Kritiky.cz > Horory > Late Phases (2014)

Late Phases (2014)

rp Late Phases14 cover.jpg
rp Late Phases14 cover.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Slepý vete­rán z Vietnamu musí ješ­tě jed­nou uká­zat, že nepat­ří do staré­ho žele­za.

Slepý vete­rán z Vietnamu Ambrose je svým synem dove­zen do nové­ho domu spo­leč­ně se svým psem. Zdejší komu­ni­ta se sklá­dá pře­váž­ně z důchod­ců, tak­že by tu mohl koneč­ně nalézt zaslou­že­ný klid. Jenomže hned prv­ní noc někdo bru­tál­ně zavraž­dí jeho sou­sed­ku a smr­tel­ně zra­ní milo­va­né­ho vlčá­ka. Ambrose se násled­ně dozví, že jeden­krát za měsíc zde za záhad­ných okol­nos­tí zemře jeden důchod­ce. Prý za to můžou zdi­vo­če­lí psi, ale on je pře­svěd­čen, že za vším je někdo úpl­ně jiný. Jeho instink­ty jej varu­jí před blí­ží­cím se nebez­pe­čím a tak se roz­hod­ne pát­rat na vlast­ní pěst. Je si totiž stá­le více jis­tý, že ohav­né vraž­dy nemá na svě­do­mí žád­ný pes, ale ani oby­čej­ný člo­věk.

Režie: Adrián García Bogliano
Rok výro­by: 2014
Délka: 95 min
Země: USA
Hrají:
Nick Damici…(Ambrose)
Ethan Embry…(Will)
Lance Guest…(Griffin)
Tina Louise…(Clarissa)
Rutanya Alda…(Gloria B.)
…a dal­ší

Tento vlkod­la­čí film mi byl dopo­ru­čen a tak jsem si jej samo­zřej­mě nesměl nechat ujít. Zvláště když jej má na svě­do­mí Bogliano, o kte­rém jsem toho sly­šel už víc než dost. Prozatím jsem měl od něj mož­nost vidět jen něko­lik krát­ko­me­tráž­ních sním­ků. No a tenhle chla­pík mě pře­svěd­čil, že točit celo­ve­čer­ní fil­my urči­tě umí. Je sice prav­da, že to nej­lep­ší si pro nás scho­val až úpl­ně na závěr, ale Late Phases si zís­kal mé sym­pa­tie hned od začát­ku. Především díky skvě­lé­mu výbě­ru před­sta­vi­te­le hlav­ní­ho hrdi­ny (Nick Damici), kte­rý podal obdi­vu­hod­ný a hlav­ně důvě­ry­hod­ný výkon. 

Po úvod­ním mor­du si však divák musí sak­ra dlou­ho počkat na dal­ší krva­vou podí­va­nou, pro­to­že pří­běh se spí­še věnu­je sezna­mo­vá­ní s jed­not­li­vý­mi ved­lej­ší­mi posta­va­mi a atmo­sfé­ra tak tro­chu stag­nu­je. Což někte­ří nemu­sí při­jmout zrov­na dob­ře. Zvláště když někte­ré dia­lo­gy jsou tro­chu uspá­va­jí­cí. Je však potře­ba si uvě­do­mit, že náš hrdi­na má jis­tý hen­di­kep, kvů­li kte­ré­mu je veli­ce důle­ži­té, aby se sžil se svým novým oko­lím. Navíc se krok za kro­kem při­pra­vu­je na finál­ní střet s nezná­mým útoč­ní­kem, kvů­li kte­ré­mu je nucen při­jmout někte­rá opat­ře­ní a zvláš­tě se pořád­ně vyba­vit. Tvůrci se tyto troš­ku nezá­živ­né pasá­že sna­ži­li ale­spoň obo­ha­tit o hudeb­ní vlož­ku, kte­rá byla vel­mi dob­ře zvo­le­ná.

Závěr nás však boha­tě odmě­ní za naší trpě­li­vost a závě­reč­ná řež­ba sto­jí za to čeká­ní. Zvláště pak vlkod­la­čí pro­mě­na byla vel­mi dob­ře zpra­co­vá­na. Milovníci toho­to sub­žán­ru si jis­tě při­jdou na své. Na dru­hou stra­nu je však potře­ba i říct, že finál­ní podo­ba vlkodla­ka už tak zda­ři­lá neby­la. Vlastně ani nevím, k čemu bych ty ksich­ty při­rov­nal, ale Lon Chaney Jr. se musel obra­cet v hro­bě. Late Phases však svou úlo­hu spl­nil a navíc při­šel i s něko­li­ka neo­kou­ka­ný­mi nápa­dy. Víte, mě totiž vět­ši­na vlkod­la­čích fil­mů při­jde na jed­no brdo a tak je moc čas­to nevy­hle­dá­vám. Tady jsem byl však spo­ko­je­ný a pro­to tvůr­ce odmě­ním doce­la sluš­ným ohod­no­ce­ním.

Hodnocení:
70%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61959 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71815 KB. | 22.07.2024 - 06:07:59