Kritiky.cz > Recenze knih > ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU

ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU

387752858 10222697525978896 4052618547461323237 n
387752858 10222697525978896 4052618547461323237 n
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Již dlou­hou dobu jsem v ruce nedr­že­la kni­hu, kte­rá by mě nadchla nejen obráz­ky, ale i psa­ným obsa­hem. Zázračný svět hmy­zu od auto­ra Jiřího Kolibáče a ilu­strá­to­rů man­že­lů Dvorských je skvě­lým prů­vod­cem do svě­ta hmy­zí říše, jež vám ho uká­že z jiné­ho úhlu pohle­du, a to ze živo­ta jejich jed­not­li­vých oby­va­tel.

Hmyz, ať už chce­me či niko­liv, je sou­čás­tí našich kaž­do­den­ních živo­tů, ať už v okol­ní pří­ro­dě ven­ku, tak i občas nám zne­pří­jem­ňu­jí život v našich domo­vech. Může se zdát, že je hmyz jen otrav­ný a zby­teč­ný, ale autor kni­hy vám uká­že, že tomu je i nao­pak. Někteří jedin­ci totiž můžou být a jsou vel­mi pro­spěš­ní a uži­teč­ní nejen nám lidem, ale i naší pla­ne­tě..... ostat­ně hmyz je svým způ­so­bem stej­ný jako lidé....

Tento prů­vod­ce vám před­sta­ví.  jací vlast­ně jsou ve sku­teč­nos­ti oby­va­te­lé hmy­zí říše, kte­ří vás osl­ní nejen svý­mi roz­ma­ni­tý­mi veli­kost­mi, tva­ry a barva­mi, a. Oslní vás nej­růz­něj­ší­mi vel­kost­mi, tva­ry, barva­mi, ale i svý­mi typic­kým cho­vá­ním a způ­so­bem živo­ta.

Kdo hle­dá „vylo­že­ně jen“ ency­klo­pe­dii, kde mu budou před­sta­ve­ni všich­ni zástup­ci hmy­zí říše, jeden po dru­hém pěk­ně dopo­drob­na, tak bude asi zkla­mán, neboť tato kníž­ka je změ­ře­ná pře­váž­ně na jejich vel­mi růz­no­ro­dý a a roz­ma­ni­tý život jako tako­vý, kte­rý urči­tě sto­jí za to poznat jej ze všech úhlů pohle­du... jako jsou napří­klad slo­ži­té hmy­zí námlu­vy, péče o potom­ky, hmy­zí stá­ty a mno­ho jiné­ho.

Jednotlivých tex­tů se ujal před­ní odbor­ník z oblas­ti ento­mo­lo­gie pan Jiří Kolibáč, kte­rý je upra­vil do vel­mi čti­vé for­my tak, aby ve svých čte­ná­řích pro­bu­dil co nej­ví­ce jejich zvě­da­vost a tou­hu po pozná­ní.

K udr­že­ní pozor­nos­ti a roz­ví­je­ní před­sta­vi­vos­ti nao­pak pomá­ha­jí vel­mi krás­né a věro­hod­né ilu­stra­ce man­že­lů Dvorských, kde se zdá, že sta­čí malin­ko fouk­nout nebo prs­tem drk­nout a hmyz ze strá­nek hned oži­je.

A jak je kni­ha kon­ci­po­vá­na? Každá z kapi­tol se sklá­dá z vel­ké dvou­stra­ny, kde nale­vo je přes celou strán­ku nakres­len urči­tý druh hmy­zu, ke kte­ré­mu se násled­né poví­dá­ní vzta­hu­je.

Obrázky přec celou stra­nu, všech­ny krás­ně vel­ké, barev­ně sla­dě­né a vykres­le­né do sebe­men­ších detai­lů tak, že kaž­dé­ho čte­ná­ře láka­jí jen tak si kni­hou pořád lis­to­vat a pro­hlí­žet zástup­ce hmy­zí říše.

Naopak pra­vá stra­na je věno­va­ná nauč­né­mu výkla­du. Nahoře je před­sta­ven název kapi­to­ly, jež zachy­cu­je aktu­ál­ní téma hmy­zí říše jako napří­klad Lovci včel, hmy­zí stá­ty, Goliáši mezi brou­ky a podob­ně.

Následuje výpis jed­not­li­vých zástup­ců, s nimiž je toto kon­krét­ní téma spo­je­no včet­ně jejich vyob­ra­ze­ní pro­střed­nic­tvím něko­li­ka men­ších obráz­ků. V nepo­sled­ní řadě pak násle­du­je vel­mi zají­ma­vé poví­dá­ní k dané­mu téma­tu, kde vás autor vel­mi sviž­ně a pou­ta­vou for­mou vtáh­ne do svě­ta hmy­zu, povyprá­ví vám o záko­ni­tos­tech a zvlášt­nos­tech hmy­zu a upo­zor­ní i na to, kde bychom měli zbyst­řit svo­ji pozor­nost.

Kniha je moc hez­ky zpra­co­va­ná tak, že si čte­ná­ři odne­sou spous­tu uži­teč­ných infor­ma­cí, aniž by si je muse­li z pamě­ti biflo­vat, a přec se jim hlu­bo­ko vry­jí do pamě­ti. Věci, jež vám pro­zra­dí jen odbor­ník, kte­rý se v této oblas­ti pohy­bu­je sko­ro celý život, a kte­ré jen těž­ko vyčte­te z jiných odbor­ných knih.

Zázračný svět hmy­zu vám vykouz­lí neotře­lý a pohled do zají­ma­vé­ho svě­ta hmy­zí říše, kte­rý jen tak nikde nena­jde­te a bude­te zce­la pohl­ce­ni do jejich úžas­né­ho svě­ta.

ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU

Napsal: Jiří Kolibáč

Ilustrovali: Pavla Dvorská a Pavel Dvorský

Vydalo: Nakladatelství Albatros, a.s.

První vydá­ní

Praha, 2023

Počet stran: 95

ISBN: 978-80-00-07020-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […] Posted in Recenze knih
  • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
  • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […] Posted in Recenze knih
  • Nejlepší hry z lesních školek11. ledna 2020 Nejlepší hry z lesních školek Knihu "Nejlepší hry z lesních školek" uvítají nejen učitelky a učitelé, ale převážně rodiče s malými dětmi. Všechny hry v ní uvedené jsou určeny pro ty, co rádi navštěvují přírodu a milují […] Posted in Recenze knih
  • ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER8. července 2019 ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER Mají vaše děti velkou představivost a milují svět plný duchů, příšer a strašidel? Ano? Tak právě pro ně je určen tento velký a rozsáhlý "Atlas duchů a příšer", díky němuž se seznámí s […] Posted in Recenze knih
  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […] Posted in Recenze knih
  • PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA18. března 2024 PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA S touto knihou "PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA" od Jaromíra Čtrnáctého dostanou všichni, ať už malí nebo velcí, ale hlavně zvídaví čtenáři příležitost hlouběji a obšírněji se seznámit se samotným  […] Posted in Recenze knih
  • LIGHTFALL: Poslední paprsek světla14. října 2023 LIGHTFALL: Poslední paprsek světla I nejmenší děti rádi čtou knihy, nebo se alespoň o to pokouší, ale u rozsáhlého textu moc dlouho nevydrží. Ideálním řešením pro tyto dětské čtenáře jsou komiksy, které díky poutavým […] Posted in Recenze knih, Recenze komiksů
  • SOFIIN SVĚT. Román o dějinách filosofie12. října 2023 SOFIIN SVĚT. Román o dějinách filosofie Nikdy jsem nečekala, že by někdo dokázal tak skvěle odvyprávět celé dějiny filozofie od jejich samotného prvopočátku až do dnešní doby, aniž by zahltil obrovským množstvím informací či […] Posted in Recenze knih
  • Moto a já aneb na rok kočičí mámou25. července 2022 Moto a já aneb na rok kočičí mámou Po knize "Moto a já aneb na rok kočičí mámou" od autorky Suzi Eszterhasové, jsem sáhla hlavně kvůli neodolatelné obálce, ze které na mě něžně pokukovalo rozkošné mládě servala. Hned jsem […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16018 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71629 KB. | 25.06.2024 - 17:47:47