Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Strážci Galaxie na Blu-ray

Strážci Galaxie na Blu-ray

StrazciNahled
StrazciNahled
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jeden z Vánočních dár­ků, kte­ré jste si před Vánoci kou­pit, byl film Strážci Galaxie. Hrdinové, kte­ří jsou kaž­dý z jiné pla­ne­ty. Mezi nimi je i mýval i strom a samo­zřej­mé lid­ský poto­mek „dob­ro­druh“ a zlo­děj Peter Quill.Blu-ray je už sko­ro měsíc ke kou­pi a tak si do své sbír­ky Marvel fil­mů může­te při­kou­pit dal­ší díl. V letoš­ním roce na nás čeka­jí zno­vu dal­ší fil­my. Druhý díl Avengers a zají­ma­vý pro­jekt Ant-man s Michaelem Douglasem.

StrazciGalaxiePrebal

Loňští Strážci gala­xie pokra­čo­va­li v úspěš­nos­ti svých před­chůd­ců. Jejich recen­ze po celém svě­tě byly veli­ce klad­né i na našem ser­ve­ru se film při­jal s pozi­tiv­ním hod­no­ce­ním. Sice to není nej­lep­ší film od Marvelu, ale můj ští­tek s dob­rým hod­no­ce­ním dostal.

Když jsem zavr­šil svo­ji recen­zi odstav­cem: „Celý film mne vrá­til zpět do mé rané his­to­rie, kdy byla hud­ba lep­ší než teď. Analogová, plná kytar a lás­ky. Strážci gala­xie si vza­li i čás­teč­ně pří­klad i ze série Star Wars (IV – VI). Rád bych totiž viděl i moder­ní Star Wars VII, co s nimi J.J. Abrams udě­lá. Jestli to bude tak zábav­né, jako Strážci Galaxie, tak Star Wars VII urči­tě dám hod­ně pro­cent.“, tak neuško­dí říct, že jsem se svým poci­tem z fil­mu nadá­le sou­hla­sím a rád si jej pus­tím na své 42″ tele­vi­zi.

Blu-ray si bez pro­blé­mů pusť­te. Tím, že byl film natá­čen na digi­tál­ní kame­ry a nepro­šel žád­nou ana­lo­go­vou ces­tou, tak máte v tele­vi­zi napros­to stej­ný záži­tek jako z kina. Jak obra­zo­vě, tak i zvu­ko­vě, pro­to­že vždy je nej­snad­něj­ší jenom pře­vést data ze zdro­jo­vých fil­mo­vých 2K dat do HD roz­li­še­ní. Dabing taky není k zaho­ze­ní. Pro ten­to fil­my byli vybrá­ni dabé­ři, kte­ří tolik zas čas­to neda­bu­jí. Peter Qruill je dabo­ván Roman Říčařem a Zoe Soldana je zase s novým hla­sem Antonie Talackové.

Samozřejmostí jsou i dabé­ři, kte­ří dabu­jí čas­tě­ji a jsou více zná­mí. Například David Novotný pro Rocketa a Miroslava Táborského, kte­rý se už dabin­gu fil­mu Marvelu opa­ku­je. Před tím hrál už Mandarina  ve tře­tím Iron-manovi. Doufám tedy, že se tvůr­ci neroz­hod­nou, že svět Avengers a Strážců Galaxie nespo­jí a Taborského budou muset čeští dis­tri­bu­to­ři ale­spoň pro jed­nu posta­vu nahra­dit.

S bonu­sy už je ale kříž, pro­to­že film dis­tri­bu­u­je pro svět jiná spo­leč­nost, kte­rá se spo­ko­jí pou­ze s malým počtem bonu­sů. Fanoušci fil­mu rem­ca­jí, ale kupu­jí, pro­to­že pře­ci nechtě­jí mít prázd­ný pro­stor ve své sbírce.Bonusy jsou pou­ze toto: Vystřižené a pro­dlou­že­né scé­ny; Gagy; Komentář reži­sé­ra Jamese Gunna; Informace; Průvodce gala­xií s Jamesem Gunnem; Intergalaktické vizu­ál­ní efek­ty pro Strážce gala­xie; Exkluzivní ukáz­ka z fil­mu stu­dia Marvel: Avengers: Age of Ultron. Sbírka bonu­sů není pro fanouš­ky ade­kvát­ní. Neočekávám sice, že bonu­sy budou tako­vé jako u roz­ší­ře­ných ver­zí Pána Prstenů či Hobita, ale pár hodin doku­men­tu o natá­če­ní, počí­ta­čo­vém zpra­co­vá­ní a samo­zřej­mě o his­to­rii komik­su by neuško­di­lo.

Ale pokud jste oprav­do­ví fanouš­ci kup­te si ten­to film do své sbír­ky. Ceny už kle­sa­jí a v době pre­mi­é­ry dal­ší­ho fil­mu od Marvelu už jejich cena bude veli­ce při­ja­tel­ná i přes­to, že obsa­hu­jí málo bonu­sů. Já osob­ně si ješ­tě budu postup­ně doku­po­vat i před­chá­ze­jí­cí fil­my, pro­to­že by měla být sbír­ka vždy kom­plet­ní. Už jenom něko­lik měsí­ců a bude dal­ší film v kinech a to se mi bude dob­ře recen­zo­vat, když kaž­dý násle­du­jí­cí film můžu porov­ná­vat s jeho před­chůd­ci. Čím mne pře­kva­pí, jest­li je lep­ší nebo hor­ší a tře­ba jest­li se budu, jako ostat­ní fanouš­ci komik­su, vel­mi těšit na pokra­čo­vá­ní uni­ver­sa.

Blu-ray k recen­zi posky­tl:

[adro­ta­te banner=„29“]

Můžete si jej rov­nou Koupit.

Bitrate

Bitrate


Podívejte se na hodnocení Strážci Galaxie na Kinoboxu.

Screeny z Blu-ray


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,41992 s | počet dotazů: 263 | paměť: 73805 KB. | 23.04.2024 - 20:56:49