Kritiky.cz > Horory > Dead of Winter (1987)

Dead of Winter (1987)

rp Dead of Winter 28198729.jpg
rp Dead of Winter 28198729.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ucházíte-li se o fil­mo­vou roli, dávej­te si dob­rý pozor, abys­te nesko­či­li na špek vychyt­ra­lým vydě­ra­čům, kte­ří se neští­tí ani vraž­dy!


Katie se sna­ží uži­vit jako hereč­ka, ale kro­mě něko­li­ka reklam a men­ších rolí se na ní zatím ješ­tě neu­smá­lo moc štěs­tí. I pro­to žije se svým pří­te­lem foto­gra­fem Robem v malém byteč­ku a momen­tál­ně jim dělá spo­leč­nost její bra­tr Roland. Nyní však obje­ví inze­rát, kte­rý by mohl změ­nit její budouc­nost. Dostaví se tedy na cas­ting, kte­rý má na sta­ros­ti jis­tý pan Murray, kte­rý je z mla­dé ženy doslo­va okouz­len a udě­lá ji nabíd­ku. Pokud s ním odje­de do zales­ně­né oblas­ti na seve­ru stá­tu New York, kde žije ve svém domě dok­tor a psy­chi­atr Joseph Lewis, kte­rý je bohu­žel upou­tán na inva­lid­ní vozík a rád by novou hereč­ku poznal osob­ně, dosta­ne vypla­ce­no sluš­nou zálo­hu a na mís­tě nato­čí i něko­lik kame­ro­vých zábě­rů. Katie sou­hla­sí, aniž by tuši­la, že to všech­no je jen vychyt­ra­lý plán dvo­ji­ce vydě­ra­čů. Mladá žena je totiž neu­vě­ři­tel­ně podob­ná jis­té Julii Rose, jejíž sest­ru dok­tor a jeho asi­s­tent již něja­ký čas vydí­ra­jí. Problém je v tom, že Julie byla na útě­ku zavraž­dě­na a pokud má její sest­ra Evelyn zapla­tit, poža­du­je stá­le nové důka­zy, že je její sest­ra naži­vu. Což teď nebu­de pro­blém, pro­to­že sta­čí Katie upra­vit image a nato­čit pár zábě­rů. Katie však jejich lest pro­hléd­ne a sna­ží se uprch­nout. Jenže to dvo­ji­ce únosců nehod­lá za žád­nou cenu dopus­tit…Český název: Smrtící dech zimy
Režie: Arthur Penn
Rok výro­by: 1987
Délka: 100 min
Země: USA
Hrají:
Mary Steenburgen...(Julie Rose / Katie McGovern / Evelyn)
Jan Rubeš...(Dr. Joseph Lewis)
Roddy McDowall...(Murray)
William Russ...(Rob Sweeney)
Mark Malone...(Roland McGovern)
...a dal­ší

Tvůrci toho­to fil­mu se necha­li inspi­ro­vat sta­rým kou­sek z roku 1945 My Name Is Julia Ross, kte­rý je dodnes mno­hý­mi pova­žo­ván za vel­mi kva­lit­ní film-noir. Dokonce se v této spo­ji­tos­ti mlu­ví i o jakém­si „vol­ném rema­ku“ toho díla. Na počest jeho reži­sé­ra pojme­no­va­li jeho jmé­nem i hlav­ní zápor­nou posta­vu (Joseph Lewis). Ačkoliv jsou si v jis­té míře oba fil­my tro­chu podob­né, pře­ce jenom se zde dá nalézt dost odliš­nos­tí – což bylo na jed­nu stra­nu dob­ře, ale na tu dru­hou se mi ten­to film líbil pře­ce jenom o troš­ku méně, než jeho star­ší před­chůd­ce.
Především se nenech­te zmást samot­ným názvem, pro­to­že zima zde nehra­je zas až tak důle­ži­tou roli, jak by se na prv­ní pohled moh­lo zdát. Jde pře­de­vším o dra­ma­tic­kou záplet­ku s jem­ným náde­chem horo­ro­vé atmo­sfé­ry. Žádný čis­to­krev­ný horor roz­hod­ně neče­kej­te! To však nic nemě­ní na tom, že své oso­bi­té kouz­lo ten­to film urči­tě má. Dům na samo­tě, obklo­pe­ný hus­tý­mi sně­ho­vý­mi závě­je­mi, naiv­ní mla­dá hereč­ka a dvo­ji­ce podi­ví­nů, se kte­rý­mi bys­te roz­hod­ně nechtě­li trá­vit čas o samo­tě (zvláš­tě tedy vět­ši­na žen). Postupně se roz­je­de jaká­si for­ma psy­cho­lo­gic­ké hry, kdy naše hlav­ní hrdin­ka odho­dí růžo­vé brý­le a začne jí dochá­zet, že se dosta­la do pěk­né šla­masty­ky. Nejen že při­jde o prst a obje­ví mrt­vo­lu ženy, kte­rá je ji až neu­vě­ři­tel­ně podob­ná, ale na závěr ji sku­teč­ně půjde o holý život i zbyt­ky zdra­vé­ho rozu­mu.
Atmosféra zača­la zhru­ba od polo­vi­ny pří­jem­ně gra­do­vat a kro­mě psy­chic­ké­ho nátla­ku dojde i na fyzic­ký boj o holé pře­ži­tí. Uznání si jis­tě kro­mě sluš­né­ho výko­nu Mary Steenburgen (jenž zde ztvár­ni­la hned něko­lik postav) zaslou­ží i čes­ko­slo­ven­ský emi­grant Jan Rubeš, kte­rý se během své cel­kem boha­té kari­é­ry potkal před kame­rou s řadou zná­mých osob­nos­tí. Jeho fil­mo­vý pomoc­ník Roddy McDowall si rov­něž neve­dl vůbec špat­ně. Úlisný Murray v jeho podá­ní jis­tě hne žlu­čí nejed­no­mu divá­ko­vi. Dead of Winter tak řadím k lehce nad­prů­měr­ným dramatům/thrillerům, jenž lehce koke­to­va­li i s horo­ro­vým žánrem a urči­tě jsem je nevi­děl napo­sle­dy. Svou kva­li­tu ten­to film beze­spo­ru má, jen si nejsem jis­tý, jest­li zrov­na tako­vý pří­běh sed­ne kaž­dé­mu.

Hodnocení:
60%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31630 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71714 KB. | 17.07.2024 - 19:02:38