Kritiky.cz > Recenze knih > Jak ryby nedaly Jakubovi spát - kniha pro všechny milovníky ryb a rybaření

Jak ryby nedaly Jakubovi spát - kniha pro všechny milovníky ryb a rybaření

174 jv kniha 2 mockup 01 v2
174 jv kniha 2 mockup 01 v2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi ryby? Milujete pou­ta­vé vyprá­vě­ní Jakuba Vágnera? Hledáte nád­her­ný pří­běh malé­ho rybá­ře? Tak prá­vě vám je urče­no vol­né pokra­čo­vá­ní kni­hy Jak Jakub potkal ryby a to s názvem Jak ryby neda­ly Jakubovi spát. 

Příběh se ode­hrá­vá v mís­tech, kde Jakub jako dítě byd­lel, tam, kde měl své­ho strý­ce, své zná­mé i pří­buz­né. Na seč­ské pře­hra­dě, na Berounce, nebo tře­ba na Podzámeckém ryb­ní­ku.

Na začát­ku kni­hy uve­dl autor věno­vá­ní kni­hy své dce­ři. Kniha Jak ryby neda­ly Jakubovi spát je opět plná pou­ta­vé­ho a dob­ro­druž­né­ho vyprá­vě­ní, jak jinak než z pří­ro­dy. Z míst, kte­ré má Jakub moc rád, kde zažil své prv­ní rybář­ské úspě­chy, mož­ná i neú­spě­chy, do míst, kde trá­vil své dět­ství. Víte, kdo jsou Stín a Temnota? Jsou to dva sum­ci, kte­ří žijí na Podzámeckém ryb­ní­ku. Víte, kdo je král rybá­řů a krá­lov­na řeky Berounky? S leh­kos­tí, noble­sou, úctou i obrov­ským respek­tem k pří­ro­dě autor líčí své zážit­ky. Nádherný pří­běh oči­ma deví­ti­le­té­ho chlap­ce, kte­rý pře­ko­nal sám sebe a dostal život­ní lek­ci od své­ho strý­ce. Dal mu mož­nost vol­by a Jakub se z ní pou­čil.

Jakuba Vágnera moc ráda sle­du­ji se svý­mi syny, kte­ří rádi ryba­ří a ješ­tě radě­ji sle­du­jí jeho pořa­dy. Knihu Jak Jakub potkal ryby jsem si s chu­tí pře­čet­la a moc se mně líbi­la. Letos, opět po roce vyšla kni­ha dal­ší, a to s názvem Jak ryby neda­ly Jakubovi spát. Kniha není jen pro děti, ale i pro dospě­lé, kte­ří se skr­ze pří­běh o ryba­ře­ní chtě­jí vrá­tit do své­ho dět­ství. I já jsem se svým bra­t­rem ryba­ři­la a zaží­va­la podob­né zážit­ky jako Jakub. Jen to bylo na ves­ni­ci. S jakou noble­sou, leh­kos­tí i humo­rem doká­že autor vyprá­vět o zdán­li­vě jed­no­du­chém téma­tu je úžas­né a roz­hod­ně vás pře­kva­pí. Prožijte emo­tiv­ní pří­běh plný úžas­né­ho vyprá­vě­ní o rybách, o nesku­teč­né váš­ni a tou­ze, o setká­ní s nád­her­ný­mi ryba­mi a nejen to..

Kniha má 9 krát­kých kapi­tol, je plná nád­her­ných ilu­stra­cí Evy Rémišové. Krásný pří­běh opět dopl­ňu­jí vel­mi milé ilu­stra­ce Evy Rémišové, kte­ré vám vykouz­lí úsměv na tvá­ři. Knihu oce­ní děti, dospě­lí, začí­na­jí­cí čte­ná­ři, mož­ná i „nečte­ná­ři,“ ale pře­de­vším milov­ní­ci ryb, ryba­ře­ní a obdi­vo­va­te­lé Jakuba Vágnera.

Čtení jsem si uži­la od začát­ku, až do kon­ce. Četla jsem s vel­kým napě­tím, jaké dob­ro­druž­ství si pro nás Jakub opět nachys­tal a nezkla­mal mě.

Volné pokra­čo­vá­ní úspěš­né dět­ské kni­hy rybá­ře Jakuba Vágnera „Jak Jakub potkal ryby.“

Ukázka z kni­hy:

Na řeku Berounku jsem jez­dil i do Mokropes. Ten název mě už jako klu­ka oprav­du bavil. Hned ved­le jsou Černošice, ale já vždy říkal, že jedu na ryby tam, kde kolem řeky pobí­ha­jí mokří psi. A ona to nako­nec byla prav­da. U řeky se pro­chá­ze­lo mno­ho pej­s­ka­řů, a hlav­ně v létě se pak cho­di­li do vody se svý­mi chlu­pa­tý­mi miláč­ky zchla­dit. Tábořili jsme vždy pod jeze­rem napro­ti Kadečkovu mlýnu. Nad jezem byly dvě pra­sta­ré tůně, kde tra­do­va­ly legen­dy o obrov­ských sum­cích. Já sem ale jez­dil hlav­ně na vel­ké tlouš­tě, ost­ro­ret­ky, podoustve, a taky veli­ké par­my. Jejich lov jsem milo­val.

Kolem bře­hů jsem si zpod kame­nů nasbí­ral chros­tí­ky, zabro­dil se do polo­vi­ny řeky, a chy­tal se spláv­kem. Používal jsem čtyř­me­t­ro­vý prut, se kte­rým jsem švi­hl splá­vek kou­sek od sebe, a chros­tí­ky zatí­že­né malin­ký­mi broč­ky nechal po dně uná­šet prou­dem. Jako splá­vek jsem měl husí ane­bo dikob­ra­zí brk. V těch mís­tech byla řeka plná kame­nů, a tak se nástra­ha čas­to za kámen zachy­ti­la, a splá­vek se potopil.Nikdy jsem tak nevě­děl, zda visím někde u dna za šutr, ane­bo mám oprav­du záběr.

Několik slov o auto­ro­vi:

Jakub Vágner *24.12.1981 v Praze. Je v sou­čas­né době jed­ním z neu­zná­va­něj­ších rybář­ských odbor­ní­ků na svě­tě v lovu slad­ko­vod­ních ryb.

Rybaří od pěti let a sta­lo se jis­tě osud­ným, že jeho prv­ní rybou v živo­tě byl dese­ti­ki­lo­vý kapr. Dnes je drži­te­lem něko­li­ka svě­to­vých rekor­dů. Od svých pat­nác­ti let pub­li­ku­je do mno­ha odbor­ných rybář­ských časo­pi­sů u nás i v zahra­ni­čí, v sedm­nác­ti letech nato­čil prv­ní rybář­ský film o lovu sum­ců a již v osm­nác­ti spo­lumo­de­ro­val rybář­ský pořad „Jak na to“ v rám­ci vysí­lá­ní České tele­vi­ze. Světově zná­mým v této pro­fe­si se stal pře­de­vším díky rybář­ské­mu seri­á­lu „Fish Warrior“ vysí­la­ném tele­viz­ní sta­ni­cí National Geographic a sérií pořa­dů „Big Fish Man“ na Discovery Channel. O svých dob­ro­druž­ných expe­di­cích smě­řu­jí­cích čas­to do odleh­lých, mnoh­dy i málo pro­bá­da­ných oblas­tí naší pla­ne­ty natá­čí pro čes­ké­ho divá­ka doku­men­tár­ní cykly pod názvem „Rybí legen­dy“. Dlouhodobě se zabý­vá autor­skou tvor­bou, pro­du­ku­je a natá­čí fil­my s rybář­skou tema­ti­kou, před­ná­ší pro děti a mlá­dež.

V roce 2022 byl oce­něn pre­zi­den­tem České repub­li­ky medai­lí Za záslu­hy I.stupně.

Autor: Jakub Vágner

Ilustrace: Eva Rémišová

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2023, Vágner Corporation, s.r.o. Černíny

Počet stran: 65

Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-11-03973-8

Knihu může­te kou­pit zde

 

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,33552 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72349 KB. | 24.05.2024 - 11:47:18