Kritiky.cz > Recenze knih > Svět v číslech - kniha

Svět v číslech - kniha

106349 350 0 fit
106349 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Tato kni­ha je plná růz­ných zají­ma­vos­tí. Například v prv­ní kapi­to­la, kte­rá pojed­ná­vá o úžas­ných pokla­dech pra­ví o tom, že 46 mili­o­nů dola­rů zapla­til kle­not­ník Laurence Graff za nád­her­ný růžo­vý dia­mant, kte­rý je v sou­čas­né chví­li zná­mý pod jmé­nem Graff Pink. Další kapi­to­la má název Odporná jíd­la. Je zde pří­spě­vek o tom, že 26 740 dola­rů je poku­ta, kte­rou dosta­la jed­na potra­vi­nář­ská spo­leč­nost za to, že jeden muž - zákaz­ník, si kou­pil jejich chle­ba a v něm našel mrt­vou myš. Další z jídel - sma­že­ný ali­gá­tor na špej­li, tak tam se pou­ží­vá k pří­pra­vě dře­vě­ný špíz, kte­rý má až 25 cen­ti­me­t­rů.

Další část je Měsíc. Je zde napří­klad napsá­no, že tři­náct pro­cent lidí, kte­ří se v roce 1988 zúčast­ni­li prů­zku­mu, si mys­le­lo, že je měsíc ze sýra. Na měsí­ci je to slo­ži­té s váho­vý­mi míra­mi. Šest kilo, kte­ré váha uká­že na naší pla­ne­tě, by na měsí­ci váži­lo pou­hý jeden jedi­ný kilo­gram. V dal­ší čás­ti to bude zají­mat milov­ní­ky zví­řat - Matka a mlá­dě. U zví­řa­ta je to úpl­ně jinak, než u člo­vě­ka. Kupříkladu ve věku pěti týd­nů, může začít mla­dá kře­pel­ka s rodi­čov­stvím. U orlů indo­ma­laj­ských je to doce­la zlé. Dvě mla­dé se vylíh­nou do kaž­dé­ho hníz­da, avšak star­ší mlá­dě sko­ro vždyc­ky to mlad­ší zabi­je.

Skvělá hos­ti­na - 269 slo­nů snědlo 50 tun ovo­ce a zele­ni­ny během slo­ní­ho fes­ti­va­lu, kte­rý se konal v roce 2003 v Thajsku. Sony Thomas je jmé­no, kte­ré asi niko­mu nic neřek­ne, ale jed­ná se o rekord­man­ku v pojí­dá­ní růz­ných pokr­mů. Za 6 minut a 40 sekund sněd­la 65 vajec uva­ře­ných natvr­do. V kate­go­rii Evropa je napří­klad uve­de­no, že v Evropě se mlu­ví dvě stě dva­ce­ti pěti jazy­ky. Nebo je zde zmín­ka o lesích. Kdysi bylo jimi pokry­to až deva­de­sát pro­cent úze­mí Evropy. Dnes je to pou­hých tři­cet tři pro­cent. Na Islandu je aktiv­ních 35 sopek, což je tedy dost.

Tvůrci nevy­ne­cha­li ani Titanic. Byl dlou­hý 269,1 met­ru, což je dva a půl krát fot­ba­lo­vé hřiš­tě. Co se týká žen a dětí, tak tuto nej­vět­ší lod­ní kata­stro­fu pře­ži­lo 94 pro­cent. Možno to dopadlo špat­ně, když se poto­pil a nepře­žil vyso­ký počet pasa­žé­rů i pro­to, že ani jed­nou se neu­dě­lal nácvik pou­ži­tí záchran­ných člu­nů. Superhadi - 600 dru­hů hadů je jedo­va­tých. Na dru­hé stra­ně je 2 500 dru­hů, kte­ré nejsou nebez­peč­né. Až 80 vajec najed­nou může naklást samič­ka kraj­ty mříž­ko­va­né. Sto pro­cent hadů je maso­žra­vých. 70 pro­cent hadů je vej­co­ro­dých, zby­tek, tedy 30 rodí živá mlá­ďa­ta. V Austrálii žije 180 dru­hů hadů, při­čemž jedo­va­tých je z toho 120.

Hudební pro­duk­ce - kdy­by někdo roz­mo­tal les­ní roh, tak by měřil až čty­ři met­ry. Ve Skotsku jsou pova­žo­vá­ny za národ­ní nástroj dudy. Ovšem dva­krát v his­to­rii Skotska byla hra na ně zaká­zá­na. V roce 1746 byl James Reid popra­ven za to, že na ně hrál. Mořské hlu­bi­ny - moř­ská voda obsa­hu­je 84 che­mic­kých prv­ků. Je zde také uve­de­no, že deva­de­sát pro­cent vul­ka­nic­ké čin­nos­ti Země pro­bí­há pod mořem. V Tichém oce­á­nu je až 25 000 ost­ro­vů. 99 pro­cent život­ní­ho pro­sto­ru pla­ne­ty tvo­ří oce­á­ny a až 71 pro­cent Země je pokry­to vodou.

Tato kni­ha je plná zají­ma­vos­tí z růz­ných odvět­ví. Čtenáři se na sto pro­cent dozví to, co roz­hod­ně nezna­li či nevě­dě­li. Celá kni­ha je vel­mi pěk­ně řeše­ná, co se týká kre­seb. Rozhodně dopo­ru­ču­ju ke kou­pi a ke čte­ní. Má 128 stran.

Knihu může­te zakou­pit za 199 Kč zde.

  • Autor: Steve Martin, Clive Gifford, Marianne Taylor
  • Ilustrace: Andrew Pinder
  • Žánr: dět­ská lite­ra­tu­ra, popu­lár­ně nauč­ná pro děti
  • Nakladatelství: Grada
  • Datum vydá­ní: 28. 05. 2018

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,03247 s | počet dotazů: 271 | paměť: 69505 KB. | 06.12.2023 - 04:06:24