Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 20. díl (SK - 35,36.) - Jedna pláž a dva kmeny

Survivor - 20. díl (SK - 35,36.) - Jedna pláž a dva kmeny

sunset gb4d78e464 1920
sunset gb4d78e464 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Přesunout všech­ny účast­ní­ky Survivora na jed­nu pláž zna­me­ná jedi­né - slou­če­ní. Stalo se to i v tom­to pří­pa­dě, nebo počkat? Vlastně ne. Nám bylo ozná­me­no slou­če­ní, a když k němu mělo dojít, zjis­ti­li jsme, že bude ješ­tě jed­na sou­těž o kme­no­vou imu­ni­tu, i když už jsou oba kme­ny na stej­né plá­ži.

SK-35. epizoda

V této epi­zo­dě se toho moc zají­ma­vé­ho nesta­lo. Asi nej­dů­le­ži­těj­ší byl boj o kme­no­vou imu­ni­tu. Ještě před­tím však Tom one­moc­něl. Jestli to byla prav­da, nebo to jen hrál, aby před sou­bo­jem neztra­til sílu, ví jen on sám, ale já si mys­lím, že to hrál. Proč? V posled­ních sou­tě­žích se mu samo­zřej­mě tolik neda­ři­lo, ale stá­le je sil­něj­ším hrá­čem než napří­klad Braňo. Měl zájem na tom, aby Azua vyhrá­la, a kdy­by sou­tě­žil, měli by men­ší šan­ci. Proč bylo v jeho zájmu výhra Azua? Protože nechtěl, aby se Vladimir dostal do due­lu, ve kte­rém by bol na 100% ak by Azua pro­hrá­lo. A vyšlo to skvě­le, pro­to­že Azua vyhrá­la 7:3. Zde musím pochvá­lit Veroniku, kte­rá zís­ka­la 3 body a ved­la si vel­mi dob­ře.

Na závěr toho­to seg­men­tu se dozví­dá­me o mož­nos­ti Daniela nomi­no­vat se do due­lu pro­ti Tomovi. Je to logic­ké, pro­to­že ženy se navzá­jem nevy­ho­dí a Braňo by byl bez šan­ce. Danielovi dokon­ce doce­la věřím, pro­to­že se v sou­tě­žích zlep­šu­je a mys­lím, že by to fun­go­va­lo, kdy­by se pro­duk­ce drže­la toho, co děla­la dopo­sud. Ale k tomu se dosta­ne­me až na kon­ci.

SK-36. díl

Hned na začát­ku máme napros­to nesmy­sl­né řeše­ní věcí jako z mateř­ské škol­ky, kdy se řeší, že ten a ten řekl to a ten zase tohle a nako­nec nikdo neřekl nic. Přidejte k tomu tro­chu slz a máme 15 zby­teč­ných minut. Pak se řeši­la žen­ská ali­an­ce, ali­an­ce původ­ní­ho Mao, a někde v poza­dí se Vladimír sna­ží uzavřít svou ali­an­ci, ale počí­tá v ní s Johy, kte­ré moc nevě­řím, že do toho půjde, ale jsem zvě­da­vý, jak se to nako­nec vykrys­ta­li­zu­je.

Na kme­no­vé radě se potvr­di­lo, že po vzá­jem­né doho­dě byl do due­lu vybrán Daniel. Přesto se mu to nepo­da­ři­lo a pro­hrál, bylo mu bohu­žel spat­ně. Četl jsem komen­tář, že to jen hrál, ale nemys­lím si to, pro­to­že mně osob­ně při­pa­dal upřím­ný a pro­hra s Tomem by roz­hod­ně neby­la ostuda. Nicméně pod­le mého názo­ru, pokud ten­to duel pro­běh­ne hned po posled­ní kme­no­vé radě, tak ho vyhra­je Daniel, pro­to­že Tom na tom byl psy­chic­ky špat­ně a takhle měl čas se dát dohro­ma­dy a sou­stře­dit se na duel.

Závěr: Mrzí mě, že Daniel vypa­dl, kdy­by Toma vyřa­dil v due­lu, byl by to mis­trov­ský tah a mohl mu hod­ně pomo­ci k vítěz­ství, ale risk není vždy zisk a v tom­to pří­pa­dě ho to stá­lo mís­to v sou­tě­ži. Celkově však epi­zo­du hod­no­tím lep­ším prů­mě­rem 6/10.


Fotka od Jill WellingtonPixabay


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,30092 s | počet dotazů: 246 | paměť: 73650 KB. | 20.05.2024 - 20:10:00