Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor-20.epizóda(SK-35.,36.)-Jedna pláž a dva kmene

Survivor-20.epizóda(SK-35.,36.)-Jedna pláž a dva kmene

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8
rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

rN4Y.survivor cesko slovensko logo jpg 8

Presun všet­kých súťa­ži­a­cich na jed­nu pláž v Survivore zna­me­ná len jedi­né a to zlúče­nie. To sa sta­lo aj u nás ale­bo počkať? Vlastne nie. U nás sa ozná­mi­lo zlúče­nie a keď na neho malo prísť, tak sme zis­ti­li, že bude ešte jed­na súťaž o kme­ňo­vú imu­ni­tu aj keď sú už oba kme­ne na jed­nej plá­ži.

SK-35.epizóda

Veľa dôlei­ži­té­ho sa v tej­to čas­ti nesta­lo. Azda najdôle­ži­tej­šie bol súboj o kme­ňo­vú imu­ni­tu. Ešte pred ním však Tomovi bolo zle. Či to bola fakt prav­da ale­bo to len hral, aby nestrá­cal sily pred due­lom vie len on sám, ale ja si mys­lím, že to hral. Prečo? Samozrejme síce mu to posled­né súťa­že až tak nešlo, no stá­le je to sil­nej­ší hráč než naprí­klad Braňo. V jeho záu­jem bolo aby vyhra­li Azua a keby súťa­žil on, tak by bola šan­ca men­šia. Prečo malo byť v jeho záu­jem výhra Azua? Lebo nechcel Vladimíra do súbo­ja, kto­ré­ho by dostal na 100% ak by Azua pre­hra­li. A vyšlo to skve­le, keď­že Azua vyhra­li 7:3. Tu musím pochvá­liť Veroniku, kto­rá zís­ka­la 3 body a šla veľ­mi dob­re.

Na záver tej­to čas­ti sa dozve­dá­me mož­nosť, že sa Daniel sám nano­mi­nu­je do due­lu pro­ti Tomovi. Je to logic­ké, pre­to­že ženy sa med­zi sebou nevy­ho­dia a Braňo by bol bez šan­ce. Dokonca som aj Danielovi doce­la veril, pre­to­že mu to v súťa­ži­ach ide čoraz lep­šie a podľa mňa by mi to aj vyšlo, keby sa pro­duk­cia drža­la toho čo dote­raz. No k tomu sa dosta­ne­me až na kon­ci.

SK-36.epizóda

Hneď na zači­at­ku máme totál­ne zby­toč­né rie­še­nie vecí ako v škôl­ke, kde sa rie­ši ten pove­dal toto a ten hen­to a nako­niec nikto nepo­ve­dal nič. K tomu troš­ku sĺz a máme tu 15 zby­toč­ných min­út. Následne sa rie­ši­la žen­ská ali­an­cia, ali­an­cia pôvod­né­ho Mao a niekde v úza­dí sa sna­ží Vladimír o svo­ju ali­an­ciu, no počí­ta v nej s Johy a tej neverím, že do toho pôjde, no som zve­da­vý ako sa to nako­niec vykryšta­li­zu­je.

Na kme­ňo­vej rade sa potvr­di­lo to, že sa po vzá­jomnej doho­de zvo­lil do due­lu Daniel. Prišlo mu však zle a pre­hral. Dočítal som sa, že to len hral, ale to si nemys­lím, lebo mne osob­ne sa zdal byť čest­ný a pre­hra s Tomom by roz­hod­ne nebo­la han­ba. Podľa mňa však keby je ten­to duel hneď po minu­lej kme­ňo­vej rade, tak to vyhrá Daniel, pre­to­že Tom bol psy­chic­ky zle na tom a tak­to mal čas si dať hla­vu dohro­ma­dy a sústre­diť sa na ten duel.

Záver: Mrzí ma vypad­nu­tie Daniela, ak by vyra­dil Toma v due­li, tak by to bol majstrov­ský ťah a moh­lo mu to veľ­mi pomôcť k výhre, no nie vždy je risk ziskom a v tom­to prí­pa­de ho to stá­lo jeho mies­to v súťa­ži. Celkovo epi­zó­du však hod­no­tím na lep­ší pri­e­mer 6/10.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 6,92354 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72016 KB. | 16.04.2024 - 15:06:30