Kritiky.cz > Recenze her > Frostpunk - Dokážete přežít mrazivou apokalypsu?

Frostpunk - Dokážete přežít mrazivou apokalypsu?

FrostuPunk
FrostuPunk
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Blíží se léto, par­né dny už poma­lu začí­na­jí a je tak na čase se ale­spoň po veče­rech vydat na něja­ké mra­zi­vé dob­ro­druž­ství. V násle­du­jí­cích týd­nech se podí­vá­me na tři sur­vi­val hry se zim­ní téma­ti­kou a začne­me u netra­dič­ní­ho titu­lu. Jedná se o real time sur­vi­val apo­ka­lyp­tic­kou stra­te­gii Frostpunk od pol­ských 11bit Studios – auto­rů depre­siv­ní This War of Mine.

Ve Frostpunku se oci­tá­te ve ste­am­pun­ko­vé ver­zi 19. sto­le­tí. Zemi zachvá­ti­la doba ledo­vá, nikdo neví, co ji způ­so­bi­lo, ale tep­lo­ty stá­le kle­sa­jí, a tak posled­ní zbyt­ky lid­stva hle­da­jí úto­čiš­tě u gene­rá­to­rů vybu­do­va­ných na jejím počát­ku. Jste posta­ve­ni do role vůd­ce jed­né z těch­to sku­pin a vaším úko­lem je váš lid za kaž­dou cenu udr­žet při živo­tě. Snadný úkol to není a bude­te muset obě­to­vat i část své lid­skosti, ale stej­ně ve vět­ši­ně pří­pa­dech selže­te.

Větší zima jak v Ojmjakonu

Hlavními měřít­ky úspě­chu jsou zde nadě­je a nespo­ko­je­nost vašich lidí. Jakmile bude­te činit nepo­pu­lár­ní roz­hod­nu­tí, nadě­je bude kle­sat a nespo­ko­je­nost stou­pat, to samé pla­tí v pří­pa­dě nedo­stat­ku zdra­vot­ní péče, potra­vin nebo tep­la. A vytvá­ře­ní tep­la je to hlav­ní, čím se Frostpunk vysti­hu­je. Generátor je středo­bo­dem vaše­ho sna­že­ní, a tak do něho bude­te sypat tuny uhlí, abys­te zvlád­li stá­le kle­sa­jí­cí tep­lo­tu. Ta z -20° C kles­ne až k -120° C, což by byl tvr­dý oří­šek i pro Amundsena nebo bor­ce z Ojmjakonu – nejchlad­něj­ší­ho obyd­le­né­ho mís­ta na svě­te (v roce 1926 tu namě­ři­li tep­lo­tu -72° C). V rám­ci hry vám, ale budou také dává­ny mož­nos­ti plnit malé úko­ly, jejímž spl­ně­ním může­te svo­je šan­ce na pře­ži­tí zvý­šit.

V prů­bě­hu hry bude­te vydá­vat záko­ny, kte­ré vám umož­ní nástra­hy kon­ce svě­ta sná­šet lépe. Jedná se např. o zave­de­ní dět­ské prá­ce, při­sy­pá­ní pilin do pří­dě­lů potra­vy pro jejich zvý­še­ní nebo mož­nost ote­vře­ní nálev­ny a povo­le­ní pohřbů. Dále může­te vyzkou­má­vat nověj­ší tech­no­lo­gie, kte­ré vám umož­ní zefek­tiv­nit pra­cov­ní pro­stře­dí nebo za pomo­ci nale­ze­ných tzv. ste­am core vyrá­bět auto­ma­to­ny, kte­ří nahra­dí lid­skou sílu a pra­cu­jí non­stop. Při sbě­ru suro­vin se nemu­sí­te spo­lé­hat pou­ze na svo­ji osa­du, ale může­te také vysí­lat expe­di­ce. Ty pak mohou nachá­zet jak suro­vi­ny, tak i dal­ší pře­ži­vší, což před­sta­vu­je ve vět­ši­ně pří­pa­dech jedi­nou mož­nost, jak zvět­šit popu­la­ci vaše­ho měs­ta.

Survival puzzle

Hra cel­ko­vě veli­ce dob­ře vypa­dá a zkra­je se i dob­ře hra­je. V zákla­du nabí­zí cel­kem 4 scé­ná­ře, kte­ré při­ná­ší i tro­chu pří­bě­hu a pokud vám scé­ná­ře nesta­čí může­te zahrát i neko­neč­ný mód na něko­li­ka mapách. Bohužel poté, co scé­nář něko­li­krát pro­hra­je­te začne­te hru sklá­dat jako puzzle. Neexistuje naho­di­lost a vše je vždy stej­né, tak­že hrát scé­nář zno­vu vlast­ně nemá smy­sl. Do toho se při­dá to, že je hra v někte­rých pří­pa­dech vylo­že­ně nefér a vy pros­tě ztrá­cí­te chuť si ji zahrát zno­vu. Další mínus pod­le mě před­sta­vu­jí nedo­sta­teč­né dopa­dy vašich roz­hod­nu­tí. Zavedete při­dá­ní pilin do jíd­la, lidi to naštve, ale jejich pra­cov­ní výkon­nost to nijak neo­vliv­ní. Zavedete dět­skou prá­ci, lidi to naštve, ale pra­cov­ní výkon­nost rodi­čů to neo­vliv­ní atd.

Ze hry mám pocit, že auto­ři měli v plá­nu ješ­tě při­dat někte­ré mecha­ni­ky. Každý oby­va­tel osa­dy je pojme­no­ván, zjis­tí­te o něm, kdo je sou­čás­tí jeho rodi­ny a z čeho má oba­vy, ale cel­ko­vě je to vlast­ně jed­no, oni tam jenom jsou a vlast­ně nic nezna­me­na­jí. Ráno začnou pra­cov­ní hodi­ny oni ješ­tě do prá­ce ani nedo­jdou a už vám při­bý­va­jí suro­vi­ny. Nakonec, hra se až kře­čo­vi­tě sna­ží uká­zat na to, že v podob­né situ­a­ci by se lid­stvo muse­lo obrá­tit k nehez­kým roz­hod­nu­tím. Ve hře máte mož­nost se smě­řo­vat buď k nábo­žen­ství ane­bo k dik­ta­tu­ře. A to je pod­le mě málo, těch mož­nos­tí tu mělo být víc.

Frostpunk je hra podob­ná Banished a nabí­zí i podob­né množ­ství obsa­hu. Jenže Banished vytvo­řil jeden člo­věk… Pro mě tedy hra před­sta­vu­je zkla­má­ní a nevy­u­ži­tý poten­ci­ál. Ono při­dat kam­paň, kte­rá by zahr­no­va­la tře­ba více osad najed­nou, nebo při­dat více mož­nos­tí v oblas­ti vydá­vá­ní záko­nů, to by cel­ko­vý dojem mno­hem zlep­ši­lo. K dlc the Rifts, kte­ré za 5 € při­dá­vá pou­ze jed­nu mapu kde může­te sta­vět mos­ty se ani nemá cenu vyja­d­řo­vat.

50 %

Foto: 11 bit stu­di­os


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tropico 6 – El Presidente je mrtev, ať žije El Presidente15. listopadu 2021 Tropico 6 – El Presidente je mrtev, ať žije El Presidente Herní série Tropico je s námi již od roku 2001. Za tu dobu si na herním trhu vytvořila solidní základy a to včetně obstojné hráčské komunity. A i v případě zatím posledního šestého dílu se […] Posted in Recenze her
  • The Long Dark – simulátor přežití v zimě22. září 2021 The Long Dark – simulátor přežití v zimě Poslední hrou v seriálu survival her se zimní tématikou je The Long Dark. Tato hra svým zasazením zkrátka nemůže v podobném seriálu chybět. Hra byla vydána v Early Acces v září 2014 a […] Posted in Recenze her
  • The Fisherman - Fishing Planet21. června 2021 The Fisherman - Fishing Planet Hned na počátku se sluší říct, že tahle hra je nejspíše tou nejvíce rozsáhlou a nejdetailnější virtuální rybařinou současnosti. Ovšem je to zároveň i to, co hru dělá nedostupnou pro lidi […] Posted in Recenze her
  • 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?30. dubna 2021 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky? V dnešní hře si společně vyzkoušíme, jaké to je být operátorem tísňové linky a už teď mi věřte, že to není žádný „med“ ! Strategický simulátor s celkem dost detailně propracovaný. Hra […] Posted in Recenze her
  • Chess Ultra30. ledna 2022 Chess Ultra Je to logická hra se strategickými prvky od společnosti Ripstone Ltd., která čerpá z klasické stolní královské hry – šachy, kterou určitě všichni velice dobře znáte. Šachy jsou moje […] Posted in Recenze her
  • Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší?11. listopadu 2021 Hello Neighbor - Hororovka pro děti a zábava pro starší? Jak člověk jako já vůbec může dojít k takové bizarnosti jakou tato hra ve skutečnosti je? Je to jednoduché, přizve si k sobě neteř co chodí do 2. třídy a zeptá se jí co teď frčí a co ráda […] Posted in Recenze her
  • Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou?18. září 2021 Gas Station Simulator - budete si přát natankovat plnou? Ahoj zas a znovu! Jestli mě po dloooouhý době chytnul nějakej simulátor, tak je to právě tenhle! Díky Fattymu jsem na něj přišel a taky se stal celkem závislej! Za mě náramně povedený […] Posted in Recenze her
  • RiMS Racing28. srpna 2021 RiMS Racing Chcete opravdu si zazávodit, libí se vám motorky, máte rádi, když hrajte opravdovou simulaci? Pro Vás je nová hra RIMS Racing tím pravým soustem pro vaši klávesnici, případně ovladač. Hra […] Posted in Recenze her
  • F1 - 202018. července 2021 F1 - 2020 F1 již ze svého názvu – Formula 1 prozradí, že se jedná o další ročník série F1. Codemasters nás opět nezklamali a my si můžeme užít nově nadesignovanou hru a závodit s několika novými […] Posted in Recenze her
  • GRID16. června 2021 GRID GRID (2019) je typická závodní arkáda, v níž jde o závodění, vydělávání peněz, nakupování aut a postupování v kariéře. Očekával jsem podobný zážitek jako od Need For Speed, nebo třeba […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,29357 s | počet dotazů: 276 | paměť: 72015 KB. | 25.02.2024 - 23:14:45