Kritiky.cz > Knihovnička > Suzy Cherub: Karty vodních chrámů

Suzy Cherub: Karty vodních chrámů

IMG 1040
IMG 1040
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Koupat se v léči­vých vodách vizu­a­li­za­ce posvát­ných míst, arche­ty­pů a emo­cí. Když jsou emo­ce posvát­né, když ten­to oka­mžik v živo­tě pocí­tí­te, mož­ná dojde­te i k hlu­bo­ké­mu uvě­do­mě­ní.

Do hlou­bek svých emo­cí se může­me dostat jak s těmi­to kar­ta­mi a jejich výkla­dy na kon­krét­ní otáz­ky, tak i jen pou­hým pro­čí­tá­ním kní­žeč­ky, kde se pro­jde­me jed­not­li­vý­mi fáze­mi…

Přijetí, pocho­pe­ní, vylé­če­ní…

Až k posled­ním bohy­ním prů­kop­ni­cím, kte­ré už vědí, jak se ochrá­nit, jak v sobě pro­bu­dit tře­ba váleč­ni­ci.

Protože prá­vě to někdy potře­bu­je­me ze vše­ho nej­víc, když si máme svou ener­gii udr­žet, kul­ti­vo­vat a vyu­ží­vat ku pro­spě­chu své­mu i dru­hých. Právě ty posled­ní čás­ti kni­hy jsou nej­šťav­na­těj­ší, pro­to­že ta ener­gie tvo­ře­ní a rados­ti z toho, že se koneč­ně posta­ví­me sami za sebe – je úžas­ná…

Ale kaž­dý bude mít ten­to pro­ces jiný. A na těch­to kar­tách je nád­her­né prá­vě ta hloub­ka, ty názna­ky vizu­a­li­za­cí, ve kte­rých se vám může zje­vit mezi řád­ky kon­krét­ní odpo­věď, i pocit, kte­rý mar­ně hle­dá­te.

IMG 1040

Dostanete tu také návo­dy na:

  • Léčivé ritu­á­ly, ritu­á­ly sebe­lás­ky
  • Naučíte se pro­ží­vat vděč­nost a čer­pat z ní sílu…
  • Afirmace, kte­ré vám pomo­hou vyla­dit mysl

P1940408

A dozví­te se obec­ně mno­ho infor­ma­cí o bohy­ních a arche­ty­pech od těch křes­ťan­ských, egypt­ských až budd­his­tic­kých. A mož­ná se nau­čí­te i tan­čit…

O autor­ce: Suzi Cherub: kněž­ka ve zna­me­ní Ryb pomá­há svý­mi vhle­dy tisí­cům lidí na celém svě­tě.

Laila Savolainen je autor­ka obráz­ků a její díla najde­me v diva­dlech i gale­ri­ích, vklá­dá do nich své vlast­ní intu­i­tiv­ní vidě­ní.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing, SE, 2024

https://www.synergiepublishing.com/cs/shop/karty/vykladacky/000571_karty-vodnich-chramu.php


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46212 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71805 KB. | 20.07.2024 - 06:29:00