě­řit, prázd­ni­ny jsou již za dveř­mi.

Tato kni­ha mě zau­ja­la a roz­hod­ně sto­jí za pře­čte­ní. Není to jen oby­čej­ná pohád­ko­vá kni­ha. Po pře­čte­ní kaž­dé­ho pří­bě­hu na kon­ci nalez­ne­te vždy otáz­ky, kte­ré ově­ří, zda jste pozor­ně čet­li, dále také pro­stor pro nakres­le­ní růz­ných úko­lů. Díky tomu je tato kni­ha oprav­du výji­meč­ná. Ilustrátorka Kateřina Kofroňová si dala s obráz­ky oprav­du zále­žet, aby se líbi­ly dětem, ale i dospě­lým. Jsou milé a urči­tě vykouz­lí kaž­dé­mu z vás.

Kniha se čte dob­ře. Je zají­ma­vá a napí­na­vá. Milé pří­běhy o Terezce a pohád­ko­vé kni­ze od babič­ky Jůlinky vás budou bavit hned od prv­ní stra­ny. Tato kni­ha je vhod­ná pro spo­leč­né čte­ní s rodi­či, ale i pro vyu­ži­tí v čte­nář­ských klu­bech či díl­nách, což oce­ní vedou­cí těch­to krouž­ků, ale i uči­tel­ky prv­ní­ho stup­ně k ozvlášt­ně­ní výu­ky čes­ké­ho jazy­ka.

Od této autor­ky mám pře­čte­no něko­lik knih a musím říci, že se mně líbí čím dál více a urči­tě budu vyhle­dá­vat dal­ší její zají­ma­vé titu­ly. Kniha je urče­na dětem od 7 let.

Autor: Marcela Kotová

Ilustrace: Kateřina Kofroňová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2020, Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 128

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-271-2209-7


Foto: Grada.cz


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,47278 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71776 KB. | 28.02.2024 - 14:38:41